LOS ladestrøm

Med LOS ladestrøm betaler du spotpris for strømmen. 

I tillegg får du 15 % rabatt på hver eneste kilowatt du lader langs veien på Grønn Kontakt sine ladepunkter.

LOS ladestrøm - billig strøm både hjemme og langs veien!

Spot + kr 19 per måned + 5,95 øre/kWh
  • Billig strøm hjemme - og på veien!
  • 15 % rabatt på lading langs veien
  • Grønn Kontakt sin egen volumrabatt
  • Fornybar Energi (gratis i 3 mnd)
Avtalevilkår
Avtalevilkår LOS Ladestrøm

1. Generelt 
På bakgrunn av denne avtale gis LOS fullmakt til å melde oppsigelse av kundens avtale med nåværende leverandør etter NVEs retningslinjer, og ordne alle formelle forhold knyttet til leverandørskiftet. På bakgrunn av samme fullmakt kan LOS innhente nødvendig informasjon vedrørende skiftet fra netteier og nåværende kraftleverandør. Ved flytting følger avtalen kunden til ny adresse. LOS gis ved denne avtale fullmakt til innhenting av nødvendig informasjon fra netteier for registrering av LOS som leverandør på den nye adressen. 

2. Leveringsvilkår
Standard kraftleveringsavtale fremforhandlet av Energi Norge og Forbrukerombudet av 01.01.2017, samt særvilkår av 01.01.2017 gjøres gjeldende for kontraktsforholdet såfremt ikke noe annet er avtalt mellom LOS og kunden. Særvilkårene vil gjøres gjeldende foran vilkårene i Standard kraftleveringsavtale. Særvilkårene for levering av kraft mellom kunden og LOS, kan etter denne avtale endres av LOS, med 3 ukers varsel på LOS sine websider, eller ved direkte melding til kunden. Gjeldende standardvilkår og særvilkår finnes til enhver tid på www.los.no. Det tas forbehold om prisendringer som følge av endringer avgifter/pålegg samt endringer i øvrige rammebetingelser. LOS har rett til å foreta kredittvurdering av kunder, og kunne avslå/avslutte leveranse eller kreve garanti eller forskuddsbetaling i de tilfellene det foreligger saklig grunn for det. 


3. Betalingsvilkår 
I de tilfeller der LOS gjennomfakturerer med netteier så følger fakturering i henhold til nettselskapets rutiner. Privatkunder med årsforbruk over 8 000 kWh avregnes etterskuddsvis månedlig, mens privatkunder med et lavere årsforbruk enn dette som hovedregel mottar kvartalsvis avregning. Kunder med fritidsbolig mottar kvartalsvis avregning. 

I de tilfeller LOS ikke gjennomfakturerer med netteier, og vi regelmessig mottar måleverdier kan kunden velge månedlig eller to måneders avregning etter faktisk forbruk. Øvrige kunder vil som hovedregel motta a-kontofaktura fire ganger per år med årsavregning til nyttår. Ved a-kontofakturering legges til grunn gjeldende kraftpris og forventet forbruk. Fakturering foregår da midt i perioden, altså delvis etterskudd, og delvis forskudd. Dersom kunden har valgt LOS Trygg gjelder også  vilkår for LOS Trygg.4. Produktvilkår

4.15 Betingelser LOS Ladestrøm
LOS Ladestrøm følger prisvariasjonene i spotprisen på kraftbørsen Nord Pool på timenivå. Prisen er basert på spotprisen i området der kraften blir levert inklusive regulerkraftkostnad. LOS Innkjøpspris har et månedlig fastbeløp som er uavhengig av strømforbruk. Avtalen har et ørepåslag per kWh som inkluderer myndighetspålagt elsertifikatkostnad. Påslaget kan endres som følge av markedsituasjonen. Avtalen løper inntil den blir sagt opp med 3 ukers oppsigelsestid.

Ladebonus - Du får 15% rabatt på gjeldende pris for lading. Rabatten vil bli fratrukket på faktura fra Grønn Kontakt. Hvis du ikke allerede har ladebrikke opprettet i ditt navn blir det bestilt en ladebrikke til deg. Ved annen betaling enn ladebrikke får du ikke rabatt på ladeprisen. Grønn Kontakt forbeholder seg retten til å endre rabatten eller avvike avtalen med en måneds varsel. Dersom strømavtalen sies opp vil det bli fakturert etter gjeldende ladepris. Du finner mer informasjon om betingelser og vilkår gjeldende Grønn Kontakt på følgende lenke https://gronnkontakt.no/vilkar-og-betingelser/.

LOS Ladestrøm forutsetter tilleggsproduktet Fornybar Energi Garanti en avtale som kommer i tillegg til din ordinære strømavtale hos LOS. Du får Fornybar Energi Garanti gratis i de 3 første månedene, etter denne perioden er kostnaden 1,90 kroner per dag. En opprinnelsesgaranti gir forbrukeren muligheten til å premiere fornybar kraftproduksjon ved å kjøpe opprinnelsesgaranterte strømavtaler. Avtalen tilbys uavhengig av hvilken annen strømavtale kunden har hos LOS.  En opprinnelsesgaranti sikrer at det produseres fornybar energi tilsvarende ditt strømforbruk.

En opprinnelsesgaranti dokumenterer at elektrisk kraft er produsert med fornybare energikilder. Opprinnelsesgarantien gir deg mulighet til å utøve forbrukermakt og skal stimulere til økt produksjon av fornybar energi. Strøm fra en rekke ulike kraftkilder går inn i det samme distribusjonsnettverket for strøm. Dette gjør det umulig å spore strømmen direkte fra produksjonsstedet til kunden. Strøm med opprinnelsesgaranti sikrer imidlertid at det produseres like mye fornybar kraft som du bruker. LOS kjøper opprinnelsesgarantiene fra Agder Energi Vannkraft

 

5. Fakturavilkår
Faktura sendes som hovedregel til kunden som e-postfaktura, e-faktura eller annen elektronisk forsendelsesmåte. Ved papirfaktura  tilkommer fakturagebyr etter de til enhver tid gjeldende satser.


6. Angrefrist
Kunden har angrerett i henhold til bestemmelsene i lov om angrerett. Melding om bruk av angreretten må sendes skriftlig til LOS innen angrefristen utløper. Partene er enige om at levering av produktet kan påbegynnes før utløpet av angrefristen, og at kunden skal betale for levering av strøm i henhold til disse vilkår frem til opphør er gjennomført i henhold til angreretten.


Angrefristskjema 


LOS Særskilte vilkår 
Disse vilkårene gjelder foran vilkårene i Standard Kraftleveringsavtale (utarbeidet av Energi Norge i samarbeid med Forbrukerombudet, med virkning fra 01.01.2017). Henvisningene refererer til de aktuelle paragrafene i Standard Kraftleveringsavtale. 

§ 3-2, første avsnitt erstattes av følgende:  Fakturering skjer i hovedsak etterskuddsvis pr. måned basert på avlest forbruk alternativt etterskuddsvis pr. kvartal basert på avlest forbruk for kunder med lavt forbruk. 

§ 4-1, erstattes av følgende: For kunder innenfor Agder Energi Nett AS sitt konsesjonsområde, og der LOS er kraftleverandør, forestår LOS AS normalt gjennomfakturering av nettleie. LOS er gjennom avtale med Agder Energi Nett AS legitimert til å motta betaling for nettleie fra kunde slik at betalingen har befriende virkning i forholdet mellom kunde og Agder Energi Nett AS. 

LOS AS fakturerer og krever i disse tilfellene inn nettleien, men kravet overdras ikke fra netteier til kraftleverandør. 

Kraftleverandøren er forpliktet til å levere elektrisk kraft og gjennomfakturert nettleie i henhold til kundens løpende behov/uttak.

§ 4-2, første avsnitt, første setning utgår og erstattes av følgende: Kraftleverandøren kan stanse levering av kraft og / eller gjennomfakturert nettleie dersom kunden ikke betaler innen betalingsfristen.

§ 4-3, første avsnitt, første setning utgår og erstattes av følgende: Kraftlevering og viderefakturert nettleie som er rettmessig stanset av kraftleverandør på grunn av manglende betaling, vil normalt ikke bli gjenopptatt før all gjeld til kraftleverandøren, inkludert kostnader ved stansing og gjenopptagelse er betalt.

§ 5-3, Leverandøren skal varsle kunden i god tid og senest 14 dager før en tidsavgrenset fastprisavtale utløper. Dersom kunden ved utløp av avtalen ikke har gitt uttrykkelig aksept for at avtalen skal fornyes eller levert oppsigelse, overføres kunden til det produktet kunden hadde før inngåelse av fastprisavtalen.

§ 5-4, første avsnitt erstattes av følgende: Kraftleveringsavtaler uten særskilt avtalt opphørsdato kan sies opp av hver av partene med 14 dagers skriftlig varsel uten at det foreligger krav om saklig grunn.

Prisinformasjon
Strømprisen forandrer seg fra time til time og henger sammen med utviklingen i det nordiske kraftmarkedet. Forutsetter elektronisk fakturering og/eller AvtaleGiro. Ved bruk av papirfaktura påløper fakturagebyr på kr 59. Avtalen har et påslag på 5,95 øre/kWh som inkluderer myndighetspålagt elsertifikatordning. Påslaget kan endres som følge av markedssituasjonen. Fakturering skjer som hovedregel etterskuddsvis månedlig, alternativt etterskuddsvis pr. kvartal ved årsforbruk under 8 000 kWh. Avtalen løper inntil den blir sagt opp med 3 uker oppsigelsestid.

Fant du ikke det du lette etter?