LOS Strøm Topp 5-garanti

LOS Strøm Topp 5-garanti garanterer at din strømpris på årsbasis er blant de 5 beste variable strømavtalene. Dette måles mot en representativ liste over de 20 største strømleverandørene.

Ingen fastbeløp – du betaler kun for strømmen du faktisk bruker. Vær trygg på at du alltid har en god og konkurransedyktig strømavtale hele året.

I tillegg vil du få tilgang til attraktive kundefordeler gjennom LOS fordel.

LOS er en av Norges største strømleverandører, og leverer strøm til privatkunder over hele Norge. Los er et heleid datterselskap av Agder Energi AS.

21,24 øre/kWh
  • Garantert god strømpris
  • Blant landets 5 beste variable strømavtaler
  • Ingen månedsbeløp
  • Etterskuddsvis fakturering
  • Tilgang til LOS fordel
Avtalevilkår
Avtalevilkår LOS

1. Generelt 
På bakgrunn av denne avtale gis LOS fullmakt til å melde oppsigelse av kundens avtale med nåværende leverandør etter NVEs retningslinjer, og ordne alle formelle forhold knyttet til leverandørskiftet. På bakgrunn av samme fullmakt kan LOS innhente nødvendig informasjon vedrørende skiftet fra netteier og nåværende kraftleverandør. Dersom kunde overtar nytt målepunkt, følger kundens strømavtale til det nye målepunktet. LOS gis ved denne avtale fullmakt til innhenting av nødvendig informasjon fra netteier for registrering av LOS som leverandør på den nye adressen. Databehandlingen er i samsvar med kravene i Personopplysningsloven. Retningslinjer for behandling av personopplysninger.

2. Leveringsvilkår
Standard kraftleveringsavtale fremforhandlet av Energi Norge og Forbrukertilsynet av 01.01.2017, samt særvilkår av 01.01.2017 gjøres gjeldende for kontraktsforholdet såfremt ikke noe annet er avtalt mellom LOS og kunden. Særvilkårene vil gjøres gjeldende foran vilkårene i Standard kraftleveringsavtale. Særvilkårene for levering av kraft mellom kunden og LOS, kan etter denne avtale endres av LOS, med 3 ukers varsel på LOS sine websider, eller ved direkte melding til kunden. Gjeldende standardvilkår og særvilkår finnes til enhver tid på www.los.no. Det tas forbehold om prisendringer som følge av endringer avgifter/pålegg samt endringer i øvrige rammebetingelser. LOS har rett til å foreta kredittvurdering av kunder, og kunne avslå/avslutte leveranse eller kreve garanti eller forskuddsbetaling i de tilfellene det foreligger saklig grunn for det. 

3. Betalingsvilkår 
I de tilfeller der LOS gjennomfakturerer med netteier så følger fakturering i henhold til nettselskapets rutiner. Privatkunder med årsforbruk over 8 000 kWh avregnes etterskuddsvis månedlig, mens privatkunder med et lavere årsforbruk enn dette som hovedregel mottar kvartalsvis avregning. Kunder med fritidsbolig mottar kvartalsvis avregning. 

I de tilfeller LOS ikke gjennomfakturerer med netteier, og vi regelmessig mottar måleverdier kan kunden velge månedlig eller to måneders avregning etter faktisk forbruk. Øvrige kunder vil som hovedregel motta a-kontofaktura fire ganger per år med årsavregning til nyttår. Ved a-kontofakturering legges til grunn gjeldende kraftpris og forventet forbruk. Fakturering foregår da midt i perioden, altså delvis etterskudd, og delvis forskudd. Dersom kunden har valgt LOS Trygg gjelder også  vilkår for LOS Trygg.

4. Produktvilkår

4.1 Betingelser LOS Flytende strøm
LOS Flytende strøm er en standard variabel strømavtale der prisendringer vanligvis varsles med 14 dagers frist. LOS Flytende strøm har et månedlig fastbeløp som er uavhengig av strømforbruk. Prisen som oppgis er inklusive merverdiavgift og myndighetspålagt el-sertifikatkostnad. Avtalen løper inntil den blir sagt opp med 3 ukers oppsigelsestid. 

4.2 Betingelser LOS Strøm eKunde
LOS eKunde er en standard variabel strømavtale der prisendringer vanligvis varsles med 14 dagers frist. LOS eKunde har et månedlig fastbeløp som er uavhengig av strømforbruk. Prisen som oppgis er inklusive merverdiavgift og myndighetspålagt el-sertifikatkostnad. LOS eKunde forutsetter eFaktura eller epost faktura, samt elektronisk kundekommunikasjon. Dersom det ikke er inngått avtale om betaling via eFaktura eller epost faktura innen en måned fra mottak av første faktura blir kundeforholdet overført til LOS Flytende strøm. Avtalen løper inntil den blir sagt opp med 3 ukers oppsigelsestid. 

4.3 Betingelser LOS Strøm Innkjøpspris
LOS Innkjøpspris følger prisvariasjonene i spotprisen på kraftbørsen Nord Pool på timenivå. Prisen er basert på spotprisen i området der kraften blir levert eksklusive handelskostnader. LOS Innkjøpspris har et månedlig fastbeløp som er uavhengig av strømforbruk. Avtalen har et ørepåslag per kWh som inkluderer myndighetspålagt elsertifikatkostnad. Påslaget kan endres som følge av markedsituasjonen. Avtalen løper inntil den blir sagt opp med 3 ukers oppsigelsestid. 

4.4 Betingelser LOS Strøm Topp 10-garanti og LOS Strøm Topp 5-garanti

LOS Topp 5 og LOS Topp 10 sikrer at kundens pris på årlig basis skal være en av de 5 og 10 rimeligste målt mot en representativ liste over landets største kraftleverandører hentet fra www.strompris.no eller leverandørenes egne hjemmesider. Referanselisten kan endres fra år til år.  Oppdatert referanseliste fremkommer løpende på LOS sine nettsider. Garantiperioden regnes pr. kalenderår. Ukeprisene vektes i forhold til LOS privatkunders forbruksprofil slik at eksempelvis prisene om vinteren teller mer enn prisene om sommeren. Kunden får fullt utbytte av garantien ved å være kunde et helt kalenderår. Kundens pris fremkommer løpende på fakturaene. Strømprisen endres umiddelbart etter at dette er varslet på LOS sine nettsider. Kunden varsles ikke spesielt ved prisendringer. Prisene som oppgis er inklusive merverdiavgift og myndighetspålagt el-sertifikatkostnad. LOS tar forbehold om endringer i offentlige avgifter, samt endringer av rammebetingelser for drift av omsetningsselskaper Garantien i henhold til denne avtalen gjelder ikke dersom det vedtas iverksettelse av tiltak som er hjemlet i Energiloven av 29.06.1990 nr. 50, og disse tiltakene påvirker LOS sine muligheter eller betingelser for å levere elektrisk kraft som forutsatt til kunden.

Garantien vil opphøre inntil myndighetene avvikler innførte tiltak, og normal leveranse kan gjenopptas. Videre forbeholder LOS seg retten til, ved etablering av nye eller sammenslåing av eksisterende prisområder, eller ved vesentlige avvik i innkjøpspris mellom ulike prisområder, å foreta nødvendige tilpasninger i garantien. Slike tilpasninger vil kunne medføre endringer i innholdet og omfang av referanselisten og prisgarantien. Tidspunkter for når slike endringer kan benyttes, herunder oppstarts- og avslutningstidspunkt vurderes av LOS. I slike tilfeller vil kundene bli varslet på LOS sine nettsider. Avtalen kan sies opp av partene med 3 ukers gjensidig oppsigelsestid. 

4.5 Betingelser LOS Digitalspot
LOS Digitalspot følger prisvariasjonene i spotprisen på kraftbørsen Nord Pool på timenivå. Prisen er basert på spotprisen i området der kraften blir levert eksklusive handelskostnader. Avtalen har et ørepåslag per kWh som inkluderer myndighetspålagt elsertifikatkostnad. Påslaget kan endres som følge av markedsituasjonen. LOS Digitalspot har ingen faste månedsbeløp. Avtalen løper inntil den blir sagt opp med 3 ukers oppsigelsestid. Avtalen forutsetter at faktura betales via eFaktura og Avtalegiro eller epost faktura og Avtalegiro. Dersom det ikke er inngått avtale om betaling via eFaktura og Avtalegiro eller epost faktura og Avtalegiro innen en måned fra mottak av første faktura blir kundeforholdet overført til LOS Innkjøpspris. Avtalen forutsetter elektronisk kommunikasjon ved bestilling og kundehenvendelser. Dersom bestilling og kundehenvendelser ikke skjer elektronisk overføres kundeforholdet til LOS Innkjøpspris. 

4.6 Betingelser LOS Strøm fastpris
Avtalen gjelder fastpris på kraft for en tidsbestemt periode. Avgifter kommer i tillegg til kraftprisen. LOS Fastpris har et månedlig fastbeløp som er uavhengig av strømforbruk. Prisen som oppgis er inklusive merverdiavgift og myndighetspålagt el-sertifikatkostnad. Avtalen innebærer en gjensidig forpliktelse og kan ikke sies opp i avtaleperioden med mindre kunden ønsker å kjøpe seg fri. Kunden kan kjøpe seg fri fra avtalen ved å dekke LOS sitt tap som følge av at avtalt levering ikke fullføres. 

4.7 Betingelser LOS ung
LOS ung følger prisvariasjonene i spotprisen på kraftbørsen Nord Pool på timenivå. Prisen er basert på spotprisen i området der kraften blir levert eksklusive handelskostnader. LOS ung har et månedlig fastbeløp som er uavhengig av strømforbruk. Avtalen har et ørepåslag per kWh som inkluderer myndighetspålagt elsertifikatkostnad. Påslaget kan endres som følge av markedsituasjonen. Avtalen løper inntil den blir sagt opp med 3 ukers oppsigelsestid. Avtalen forutsetter at faktura betales via eFaktura og Avtalegiro eller epost faktura og Avtalegiro. Dersom det ikke er inngått avtale om betaling via eFaktura og Avtalegiro eller epost faktura og Avtalegiro innen en måned fra mottak av første faktura blir kundeforholdet overført til LOS Innkjøpspris. Avtalen forutsetter elektronisk kommunikasjon ved kundehenvendelser. Dersom bestilling og kundehenvendelser ikke skjer elektronisk overføres kundeforholdet til LOS Innkjøpspris. LOS ung er tilgjengelig for kunder i alderen 18 til 30 år. Fra og med det året kunden fyller 30 år overføres kundeforholdet til LOS Innkjøpspris.

4.8 Betingelser LOS fornybar
LOS fornybar følger prisvariasjonene i spotprisen på kraftbørsen Nord Pool på timenivå. Prisen er basert på spotprisen i området der kraften blir levert, eksklusive handelskostnader. LOS fornybar har et månedlig fastbeløp som er uavhengig av strømforbruk. Avtalen har et ørespåslag per kWh som inkluderer et myndighetspålagt elsertifikat. Påslaget kan endres som følge av markedssituasjonen. LOS fornybar forutsetter at faktura betales via eFaktura eller epost faktura. Dersom det ikke er inngått avtale om betaling via eFaktura eller epost faktura innen èn måned fra mottak av første faktura, blir kundeforholdet overført til strømproduktet LOS strøm innkjøpspris. Avtalen løper inntil den blir sagt opp med 3 ukers oppsigelsestid. LOS fornybar inkluderer Fornybar Energi Garanti som gir forbrukeren mulighet til å premiere fornybar kraftproduksjon ved å kjøpe opprinnelsesgaranterte strømavtaler. En opprinnelsesgaranti sikrer at det produseres fornybar energi tilsvarende ditt strømforbruk. 
LOS kjøper opprinnelsesgarantiene fra Agder Energi Vannkraft

4.9 Betingelser LOS solstrøm
LOS solstrøm er en spesialtilpasset strømavtale for privatkunder som i enkelttimer har overskudd av kraft som kan mates inn i nettet - definert som plusskunde i henhold til regelverk fra NVE. Tilknytning til distribusjonsnett, måling og levering av overskuddskraft skal være i overensstemmelse med netteiers krav. Overskudd av kraft leveres LOS og avregnes etter fastsatt kraftpris inntil 5000 kWh pr. år. Overskudd ut over dette beregnes etter spotpris.        

Ved forbruk følger LOS solstrøm prisvariasjonene i spotprisen på kraftbørsen Nord Pool på timenivå. Prisen er basert på spotprisen i området der kraften blir levert eksklusive handelskostnader. LOS solstrøm har et månedlig fastbeløp som er uavhengig av strømforbruk. Avtalen har et ørepåslag per kWh som inkluderer myndighetspålagt elsertifikatkostnad. Påslaget kan endres som følge av markedsituasjonen. LOS solstrøm forutsetter i tillegg LOS Fornybar energi.

4.10 Betingelser LOS Ladestrøm
LOS Ladestrøm følger prisvariasjonene i spotprisen på kraftbørsen Nord Pool på timenivå. Prisen er basert på spotprisen i området der kraften blir levert eksklusive handelskostnader. LOS Innkjøpspris har et månedlig fastbeløp som er uavhengig av strømforbruk. Avtalen har et ørepåslag per kWh som inkluderer myndighetspålagt elsertifikatkostnad. Påslaget kan endres som følge av markedsituasjonen. Avtalen løper inntil den blir sagt opp med 3 ukers oppsigelsestid. 

Ladebonus - Du får 15 % rabatt på gjeldende pris for lading. For å få rabatten må du ha ladebrikke fra Grønn Kontakt. Rabatten vil bli fratrukket på faktura fra Grønn Kontakt. Hvis du ikke allerede har ladebrikke opprettet i ditt navn blir det bestilt en ladebrikke til deg. Ved annen betaling enn ladebrikke får du ikke rabatt på ladeprisen. Grønn Kontakt forbeholder seg retten til å endre rabatten eller avvike avtalen med en måneds varsel. Dersom strømavtalen sies opp vil det bli fakturert etter gjeldende ladepris. Du finner mer informasjon om betingelser og vilkår gjeldende Grønn Kontakt på følgende lenke  https://gronnkontakt.no/vilkar-og-betingelser/.


5. Fakturavilkår
Faktura sendes som hovedregel til kunden som e-postfaktura, e-faktura eller annen elektronisk forsendelsesmåte. Ved papirfaktura tilkommer fakturagebyr etter de til enhver tid gjeldende satser, for tiden kr 59 per faktura. Dersom kunden har AvtaleGiro med tilsendt giro vil fakturagebyr bortfalle.

6. Angrefrist
Kunden har angrerett i henhold til bestemmelsene i lov om angrerett. Melding om bruk av angreretten må sendes skriftlig til LOS innen angrefristen utløper. Partene er enige om at levering av produktet kan påbegynnes før utløpet av angrefristen, og at kunden skal betale for levering av strøm i henhold til disse vilkår frem til opphør er gjennomført i henhold til angreretten.

Angrefristskjema 


LOS Særskilte vilkår 
Disse vilkårene gjelder foran vilkårene i Standard Kraftleveringsavtale (utarbeidet av Energi Norge i samarbeid med Forbrukertilsynet, med virkning fra 01.01.2017). Henvisningene refererer til de aktuelle paragrafene i Standard Kraftleveringsavtale. 

§ 3-2, første avsnitt erstattes av følgende: Fakturering skjer i hovedsak etterskuddsvis pr. måned basert på avlest forbruk alternativt etterskuddsvis pr. kvartal basert på avlest forbruk for kunder med lavt forbruk. 

§ 4-1, erstattes av følgende: For kunder innenfor Agder Energi Nett AS sitt konsesjonsområde, og der LOS er kraftleverandør, forestår LOS AS normalt gjennomfakturering av nettleie. LOS er gjennom avtale med Agder Energi Nett AS legitimert til å motta betaling for nettleie fra kunde slik at betalingen har befriende virkning i forholdet mellom kunde og Agder Energi Nett AS. 

LOS AS fakturerer og krever i disse tilfellene inn nettleien, men kravet overdras ikke fra netteier til kraftleverandør. 

Kraftleverandøren er forpliktet til å levere elektrisk kraft og gjennomfakturert nettleie i henhold til kundens løpende behov/uttak.

§ 4-2, første avsnitt, første setning utgår og erstattes av følgende: Kraftleverandøren kan stanse levering av kraft og / eller gjennomfakturert nettleie dersom kunden ikke betaler innen betalingsfristen.

§ 4-3, første avsnitt, første setning utgår og erstattes av følgende: Kraftlevering og viderefakturert nettleie som er rettmessig stanset av kraftleverandør på grunn av manglende betaling, vil normalt ikke bli gjenopptatt før all gjeld til kraftleverandøren, inkludert kostnader ved stansing og gjenopptagelse er betalt.

§ 5-3, Leverandøren skal varsle kunden i god tid og senest 14 dager før en tidsavgrenset fastprisavtale utløper. Dersom kunden ved utløp av avtalen ikke har gitt uttrykkelig aksept for at avtalen skal fornyes eller levert oppsigelse, overføres kunden til det produktet kunden hadde før inngåelse av fastprisavtalen.

§ 5-4, første avsnitt erstattes av følgende: Kraftleveringsavtaler uten særskilt avtalt opphørsdato kan sies opp av hver av partene med 14 dagers skriftlig varsel uten at det foreligger krav om saklig grunn.

Prisinformasjon
Gjeldende pris uke 31: 21,24 øre/kWh. Avtalen har ingen månedlig fastbeløp. Prisen er inkl. lovpålagte elsertifikater og mva. Fakturering skjer som hovedregel etterskuddsvis månedlig, alternativt etterskuddsvis pr. kvartal ved årsforbruk under 8 000 kWh. Avtalen løper inntil den blir sagt opp med 3 uker oppsigelsestid.

Fant du ikke det du lette etter?