Statutter LOS-fondet 2021

Her finner du oversikt over hvordan vi har organisert arbeidet med LOS-fondet og utdelingen av støtten til barn og unge.

1. LOS-fondet skal hvert år dele ut over 1 million kroner til barn og unge på Sørlandet.

2. LOS-fondet skal bidra til å realisere små og store drømmer blant unge mennesker i landsdelen.

3. Pengene fra LOS-fondet skal primært gå til barn og unge under 21 år. Det kan likevel gjøres unntak for søknader som omfatter en viss andel personer over 20 år.

4. Pengene fra LOS-fondet skal primært gå til prosjekter, ikke ordinær drift.

5. Alle søknader til LOS-fondet skal sendes via et elektronisk søknadsskjema på www.los.no innen angitt tidsfrist. Det aksepteres ingen andre former for søknader.

6. Utdelingene fra LOS-fondet finner sted fire ganger i året: I mars, mai, september (Drømmefinalen) og desember.

7. En jury avgjør hvem som får støtte fra LOS-fondet i mars, mai og desember. Det deles hver gang ut ti beløp, på henholdsvis 60.000, 40.000, 3x25.000 og 5x10.000 kroner. I tillegg kommer 5x10.000 kroner i LOS-fondet drakt- og uniform. 

8. I Drømmefinalen nominere juryen tre drømmefinalister. Rekkefølgen mellom finalistene avgjøres ved avstemming via web. De tre finalistene mottar henholdsvis 150.000, 100.000 og 50.000 kroner, basert på hvem som får flest stemmer.

9. Juryen kan velge å tildele andre beløp enn det er søkt om. Juryenes avgjørelser er endelige og kan ikke påklages.

10. Blant dem som får støtte fra LOS-fondet, kan enkelte bli bedt om å delta i Drømmefinale-showet eller andre arrangementer det påfølgende året.

11. Mottakere av støtte fra LOS-fondet kan bli bedt om å profilere LOS på egnet måte, for eksempel i form av profilering på arena, på tøy/utstyr, under arrangementer, på websider og i sosiale medier.

12. Mottakere av de to største beløpene i Drømmefinalen kan bli spurt om å levere en rapport om hvordan pengene er brukt, senest et år etter tildelingen.

13. LOS-fondet skal gis mulighet til å kvalitetssikre innholdet i alle søknader som innvilges støtte. LOS-fondet kan omgjøre vedtak om tildelinger dersom det dukker opp informasjon som tilsier at det vil være riktig.

14. LOS-fondet eies og drives av strømleverandøren LOS.