LOS solstrøm

For deg som produserer din egen strøm. Solenergi er en investering for framtiden.

Allerede etter to år vil solceller gi en reell miljøgevinst, samtidig som du reduserer strømregningen din. Med LOS solstrøm kan du selge strøm til oss når du har strøm til overs, og kjøpe av oss når du har behov for det.

  • Spotpris + kr 39 per måned + 5,95 øre/kWh
  • LOS kjøper din overskuddsstrøm for 100 øre/kWh (inntil 5000 kWh/årlig)
  • Tre måneder gratis Fornybar energi


Slik fungerer solstrøm:

  • Du bruker strømmen du selv produserer, men kjøper strøm fra LOS når egen produksjon ikke dekker ditt strømbehov
  • Produserer du mer enn du bruker, selges den tilbake til oss
  • LOS kjøper strømmen du selger tilbake, og dette kommer som fratrekk på strømregningen din
  • Du betaler ikke strømpris eller nettleie for strømmen du selv produserer
  • Overskuddsstrømmen fra ditt solcelleanlegg blir automatisk sendt ut på strømnettet 
  • Strømmåleren din beregner automatisk hvor mye du bruker og produserer
  • Min side får du full oversikt over forbruk og overproduksjon.

Visste du at?
Har du solceller og elbil, kan du skryte av at du kjører på egenprodusert strøm. Faktisk produserer et vanlig solcelleanlegg årlig nok strøm til å kjøre en elbil rundt 20.000 kilometer.


Vurderer du solceller? 
Du står selvsagt fritt til å velge hvilken installatør av solceller som du vil benytte, men vi anbefaler vår samarbeidspartner Otovo – Norges ledende leverandør av solcellepanel. Sjekk om taket ditt er egnet for solstrøm her.

Avtalevikår
Avtalevilkår LOS solstrøm

Avtalevilkår LOS solstrøm

LOS solstrøm er en spesialtilpasset strømavtale for privatkunder som i enkelttimer har overskudd av kraft som kan mates inn i nettet - definert som plusskunde i henhold til regelverk fra NVE. Tilknytning til distribusjonsnett, måling og levering av overskuddskraft skal være i overensstemmelse med netteiers krav. Overskudd av kraft leveres LOS og avregnes etter fastsatt kraftpris inntil 5000 kWh pr. år. Overskudd ut over dette beregnes etter spotpris.   

Ved forbruk følger LOS solstrøm prisvariasjonene i spotprisen på kraftbørsen Nord Pool på timenivå. Prisen er basert på spotprisen i området der kraften blir levert eksklusive handelskostnader. LOS solstrøm har et månedlig fastbeløp som er uavhengig av strømforbruk. Avtalen har et ørepåslag per kWh som inkluderer myndighetspålagt elsertifikatkostnad. Påslaget kan endres som følge av markedsituasjonen. LOS solstrøm forutsetter i tillegg LOS fornybar energi.


Generelt 
På bakgrunn av denne avtale gis LOS fullmakt til å melde oppsigelse av kundens avtale med nåværende leverandør etter NVEs retningslinjer, og ordne alle formelle forhold knyttet til leverandørskiftet. På bakgrunn av samme fullmakt kan LOS innhente nødvendig informasjon vedrørende skiftet fra netteier og nåværende kraftleverandør. Ved flytting følger avtalen kunden til ny adresse. LOS gis ved denne avtale fullmakt til innhenting av nødvendig informasjon fra netteier for registrering av LOS som leverandør på den nye adressen. 


2. Leveringsvilkår
Standard kraftleveringsavtale fremforhandlet av Energi Norge og Forbrukerombudet av 01.01.2017, samt særvilkår av 01.01.2017 gjøres gjeldende for kontraktsforholdet såfremt ikke noe annet er avtalt mellom LOS og kunden. Særvilkårene vil gjøres gjeldende foran vilkårene i Standard kraftleveringsavtale. Særvilkårene for levering av kraft mellom kunden og LOS, kan etter denne avtale endres av LOS, med 3 ukers varsel på LOS sine websider, eller ved direkte melding til kunden. Gjeldende standardvilkår og særvilkår finnes til enhver tid på www.los.no. Det tas forbehold om prisendringer som følge av endringer avgifter/pålegg samt endringer i øvrige rammebetingelser. LOS har rett til å foreta kredittvurdering av kunder, og kunne avslå/avslutte leveranse eller kreve garanti eller forskuddsbetaling i de tilfellene det foreligger saklig grunn for det.

3. Betalingsvilkår 
I de tilfeller der LOS gjennomfakturerer med netteier så følger fakturering i henhold til nettselskapets rutiner. Privatkunder med årsforbruk over 8 000 kWh avregnes etterskuddsvis månedlig, mens privatkunder med et lavere årsforbruk enn dette som hovedregel mottar kvartalsvis avregning. Kunder med fritidsbolig mottar kvartalsvis avregning. 

I de tilfeller LOS ikke gjennomfakturerer med netteier, og vi regelmessig mottar måleverdier kan kunden velge månedlig eller to måneders avregning etter faktisk forbruk. Øvrige kunder vil som hovedregel motta a-kontofaktura fire ganger per år med årsavregning til nyttår. Ved a-kontofakturering legges til grunn gjeldende kraftpris og forventet forbruk. Fakturering foregår da midt i perioden, altså delvis etterskudd, og delvis forskudd. Dersom kunden har valgt LOS Trygg gjelder også vilkår for LOS Trygg.

5. Fakturavilkår
Faktura sendes som hovedregel til kunden som e-postfaktura, e-faktura eller annen elektronisk forsendelsesmåte. Ved papirfaktura  tilkommer fakturagebyr  etter de til enhver tid gjeldende satser, for tiden kr. 49 per faktura. Dersom kunden har AvtaleGiro med tilsendt giro vil fakturagebyr bortfalle.

6. Angrefrist
Kunden har angrerett i henhold til bestemmelsene i lov om angrerett. Melding om bruk av angreretten må sendes skriftlig til LOS innen angrefristen utløper. Partene er enige om at levering av produktet kan påbegynnes før utløpet av angrefristen, og at kunden skal betale for levering av strøm i henhold til disse vilkår frem til opphør er gjennomført i henhold til angreretten.

Angrefristskjema 

LOS Særskilte vilkår 
Disse vilkårene gjelder foran vilkårene i Standard Kraftleveringsavtale (utarbeidet av Energi Norge i samarbeid med Forbrukerombudet, med virkning fra 01.01.2017). Henvisningene refererer til de aktuelle paragrafene i Standard Kraftleveringsavtale. 

§ 3-2, første avsnitt erstattes av følgende:  Fakturering skjer i hovedsak etterskuddsvis pr. måned basert på avlest forbruk alternativt etterskuddsvis pr. kvartal basert på avlest forbruk for kunder med lavt forbruk. 

§ 4-1, erstattes av følgende: For kunder innenfor Agder Energi Nett AS sitt konsesjonsområde, og der LOS er kraftleverandør, forestår LOS AS normalt gjennomfakturering av nettleie. LOS er gjennom avtale med Agder Energi Nett AS legitimert til å motta betaling for nettleie fra kunde slik at betalingen har befriende virkning i forholdet mellom kunde og Agder Energi Nett AS. 

LOS AS fakturerer og krever i disse tilfellene inn nettleien, men kravet overdras ikke fra netteier til kraftleverandør. 

Kraftleverandøren er forpliktet til å levere elektrisk kraft og gjennomfakturert nettleie i henhold til kundens løpende behov/uttak.

§ 4-2, første avsnitt, første setning utgår og erstattes av følgende: Kraftleverandøren kan stanse levering av kraft og / eller gjennomfakturert nettleie dersom kunden ikke betaler innen betalingsfristen.

§ 4-3, første avsnitt, første setning utgår og erstattes av følgende: Kraftlevering og viderefakturert nettleie som er rettmessig stanset av kraftleverandør på grunn av manglende betaling, vil normalt ikke bli gjenopptatt før all gjeld til kraftleverandøren, inkludert kostnader ved stansing og gjenopptagelse er betalt.

§ 5-3, Leverandøren skal varsle kunden i god tid og senest 14 dager før en tidsavgrenset fastprisavtale utløper. Dersom kunden ved utløp av avtalen ikke har gitt uttrykkelig aksept for at avtalen skal fornyes eller levert oppsigelse, overføres kunden til det produktet kunden hadde før inngåelse av fastprisavtalen.

§ 5-4, første avsnitt erstattes av følgende: Kraftleveringsavtaler uten særskilt avtalt opphørsdato kan sies opp av hver av partene med 14 dagers skriftlig varsel uten at det foreligger krav om saklig grunn.

§ 6, første avsnitt, utgår og erstattes av følgende: Kraftleverandør kan ved behov gjøre endringer i vilkårene. Leverandøren skal varsle kunden direkte om endringer dersom kunden på forhånd har meddelt ønske om dette til LOS. Dette inkluderer  alle endringer i pris for kundens produkt med unntak av løpende endringer i markedsprisen for produkter basert på markedspris / spotpris eller lignende prismodell. Direkte prisvarsel sendes i form av e-post eller SMS melding. Endring i pris eller øvrige avtalevilkår kan tidligst tre i kraft 1 uke etter at direkte varsel er sendt kunde. Ved endring i påslag varsles kunden via direkte skriv til kunde eller på annen egnet måte.

§ 6, tredje avsnitt, utgår og erstattes av følgende: Ved vesentlige endringer i vilkårene varsles kunden med 2 ukers varsel enten ved direkte skriv til kunde eller på annen egnet måte. Kunden kan heve avtalen med umiddelbar virkning dersom kunden ikke aksepterer avtalen.

Prisinformasjon LOS solstrøm
LOS solstrøm kr 39,-/mnd* + 5,95 øre/kWh (inkl el.sertifikater). Gebyrfritt ved eFaktura og/eller AvtaleGiro. Papirfakturagebyr kr 59,-. Fornybar energi kr 1,90,-/dag, gratis første 3 måneder. LOS betaler 100 øre/kWh for overskuddsstrøm**. Fakturering skjer etterskuddsvis månedlig, alternativt etterskuddsvis pr. kvartal ved årsforbruk under 8 000 kWh. Avtalen løper inntil den blir sagt opp med 3 uker oppsigelsestid. *Gjelder kun privatkunder ** Maksimalt 5000 kWh pr år. Krever godkjent måler og at netteier sender måledata til LOS.
Bli plusskunde hos LOS - bestill LOS solstrøm

Fant du ikke det du lette etter?