Generelle avtalevilkår LOS, 26.8.2020

1.    Generelt 
Standard kraftleveringsavtale fremforhandlet av Energi Norge og Forbrukertilsynet av 01.01.2017, samt generelle vilkår av 26.08.2020 gjøres gjeldende for kontraktsforholdet såfremt ikke noe annet er avtalt mellom LOS og kunden. De generelle vilkårene vil gjøres gjeldende foran vilkårene i Standard kraftleveringsavtale. Gjeldende Standard kraftleveringsavtale finnes til enhver tid på www.los.no. Alle strømavtaler i LOS er kun beregnet for private husholdninger.

2.   Leverandørskifte og flytting
På bakgrunn av denne avtale gis LOS fullmakt til å melde oppsigelse av kundens avtale med nåværende leverandør og/eller melde inn- og utflytting mot Elhub, samt ordne alle formelle forhold knyttet til leverandørskiftet. På bakgrunn av samme fullmakt kan LOS innhente nødvendig informasjon vedrørende skiftet fra Elhub. Dersom kunde overtar nytt målepunkt, følger kundens strømavtale til det nye målepunktet. LOS gis ved denne avtale fullmakt til innhenting av nødvendig informasjon for registrering av LOS som leverandør på den nye adressen.

3.    Personvern
Databehandlingen er i samsvar med kravene i Personopplysningsloven. Retningslinjer for behandling av personopplysninger.  LOS personvernserklæring kan du lese her

4.   Tilleggsprodukter
Dersom kunden har bestilt tilleggsprodukt, gjelder også vilkår for aktuelle tilleggsprodukt, dersom ikke annet er avtalt med kunden.

5.     Endring i rammebetingelser
Det tas forbehold om prisendringer som følge av endringer avgifter/pålegg samt endringer i øvrige rammebetingelser. LOS har rett til å foreta kredittvurdering av kunder, og kunne avslå/avslutte leveranse eller kreve garanti eller forskuddsbetaling i de tilfellene det foreligger saklig grunn for det. 

6.     Betalingsvilkår 
Dersom LOS har avtale med kundens nettselskap om gjennomfakturering, vil LOS fakturere for både strøm og nettleie på samme faktura. Gjennomfakturering vil ikke påvirke kontraktsforholdet mellom kunden og nettselskapet. Faktura for både strøm og nettleie skal i sin helhet betales til LOS ved gjennomfakturering, og LOS har derav rett til å iverksette innfordringstiltak, herunder inkasso for både strøm og nettleie.

Prisene som oppgis er inklusive merverdiavgift (25 % pr 01.01.2005) og elsertifikat. I Nordland, Troms og Finnmark er det gjort unntak for merverdiavgift. Finnmark, samt enkelte kommuner, er unntatt plikt om elsertifikat.

7.     Faktura
Dersom ikke annet er avtalt med kunde skjer fakturering i hovedsak månedlig. Ved lavt forbruk sendes faktura kvartalsvis. Digital faktura som eFaktura og epost-faktura er gratis. Avtalegiro alene gir at LOS må sende faktura i posten, og ordinært papirfakturagebyr vil tilfalle. For øvrig, dersom ikke annet er avtalt direkte med kunde, tilfaller til en hver tid gjeldene papirfakturagebyr.

8.     Angrerett
Kunden har 14 dagers angrerett. Melding om angring må sendes skriftlig til LOS innen angrefristen utløper. Partene er enige om at levering av strøm kan påbegynne før utløp av angrefristen, og kunden må betale for strømforbruket frem til opphør er gjennomført i henhold til vilkår og angrerettloven.

9.     Presiseringer i hht. Standard Kraftleveringsavtale

§ 4-2, første avsnitt, første setning utgår og erstattes av følgende: Kraftleverandøren kan stanse levering av kraft og / eller gjennomfakturert nettleie dersom kunden ikke betaler innen betalingsfristen.

§ 4-3, første avsnitt, første setning utgår og erstattes av følgende: Kraftlevering og gjennomfakturert nettleie som rettmessig er stanset av kraftleverandør på grunn av manglende betaling, vil normalt ikke bli gjenopptatt før all gjeld til kraftleverandøren, inkludert kostnader ved stansing og gjenopptagelse er betalt.

§ 5-3, Leverandøren skal varsle kunden i god tid og senest 14 dager før en tidsavgrenset fastprisavtale utløper. Dersom kunden ved utløp av avtalen ikke har gitt uttrykkelig aksept for at avtalen skal fornyes eller levert oppsigelse, overføres kunden til det produktet som er avtalt mellom kunden og LOS.

§ 6, følgende tilføyes: Ved garantiprodukter aksepterer kunden at prisendringer gjennomføres med umiddelbar virkning, og at direkte varsel ikke blir praktisert.

Produktvilkår LOS spotpris

1.     Produktet som leveres er spotpris og følger prisvariasjonene på kraftbørsen Nord Pool på timesnivå.

2.     Prisen er basert på NordPools områdepris i kundens leveringsområde.

3.     I tillegg til kraftprisen tilkommer avtalt påslag for å dekke driftskostnader, fortjeneste og elsertifikater.  Varsel om prisendring i individuelle påslag, vil etter standard kraftleveringsavtale § 6, skje med 14 dagers varsel, direkte fra kraftleverandør til kunde, eller på Min side dersom avtalt med kunden.

Produktvilkår LOS fornybar

1.     Produktet som leveres er spotpris og følger prisvariasjonene på kraftbørsen Nord Pool på timesnivå.

2.     Avtalen er kun beregnet for private husholdninger og gjelder ikke næringsvirksomhet.

3.     Prisen er basert på NordPools områdepris i kundens leveringsområde, eksklusive handelskostnader. 

4.     I tillegg til kraftprisen tilkommer avtalt påslag for å dekke driftskostnader, fortjeneste og elsertifikater.  Varsel om prisendring i individuelle påslag, vil etter standard kraftleveringsavtale § 6, skje med 14 dagers varsel, direkte fra kraftleverandør til kunde, eller på Min side dersom avtalt med kunden.

5.     LOS fornybar inkluderer tilleggstjenesten Fornybar energi garanti. Se egne vilkår.

Produktvilkår LOS ung

1.     Produktet som leveres er spotpris og følger prisvariasjonene på kraftbørsen Nord Pool på timesnivå.

2.     Avtalen er kun beregnet for private husholdninger og gjelder ikke næringsvirksomhet.

3.     Prisen er basert på NordPools områdepris i kundens leveringsområde.

4.     I tillegg til kraftprisen tilkommer avtalt påslag for å dekke driftskostnader, fortjeneste og elsertifikater.  Varsel om prisendring i individuelle påslag, vil etter standard kraftleveringsavtale § 6, skje med 14 dagers varsel, direkte fra kraftleverandør til kunde, eller på Min side dersom avtalt med kunden.

5.     LOS ung inkluderer tilleggstjenesten Fornybar energi garanti vederlagsfritt

6.     LOS ung er tilgjengelig for kunder i alderes 18-30 år

7.     Ved fylte 30 år overføres kundeforholdet automatisk til LOS spotpris. Se egne vilkår.

8.     Avtalen forutsetter betaling ved eFaktura eller epost-faktura. Dersom eFaktura eller epost-faktura ikke er opprettet innen en måned fra mottak av første faktura vil kunden bli overført til LOS spotpris.

Produktvilkår LOS god energi

1.     Produktet som leveres er spotpris og følger prisvariasjonene på kraftbørsen Nord Pool på timesnivå.

2.     Avtalen er kun beregnet for private husholdninger og gjelder ikke næringsvirksomhet.

3.     Prisen er basert på NordPools områdepris i kundens leveringsområde.

4.     I tillegg til kraftprisen tilkommer avtalt påslag for å dekke driftskostnader, fortjeneste og elsertifikater.  Varsel om prisendring i individuelle påslag, vil etter standard kraftleveringsavtale § 6, skje med 14 dagers varsel, direkte fra kraftleverandør til kunde, eller på Min side dersom avtalt med kunden.

5.     LOS god energi inkluderer tilleggstjenesten Fornybar energi garanti vederlagsfritt

Produktvilkår LOS digitalspot

1.     Produktet som leveres er spotpris og følger prisvariasjonene på kraftbørsen Nord Pool på timesnivå.

2.     Avtalen er kun beregnet for private husholdninger og gjelder ikke næringsvirksomhet.

3.     Prisen er basert på NordPools områdepris i kundens leveringsområde.

4.     I tillegg til kraftprisen tilkommer avtalt påslag for å dekke driftskostnader, fortjeneste og elsertifikater.  Varsel om prisendring i individuelle påslag, vil etter standard kraftleveringsavtale § 6, skje med 14 dagers varsel, direkte fra kraftleverandør til kunde, eller på Min side dersom avtalt med kunden.

5.     Avtalen forutsetter betaling ved eFaktura eller epost-faktura. Dersom eFaktura eller epost-faktura ikke er opprettet innen en måned fra mottak av første faktura vil kunden bli overført til LOS spotpris.

Produktvilkår LOS Topp 5-garanti

1.     Produktet som leveres er variabel kraftpris.

2.     Kundens pris skal på årlig basis være en av de 5 rimeligste målt mot en representativ liste over landets variabelavtaler hentet fra strompris.no eller leverandørenes egne hjemmesider.

3.     Gjeldende referanseliste fremkommer på LOS sine nettsider.  Garantiperioden regnes pr kalenderår. Fornying av referanselisten kan gjøres ved inngangen til nytt kalenderår.

4.     I garantien tas det hensyn til ukenes ulike forbruk ved at hver ukespris vektes etter gjennomsnittlig forbruksprofil for LOS sine kunder. Kunden får fullt utbytte av garantien ved å være kunde et helt kalenderår. Kundens pris fremkommer løpende på fakturaene.

5.     Som følge av garantiproduktets karakter aksepterer kunden ved inngåelse av denne avtale at prisendringer gjennomføres med umiddelbar virkning, og at direkte varsling ikke blir praktisert. Dette punktet erstatter § 6 i standard kraftleveringsavtale.

6.     Endringer i offentlige avgifter, rammebetingelser og prisområder kan medføre tilpasninger og endringer i referanselisten og prisgarantien. Endringer vil varsles direkte, eller på Min Side dersom avtalt med kunden, og trer i kraft 14 dager etter varsel er gitt.

Produktvilkår LOS Topp 10-garanti

1.     Produktet som leveres er variabel kraftpris.

2.     Kundens pris skal på årlig basis være en av de 10 rimeligste målt mot en representativ liste over landets variabelavtaler hentet fra strompris.no eller leverandørenes egne hjemmesider.

3.     Gjeldende referanseliste fremkommer på LOS sine nettsider.  Garantiperioden regnes pr kalenderår. Fornying av referanselisten kan gjøres ved inngangen til nytt kalenderår.

4.     I garantien tas det hensyn til ukenes ulike forbruk ved at hver ukespris vektes etter gjennomsnittlig forbruksprofil for LOS sine kunder. Kunden får fullt utbytte av garantien ved å være kunde et helt kalenderår. Kundens pris fremkommer løpende på fakturaene.

5.     Som følge av garantiproduktets karakter aksepterer kunden ved inngåelse av denne avtale at prisendringer gjennomføres med umiddelbar virkning, og at direkte varsling ikke blir praktisert. Dette punktet erstatter § 6 i standard kraftleveringsavtale.

6.     Endringer i offentlige avgifter, rammebetingelser og prisområder kan medføre tilpasninger og endringer i referanselisten og prisgarantien. Endringer vil varsles direkte, eller på Min Side dersom avtalt med kunden, og trer i kraft 14 dager etter varsel er gitt.

Produktvilkår LOS flytende

1.     Produktet som leveres er en standard variabel strømavtale.

2.     Produktet har et månedlig fastbeløp som er uavhengig av strømforbruk.

3.     Prisendringer varsles med 14 dagers frist direkte til kunde, eller på Min side dersom avtalt med kunden.

Produktvilkår LOS eKunde

1.     Produktet som leveres er en standard variabel strømavtale.

2.      Produktet har et månedlig fastbeløp som er uavhengig av strømforbruk.

3.     Prisendringer varsles med 14 dagers frist direkte til kunde, eller på Min side dersom avtalt med kunden.

4.     Avtalen forutsetter betaling ved eFaktura eller epost-faktura. Dersom eFaktura eller epost-faktura ikke er opprettet innen en måned fra mottak av første faktura vil kunden bli overført til LOS flytende.

Produktvilkår LOS solstrøm

1.     LOS solstrøm er en spesialtilpasset strømavtale for privatkunder som i enkelttimer har overskudd av kraft som kan mates inn i nettet - definert som plusskunde i henhold til regelverk fra NVE.

2.     Produktet som leveres er ved forbruk spotpris og følger prisvariasjonene på kraftbørsen Nord Pool på timesnivå.

3.     Avtalen er kun beregnet for private husholdninger og gjelder ikke næringsvirksomhet.

4.     Prisen er basert på NordPools områdepris i kundens leveringsområde, eksklusive handelskostnader.  I tillegg til kraftprisen tilkommer et avtalt påslag, i form av måneds og/eller ørespåslag, for å dekke driftskostnader, fortjeneste og elsertifikater.  Varsel om prisendring i det individuelle påslaget, vil etter standard kraftleveringsavtale § 6, skje med 14 dagers varsel, direkte fra kraftleverandør til kunde, eller på Min side dersom avtalt med kunden.

5.     LOS solstrøm inkluderer tilleggstjenesten Fornybar energi garanti. Se egne pris- og produktvilkår.

6.     Tilknytning til distribusjonsnett, måling og levering av overskuddskraft skal være i overensstemmelse med netteiers krav.

7.     Overskudd av kraft leveres LOS og avregnes etter fastsatt kraftpris inntil 5000 kWh pr. år. Overskudd ut over dette beregnes etter spotpris.        

Produktvilkår Coop strømavtale

1.     Produktet som leveres er spotpris og følger prisvariasjonene på kraftbørsen Nord Pool på timesnivå.

2.     Avtalen er kun beregnet for private husholdninger og gjelder ikke næringsvirksomhet.

3.     Prisen er basert på NordPools områdepris i kundens leveringsområde.

4.     I tillegg til kraftprisen tilkommer avtalt påslag for å dekke driftskostnader, fortjeneste og elsertifikater.  Varsel om prisendring i individuelle påslag, vil etter standard kraftleveringsavtale § 6, skje med 14 dagers varsel, direkte fra kraftleverandør til kunde, eller på Min side dersom avtalt med kunden.

5.     Ved å bestille Coop strømavtale mottar kunden en velkomstbonus på kr 200,-. 

6.     En fast medlemsbonus på 2 % tilbakebetales og vises kunden over fordelsregnskapet knyttet til medlemskapet i Coop.

7.     Beregningsgrunnlaget for medlemsbonus er kundens strømkostnad tilknyttet Coop strømavtale. Det beregnes ikke bonus på nettleie med tilhørende avgifter.

Produktvilkår NSF strømavtale

1.     Produktet som leveres er spotpris og følger prisvariasjonene på kraftbørsen Nord Pool på timesnivå.

2.     Avtalen er kun beregnet for private husholdninger og gjelder ikke næringsvirksomhet.

3.     Prisen er basert på NordPools områdepris i kundens leveringsområde.

4.     I tillegg til kraftprisen tilkommer avtalt påslag for å dekke driftskostnader, fortjeneste og elsertifikater.  Varsel om prisendring i individuelle påslag, vil etter standard kraftleveringsavtale § 6, skje med 14 dagers varsel, direkte fra kraftleverandør til kunde, eller på Min side dersom avtalt med kunden.