Avtalevilkår LOS hyttestrøm

Generelle avtalevilkår LOS 

05.03.2021

1. Generelt
Standard kraftleveringsavtale fremforhandlet av Energi Norge og Forbrukertilsynet av 01.01.2017, samt generelle vilkår av 26.08.2020 gjøres gjeldende for kontraktsforholdet, såfremt ikke noe annet er avtalt mellom LOS og kunden. De generelle vilkårene vil gjøres gjeldende foran vilkårene i Standard kraftleveringsavtale. Gjeldende Standard kraftleveringsavtale finnes til enhver tid på www.los.no. Alle strømavtaler i LOS er kun beregnet for private husholdninger.

2. Leverandørskifte og flytting
På bakgrunn av denne avtale gis LOS fullmakt til å melde oppsigelse av kundens avtale med nåværende leverandør og/eller melde inn- og utflytting mot Elhub, samt ordne alle formelle forhold knyttet til leverandørskiftet. På bakgrunn av samme fullmakt kan LOS innhente nødvendig informasjon vedrørende skiftet fra Elhub. Dersom kunde overtar nytt målepunkt, følger kundens strømavtale til det nye målepunktet. LOS gis ved denne avtale fullmakt til innhenting av nødvendig informasjon for registrering av LOS som leverandør på den nye adressen.

3. Personvern
Databehandlingen er i samsvar med kravene i Personopplysningsloven. Retningslinjer for behandling av personopplysninger.

4. Tilleggsprodukter
Dersom kunden har bestilt tilleggsprodukt, gjelder også vilkår for aktuelle tilleggsprodukt, dersom ikke annet er avtalt med kunden.

5. Endring i rammebetingelser
Det tas forbehold om prisendringer som følge av endringer avgifter/pålegg, samt endringer i øvrige rammebetingelser. LOS har rett til å foreta kredittvurdering av kunder, og kunne avslå/avslutte leveranse eller kreve garanti eller forskuddsbetaling i de tilfellene det foreligger saklig grunn for det.

6. Betalingsvilkår
Dersom LOS har avtale med kundens nettselskap om gjennomfakturering, vil LOS fakturere både strøm og nettleie på samme faktura. Gjennomfakturering vil ikke påvirke kontraktsforholdet mellom kunden og nettselskapet. Faktura for både strøm og nettleie skal i sin helhet betales til LOS ved gjennomfakturering, og LOS har derav rett til å iverksette innfordringstiltak, herunder inkasso, for både strøm og nettleie.

Prisene som oppgis er inklusive merverdiavgift (25 % pr 01.01.2005) og elsertifikat. I Nordland, Troms og Finnmark er det gjort unntak for merverdiavgift. Finnmark, samt enkelte kommuner, er unntatt plikt om elsertifikat.

7. Faktura
Dersom ikke annet er avtalt med kunde skjer fakturering i hovedsak etterskuddsvis månedlig. Digital faktura som eFaktura og epost-faktura er gratis.  Avtalegiro alene gir at LOS må sende faktura i posten, og ordinært papirfakturagebyr vil tilfalle på 69 kroner per utsendt faktura. For øvrig, dersom ikke annet er avtalt direkte med kunde, tilfaller til enhver tid gjeldende papirfakturagebyr.

8. Angrerett
Kunden har 14 dagers angrerett. Melding om angring må sendes skriftlig til LOS innen angrefristen utløper. Partene er enige om at levering av strøm kan påbegynne før utløp av angrefristen, og kunden må betale for strømforbruket frem til opphør er gjennomført i henhold til vilkår og angrerettloven. Last ned angrerettskjema her

9. Presiseringer i hht. Standard Kraftleveringsavtale
§ 4-2, første avsnitt, første setning utgår og erstattes av følgende:
Kraftleverandøren kan stanse levering av kraft og/eller gjennomfakturert nettleie dersom kunden ikke betaler innen betalingsfristen.

§ 4-3, første avsnitt, første setning utgår og erstattes av følgende:
Kraftlevering og gjennomfakturert nettleie som rettmessig er stanset av kraftleverandør på grunn av manglende betaling, vil normalt ikke bli gjenopptatt før all gjeld til kraftleverandøren, inkludert kostnader ved stansing og gjenopptagelse er betalt.

§ 5-3, Leverandøren skal varsle kunden i god tid og senest 30 dager før en tidsavgrenset fastprisavtale utløper. Dersom kunden ved utløp av avtalen ikke har gitt uttrykkelig aksept for at avtalen skal fornyes eller levert oppsigelse, overføres kunden til det produktet som er avtalt mellom kunden og LOS.

 

Last ned pfd for generelle avtalevilkår her

Produktvilkår LOS hyttestrøm

1. Produktet som leveres er variabel kraftpris.

2. Kundens pris skal på årlig basis være en av de 10 rimeligste målt mot en representativ liste over landets variabelavtaler hentet fra strompris.no eller leverandørenes egne hjemmesider.

3. Gjeldende referanseliste fremkommer på LOS sine nettsider. Garantiperioden regnes per kalenderår. Fornying av referanselisten kan gjøres ved inngangen til nytt kalenderår.

4. I garantien tas det hensyn til ukenes ulike forbruk ved at hver ukespris vektes etter gjennomsnittlig forbruksprofil for LOS sine kunder. Kunden får fullt utbytte av garantien ved å være kunde et helt kalenderår. Kundens pris fremkommer løpende på fakturaene.

5. Endringer i offentlige avgifter, rammebetingelser og prisområder kan medføre tilpasninger og endringer i referanselisten og prisgarantien. Endringer vil varsles direkte, eller på Min side dersom avtalt med kunden, og trer i kraft 30 dager etter varsel er gitt.