NSF strømavtale

Kampanje: Vinn gratis strøm i 3 måneder!

Bestill NSF strømavtale i dag og bli med i trekningen av gratis strøm i 3 måneder.
Vi trekker en vinner blant alle som bestiller avtalen i tidsrommet 5.6-10.8.2020. Vinneren kontaktes på epost 11. august. Vi gjør oppmerksom på at LOS ikke dekker nettleie og offentlige avgifter.

Norsk Sykepleierforbund har fremforhandlet en av Norges rimeligste medlemsavtaler på strøm.

Medlemmer av Norsk Sykepleierforbund får NSF strømavtale til kun kr 9,- per måned i fastbeløp og strøm til innkjøpspris. Innkjøpspris er samme pris som vi kjøper strømmen for på strømbørsen.

I tillegg til den gode strømavtalen får du tilgang til en rekke kundefordeler i LOS Fordel.

Det er enkelt og gratis å bytte til LOS - vi fikser alt det praktiske for deg.

LOS er en av Norges største strømleverandører, og leverer strøm til privatkunder over hele Norge. 

NSF strømavtale selges eksklusivt til medlemmer i Norsk Sykepleierforbund.

Spot + kr 9 per måned + 5,95 øre/kWh
  • Strøm til innkjøpspris
  • Kun 9,- per måned i fastbeløp
  • Stort fordelsprogram
  • Kostnadsfri fakturering ved eFaktura/AvtaleGiro.

 

 

Avtalevilkår
Avtalevilkår - NSF strømavtale

1. Generelt
På bakgrunn av denne avtale gis LOS fullmakt til å melde oppsigelse av kundens avtale med nåværende leverandør etter NVEs retningslinjer, og ordne alle formelle forhold knyttet til leverandørskiftet. På bakgrunn av samme fullmakt kan LOS innhente nødvendig informasjon vedrørende skiftet fra netteier og nåværende kraftleverandør. Dersom kunde overtar nytt målepunkt, følger kundens strømavtale til det nye målepunktet. LOS gis ved denne avtale fullmakt til innhenting av nødvendig informasjon fra netteier for registrering av LOS som leverandør på den nye adressen. Databehandlingen er i samsvar med kravene i Personopplysningsloven. Retningslinjer for behandling av personopplysninger.

2. Leveringsvilkår
Standard kraftleveringsavtale fremforhandlet av Energi Norge og Forbrukertilsynet 01.01.2017, samt særvilkår av 01.01.2017 gjøres gjeldende for kontraktsforholdet såfremt ikke noe annet er avtalt mellom LOS og kunden. Særvilkårene vil gjøres gjeldende foran vilkårene i Standard kraftleveringsavtale. Særvilkårene for levering av kraft mellom kunden og LOS, kan etter denne avtale endres av LOS, med 3 ukers varsel på LOS sine websider, eller ved direkte melding til kunden. Gjeldende standardvilkår og særvilkår finnes til enhver tid på los.no. Det tas forbehold om prisendringer som følge av endringer i avgifter/pålegg samt endringer i øvrige rammebetingelser. LOS har rett til å foreta kredittvurdering av kunder, og kunne avslå/avslutte leveranse eller kreve garanti eller forskuddsbetaling i de tilfellene det foreligger saklig grunn for det.

3. Betalingsvilkår
I de tilfeller der LOS gjennomfakturerer med netteier så følger fakturering i henhold til nettselskapets rutiner. Privatkunder med årsforbruk over 8 000 kWh avregnes etterskuddsvis månedlig, mens privatkunder med et lavere årsforbruk enn dette som hovedregel mottar kvartalsvis avregning. Kunder med fritidsbolig mottar kvartalsvis avregning.

I de tilfeller LOS ikke gjennomfakturerer med netteier, og vi regelmessig mottar måleverdier kan kunden velge månedlig eller to måneders avregning etter faktisk forbruk. Øvrige kunder vil som hovedregel motta a-kontofaktura fire ganger per år med årsavregning til nyttår. Ved a-kontofakturering legges til grunn gjeldende kraftpris og forventet forbruk. Fakturering foregår da midt i perioden, altså delvis etterskudd, og delvis forskudd. Dersom kunden har valgt LOS Trygg gjelder også vilkår for LOS Trygg.

4. Produktvilkår - betingelser Medlemsavtale Norsk Sykepleierforbund (NSF strømavtale)
Avtalen følger prisvariasjonene i spotprisen på kraftbørsen Nord Pool på timenivå. Prisen er basert på spotprisen i området der kraften blir levert eksklusive handelskostnader. Avtalen har et månedlig fastbeløp som er uavhengig av strømforbruk. Avtalen har et ørepåslag per kWh som inkluderer myndighetspålagt elsertifikatkostnad. Påslaget kan endres som følge av markedsituasjonen. Avtalen har et månedlig fastbeløp som er uavhengig av strømforbruk og løper inntil den blir sagt opp med 3 ukers oppsigelsestid. Avtalen forutsetter at faktura betales via eFaktura og Avtalegiro eller e-post faktura og Avtalegiro. Dersom det ikke er inngått avtale om betaling via eFaktura og Avtalegiro eller e-post faktura og Avtalegiro innen en måned fra mottak av første faktura blir kundeforholdet overført til LOS Innkjøpspris.

5. Fakturavilkår
Faktura sendes som hovedregel til kunden som e-postfaktura, e-faktura eller annen elektronisk forsendelsesmåte. Ved papirfaktura tilkommer fakturagebyr på kr. 59 per faktura. Dersom kunden har AvtaleGiro vil fakturagebyr bortfalle.

6. Angrefrist
Kunden har angrerett i henhold til bestemmelsene i lov om angrerett. Melding om bruk av angreretten må sendes skriftlig til LOS innen angrefristen utløper. Partene er enige om at levering av produktet kan påbegynnes før utløpet av angrefristen, og at kunden skal betale for levering av strøm i henhold til disse vilkår frem til opphør er gjennomført i henhold til angreretten.
Angrefristskjema


LOS Særskilte vilkår
Disse vilkårene gjelder foran vilkårene i Standard Kraftleveringsavtale (utarbeidet av Energi Norge i samarbeid med Forbrukertilsynet, med virkning fra 01.01.2017). Henvisningene refererer til de aktuelle paragrafene i Standard Kraftleveringsavtale.

§ 3-2, første avsnitt erstattes av følgende: Fakturering skjer i hovedsak etterskuddsvis pr. måned basert på avlest forbruk alternativt etterskuddsvis pr. kvartal basert på avlest forbruk for kunder med lavt forbruk.

§ 4-1, erstattes av følgende: For kunder innenfor Agder Energi Nett AS sitt konsesjonsområde, og der LOS er kraftleverandør, forestår LOS AS normalt gjennomfakturering av nettleie. LOS er gjennom avtale med Agder Energi Nett AS legitimert til å motta betaling for nettleie fra kunde slik at betalingen har befriende virkning i forholdet mellom kunde og Agder Energi Nett AS.

LOS AS fakturerer og krever i disse tilfellene inn nettleien, men kravet overdras ikke fra netteier til kraftleverandør.

Kraftleverandøren er forpliktet til å levere elektrisk kraft og gjennomfakturert nettleie i henhold til kundens løpende behov/uttak.

§ 4-2, første avsnitt, første setning utgår og erstattes av følgende: Kraftleverandøren kan stanse levering av kraft og / eller gjennomfakturert nettleie dersom kunden ikke betaler innen betalingsfristen.

§ 4-3, første avsnitt, første setning utgår og erstattes av følgende: Kraftlevering og viderefakturert nettleie som er rettmessig stanset av kraftleverandør på grunn av manglende betaling, vil normalt ikke bli gjenopptatt før all gjeld til kraftleverandøren, inkludert kostnader ved stansing og gjenopptagelse er betalt.

§ 5-3, Leverandøren skal varsle kunden i god tid og senest 14 dager før en tidsavgrenset fastprisavtale utløper. Dersom kunden ved utløp av avtalen ikke har gitt uttrykkelig aksept for at avtalen skal fornyes eller levert oppsigelse, overføres kunden til det produktet kunden hadde før inngåelse av fastprisavtalen.

 

Prisinformasjon
Strømprisen forandrer seg fra time til time og henger sammen med utviklingen i det nordiske kraftmarkedet. Forutsetter elektronisk fakturering og/eller AvtaleGiro. Ved bruk av papirfaktura påløper fakturagebyr på kr 59. Avtalen har et påslag på 5,95 øre/kWh som inkluderer myndighetspålagt elsertifikatordning. Påslaget kan endres som følge av markedssituasjonen. Fakturering skjer som hovedregel etterskuddsvis månedlig, alternativt etterskuddsvis pr. kvartal ved årsforbruk under 8 000 kWh. Avtalen løper inntil den blir sagt opp med 3 uker oppsigelsestid.

Fant du ikke det du lette etter?