Personvern i LOS

LOS AS PERSONVERNERKLÆRING

LOS AS fokuserer på å ivareta og beskytte våre kunders personvern. Vi behandler personopplysninger i samsvar med den til enhver tid gjeldende lovgivning, herunder i samsvar med personopplysningsloven, personopplysningsforskriften og EUs personvernforordning («GDPR»). 

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som kunde eller besøkende på denne nettsiden. Denne personvernerklæringen beskriver hvilke personopplysninger vi mottar og samler inn når du bestiller og benytter deg av tjenester fra LOS, samt hva vi gjør for å beskytte personopplysningene.

BEHANDLINGSANSVARLIG

LOS, ved administrerende direktør er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Den daglige behandlingen av personopplysninger i LOS er delegert til leder for salg og kundeservice, Rolf Bjarne Eriksen. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret.  

 

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER PÅ NETTSIDEN WWW.LOS.NO

Generelt
LOS innhenter og bruker personopplysninger i forbindelse med administrasjon av kundeforhold samt drift og vedlikehold av nettsiden www.los.no. Formålet med behandlingen av personopplysningene er å administrere og informere om tjenestene vi tilbyr, og utføre gjøremål basert på brukernes ønsker. Opplysningene vil ikke bli brukt eller utlevert til andre formål.

Informasjonskapsler (Cookies)
Informasjonskapsler (cookies) er en liten tekstfil som lagres på din PC/mobiltelefon/nettbrett fra dine tidligere surfeaktiviteter, og som utveksles med nettsider du besøker. Hensikten er å gjøre ditt besøk på våre nettsteder mer meningsfylt og positivt for deg som bruker.  Når du besøker vårt nettsted registreres ulike typer informasjon om deg som bruker. Eksempler på informasjon er; hvilke sider du besøker på los.no og hvilken nettleser du bruker.

Våre nettsteder bruker cookies til å identifisere brukersesjoner, blant annet for at du skal slippe å skrive inn brukernavn og passord for hver gang du besøker Min Side.

LOS benytter følgende typer informasjonskapsler på sine nettsider:

Egne informasjonskapsler: Informasjonskapsel som lagres på din datamaskin eller mobile enhet fra vårt nettsted vil kunne hente eller lese innhold til denne informasjonskapselen. Eksempel på dette er los.no/minside som husker ditt brukernavn og passord. 

Analytiske informasjonskapsler: For å kunne lære av brukerens adferd benytter vi dataene slik at vi kan forbedre nettstedets funksjonalitet, brukeropplevelse og innhold. 

Til dette bruker vi Google Analytics;

__utma: brukes til å skille brukere og økter.

__utmb: Brukes for å bestemme nye økter/besøk.

__utmc: Brukes til å bestemme om det er ny økt/besøk.

__utmz: Brukes til å bestemme fra hvilken side/kilde en besøkende kommer.

Disse informasjonskapslene, og dataene som samles inn, er anonymiserte, og kan ikke brukes til å identifisere deg som person. Dersom du ikke ønsker å la deg spore av dette verktøyet kan du bruke denne linken for å velge deg ut av Google Analytics bruk av anonyme data.

Informasjonskapsel fra tredjepart: Dette er informasjonskapsler som tilhører domener forskjellig fra den som vises i adresselinjen din. Nettsider kan vise innhold fra tredjeparters domener (som annonser), som åpner potensialet for å spore en brukers surfehistorikk. Disse informasjonskapslene inneholder kun aggregert informasjon og ingen opplysninger som identifiserer deg som bruker.

E-poster fra APSIS (Nyhetsbrev) kan inneholde en liten gjennomsiktig bildefil eller kode (kjent som web beacons / gifs, side koder, skript) for å registrere hvordan du kommuniserer med dem. De er der for å hjelpe oss med å analysere og forbedre våre tjenester basert på nettleseregistrering og interesser. For eksempel ved å vite hvilke nettsider du besøker, når og hvor lenge, , eller om du åpnet eller klikket på e-posten sendt til deg.

Besøksstatistikk
I forbindelse med drift og utvikling av våre nettsider lagrer vi besøksstatistikk. Dette benyttes til å analysere hvordan brukerne anvender nettstedet slik at utviklingen dekker våre brukeres behov i størst mulig grad. Besøksstatistikken er anonym med unntak av de demografiske og geografiske data brukeren selv har valgt å dele gjennom sin nettleser.

Besøksstatistikk lagres hos LOS i inntil 38 måneder. 

 

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER I KUNDEFORHOLDET

Administrasjon av kundeforhold
Når du registrerer deg som kunde hos LOS ber vi om personopplysninger fra deg. Dette er opplysninger som navn, adresse, fødselsnummer, telefonnummer, epostadresse, målenummer, måle-ID og annen relevant informasjon som er nødvendig for å administrere ditt kundeforhold. Oppgitte personopplysninger kontrolleres mot Folkeregisteret.

LOS registrerer strømavtaletype, måleropplysninger (unikt målepunktnummer og geografisk posisjon), strømforbruk per time og kundeprofilinformasjon for å kunne administrere kundeforholdet. 

Dine personopplysninger blir kun håndtert av våre medarbeidere og databehandlere, og utleveres ikke til andre. Alle ansatte i LOS er underlagt taushetsplikt. 

‘Min side’
Personopplysninger som registreres i kundeforholdet vil være tilgjengelige for kunden via websiden www.los.no via ‘Min side’. LOS oppdaterer kundedata med jevne mellomrom, og søker også aktivt å innhente e-post til kunder der det mangler.

Markedsføring
Som en del av kundekommunikasjonen til LOS, sendes det ut nyhetsbrev og annen informasjon ca. en gang per måned via e-post. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse, og gi oss tillatelse til å sende deg dette. Samtykke kan gis via ‘Min side’, per e-post eller SMS. 

E-postadressen lagres i en egen database i vårt CRM-system, deles ikke med andre og slettes når du sier opp kundeforholdet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv. Vi segmenterer våre kunder ut fra den kundeinformasjon vi har lagret, slik at markedsføringen er mest mulig aktuell og relevant for mottaker. På utvalgte strømprodukter vil kunden få prisvarsling i samsvar med avtalevilkårene.

Kundeundersøkelser
LOS gjennomfører med jevne mellomrom kundeundersøkelser. Utplukk av respondenter skjer ved tilfeldig uttrekk fra vår kundedatabase. LOS bruker QuestBack til å gjennomføre undersøkelser. Vi vil alltid informere om formålet med spørreundersøkelsen, og hvorvidt den er anonym eller ikke. LOS vil ikke dele opplysningene med andre eller bruke opplysningene til andre formål enn det som er angitt. Dersom undersøkelsen er anonym, vil ikke LOS lagre informasjon som kan kobles til deg. 

Repondentdata lagres hos LOS i inntil 38 måneder. 

VisualiseringsApp
Ved å melde seg som bruker av vår visualiseringsApp, aksepterer du at LOS benytter relevant informasjon om deg og din strømavtale for å gi deg innsikt i ditt strømforbruk for ulike perioder og sende varsler og viktig informasjon, samt bruker ditt forbruk anonymisert for å muliggjøre sammenligning med tilsvarende husstander. Formålet med tjenesten er å øke din innsikt i ditt eget strømforbruk og gi deg relevant informasjon om strøm, strømsparing og avtaleforhold med LOS. 

Tjenesten gir:
•En oversikt over det aktuelle målepunktets strømforbruk og kostnader knyttet til strømforbruket for ulike perioder (time, dag, måned og år)
•Sammenligning av strømforbruk med ditt tidligere forbruk og sammenlignet med en gruppe husstander med lignende karakteristikker.
•Mulighet for å motta varsler og viktig informasjon.

LOS registrerer strømavtaletype, måleropplysninger (unikt målepunktnummer og geografisk posisjon), strømforbruk per time og kundeprofilinformasjon for å kunne bryte ned ditt strømforbruk i relevante kategorier over tid. Denne informasjonen brukes også anonymisert for å kunne sammenligne husstander med lignende karakteristikker.

Behandlingen av personopplysninger i VisualiseringsApp opphører når du sletter applikasjonen. 

Kommunikasjon på e-post, telefon og Facebook
LOS benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet i kontakt med våre kunder. Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling som skjer som en del av saksbehandling lagres i vårt CRM-system. Kundene kan også kommunisere med LOS via Facebook, og informasjon herfra vil kunne bli lagret for å administrere kundeforholdet.


BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER VED BESØK HOS LOS
Besøkende i LOS’ lokaler må registrere seg elektronisk i resepsjonen. Informasjon (Fult navn) lagres etter besøket er avsluttet.

DATABEHANDLERE
LOS benytter ulike underleverandører for å drifte og utvikle los.no, CRM og Visualiseringsapp. Per i dag er disse selskapene LOS’ databehandlere:
•Evry Norge AS
•Enoro AS
•Compello AS

LOS har inngått egne databehandleravtaler med alle databehandlere som ivaretar dine rettigheter etter GDPR.

DINE RETTIGHETER
LOS’ behandling av personopplysninger er regulert av GDPR. Dine rettigheter knyttet til vår behandling av personopplysninger fremgår blant annet av GDPR kapittel 2 til 4. Nedenfor presenteres noen av de mest sentrale rettighetene:

Rett til å trekke tilbake samtykke
Dersom vår behandling av personopplysninger er basert på samtykke har du når som helst anledning til å trekke dette tilbake, og kreve at fremtidig behandling av disse opplysningene opphører til det aktuelle formålet. Samtykkene kan enkelt administreres via ‘Min side’, eller ved henvendelse til personvern@los.no

Rett til innsyn 
Du har krav på å få vite hvilke personopplysninger LOS har lagret om deg. Dersom du er registrert i LOS’ systemer har du krav på å få vite hvilke opplysninger om deg som er registrert og hvilke sikkerhetstiltak som foreligger ved behandlingen så langt slikt innsyn ikke svekker sikkerheten.

Retting og sletting av mangelfulle personopplysninger 
Dersom LOS behandler personopplysninger om deg som er uriktige, ufullstendige eller som det ikke er adgang til å behandle, kan du kreve at LOS skal rette eller slette de mangelfulle opplysningene. LOS skal om mulig sørge for at feilen ikke får betydning for deg, f.eks. ved å varsle eventuelle mottakere av utleverte opplysninger.

LOS skal svare på henvendelser om innsyn eller andre rettigheter etter personopplysningsloven uten ugrunnet opphold og senest innen 30 dager fra den dagen henvendelsen kom inn, med mindre særlige forhold gjør det umulig å svare på henvendelsen innen denne fristen. LOS skal i så fall gi et foreløpig svar med opplysninger om grunnen til forsinkelsen og sannsynlig tidspunkt for når svar kan gis.

Dataportabilitet
Du har rett til å motta personopplysninger vi har lagret om deg i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format. Du har også rett til å kreve at vi overfører opplysninger vi har mottatt fra deg til en annen behandlingsansvarlig dersom det er teknisk mulig og behandlingen er basert på samtykke eller kontrakt.

Rett til å protestere på behandling som skjer på basis av interesseavveining
Du har rett til å protestere på behandling av personopplysninger som skjer for å ivareta LOS’ berettigede interesser og som vi har vurdert ikke kommer i strid med dine interesser og grunnleggende rettigheter og friheter – GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f. Innsigelsen må i slike tilfeller være knyttet til din særlige situasjon, f.eks. beskyttelse av identitet. Ved en slik innsigelse plikter LOS å stanse behandlingen av personopplysningene til det aktuelle formålet, med mindre det foreligger tungtveiende og berettigede grunner for behandlingen som går foran hensynet til dine interesser eller at behandlingen er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav.

Du kan alltid protestere mot behandling av personopplysninger i forbindelse med direkte markedsføring av våre produkter. Ved en slik innsigelse plikter LOS å stanse behandlingen av personopplysningene til det dette formålet.


REVISJON AV PERSONVERNERKLÆRINGEN
LOS forbeholder seg retten til når som helst å foreta endringer i denne personvernerklæringen, i den grad det er nødvendig for å rette opp feil eller for å etterleve nye juridiske eller tekniske krav. Eventuelle endringer i personvernerklæringen publiseres på los.no


KLAGE
Datatilsynets jobb er å kontrollere at personvernregelverket blir fulgt. Dersom du opplever noe du mener er et brudd på regelverket, kan du sende inn en skriftlig henvendelse til Datatilsynets postadresse: Datatilsynet, Postboks 8177, 0034 OSLO.


KONTAKTINFORMASJON
Henvendelser om LOS’ behandling av personopplysninger og forespørsler om innsyn, retting og sletting, skal sendes til; 
E-post: personvern@los.no
Post: LOS AS, Postboks 603 Lundsiden, 4606 Kristiansand.

Ytterligere spørsmål kan rettes til Agder Energi-konsernets personvernombud dino.wachendorf@ae.no.

 

Våre Avtalevilkår finner du her.

Fant du ikke det du lette etter?