Avtalevilkår LOS spotpris

Generelle avtalevilkår

Generelle avtalevilkår LOS 05.03.2021

1. Generelt

Standard kraftleveringsavtale fremforhandlet av Energi Norge og Forbrukertilsynet av 01.01.2017, samt generelle vilkår av 26.08.2020 gjøres gjeldende for kontraktsforholdet, såfremt ikke noe annet er avtalt mellom LOS og kunden. De generelle vilkårene vil gjøres gjeldende foran vilkårene i Standard kraftleveringsavtale. Gjeldende Standard kraftleveringsavtale finnes til enhver tid på www.los.no. Alle strømavtaler i LOS er kun beregnet for private husholdninger.

2. Leverandørskifte og flytting

På bakgrunn av denne avtale gis LOS fullmakt til å melde oppsigelse av kundens avtale med nåværende leverandør og/eller melde inn- og utflytting mot Elhub, samt ordne alle formelle forhold knyttet til leverandørskiftet. På bakgrunn av samme fullmakt kan LOS innhente nødvendig informasjon vedrørende skiftet fra Elhub. Dersom kunde overtar nytt målepunkt, følger kundens strømavtale til det nye målepunktet. LOS gis ved denne avtale fullmakt til innhenting av nødvendig informasjon for registrering av LOS som leverandør på den nye adressen.

3. Personvern

Databehandlingen er i samsvar med kravene i

Personopplysningsloven. Retningslinjer for behandling av personopplysninger.

4. Tilleggsprodukter

Dersom kunden har bestilt tilleggsprodukt, gjelder også vilkår for aktuelle tilleggsprodukt, dersom ikke annet er avtalt med kunden.

5. Endring i rammebetingelser

Det tas forbehold om prisendringer som følge av endringer avgifter/pålegg, samt endringer i øvrige rammebetingelser. LOS har rett til å foreta kredittvurdering av kunder, og kunne avslå/avslutte leveranse eller kreve garanti eller forskuddsbetaling i de tilfellene det foreligger saklig grunn for det.

6. Betalingsvilkår

Dersom LOS har avtale med kundens nettselskap om gjennomfakturering, vil LOS fakturere både strøm og nettleie på samme faktura. Gjennomfakturering vil ikke påvirke kontraktsforholdet mellom kunden og nettselskapet. Faktura for både strøm og nettleie skal i sin helhet betales til LOS ved gjennomfakturering, og LOS har derav rett til å iverksette innfordringstiltak, herunder inkasso, for både strøm og nettleie.

Prisene som oppgis er inklusive merverdiavgift (25 96 pr 01.01.2005) og elsertifikat. I Nordland, Troms og Finnmark er det gjort unntak for merverdiavgift. Finnmark, samt enkelte kommuner, er unntatt plikt om elsertifikat.

7. Faktura

Dersom ikke annet er avtalt med kunde skjer fakturering i hovedsak etterskuddsvis månedlig. Digital faktura som eFaktura og epost-faktura er gratis. Avtalegiro alene gir at LOS må sende faktura i posten, og ordinært papirfakturagebyr vil tilfalle på 69 kroner per utsendt faktura. For øvrig, dersom ikke annet er avtalt direkte med kunde, tilfaller til enhver tid gjeldende papirfakturagebyr.

8. Angrerett

Kunden har 14 dagers angrerett. Melding om angring må sendes skriftlig til LOS innen angrefristen utløper. Partene er enige om at levering av strøm kan påbegynne før utløp av angrefristen, og kunden må betale for strømforbruket frem til opphør er gjennomført i henhold til vilkår og angrerettloven. Last ned angrerettskjema her

9. Presiseringer i hht. Standard Kraftleveringsavtale

§ 4-2, første avsnitt, første setning utgår og erstattes av følgende: Kraftleverandøren kan stanse levering av kraft og/eller gjennomfakturert nettleie dersom kunden ikke betaler innen betalingsfristen.

§ 4-3, første avsnitt, første setning utgår og erstattes av følgende: Kraftlevering og gjennomfakturert nettleie som rettmessig er stanset av kraftleverandør på grunn av manglende betaling, vil normalt ikke bli gjenopptatt før all gjeld til kraftleverandøren, inkludert kostnader ved stansing og gjenopptagelse er betalt.

§ 5-3, Leverandøren skal varsle kunden i god tid og senest 30 dager før en tidsavgrenset fastprisavtale utløper. Dersom kunden ved utløp av avtalen ikke har gitt uttrykkelig aksept for at avtalen skal fornyes eller levert oppsigelse, overføres kunden til det produktet som er avtalt mellom kunden og LOS.

5. Avtalen forutsetter betaling ved eFaktura eller epost-faktura. Dersom eFaktura eller epost-faktura ikke er opprettet innen en måned fra mottak av første faktura vil kunden bli overført til LOS spotpris.

Produktvilkår LOS spotpris

1. Produktet som leveres er spotpris og følger prisvariasjonene på kraftbørsen Nord Pool på timesnivå.

2. Prisen er basert på Nord Pools områdepris i kundens leveringsområde.

3. I tillegg til kraftprisen tilkommer avtalt påslag for å dekke driftskostnader, fortjeneste og elsertifikater. Varsel om prisendring i individuelle påslag, vil etter standard kraftleveringsavtale § 6, skje med 30 dagers varsel, direkte fra kraftleverandør til kunde, eller på Min side dersom avtalt med kunden.