Det handler om å være trygg

Det er viktig å være forberedt når noe skjer. For mange handler dette om å være trygg på at konsekvensene av uventede hendelser blir minst mulig.

I Norge slår lynet ned mer enn 100.000 ganger hvert år. Dersom du skulle få strømrelaterte skader i din bolig, dekker LOS Trygg inntil 4000 kroner av egenandelen på din innboforsikring. Man kjøper ikke en forsikring for å tjene penger, man kjøper en ekstra trygghet i hverdagen dersom uhellet rammer deg. LOS Trygg handler nettopp om dette.

Dersom du eller din ektefelle eller samboer skulle bli arbeidsledig eller sykemeldt utover en måned, så dekkes 3000 kroner av dine strømutgifter hver måned i inntil seks måneder. Dersom du har lavere strømutgifter enn 3000 kroner i måneden, så får du utbetalt mellomlegget til din konto.

LOS Trygg er et tilbud til deg som er strømkunde hos LOS. Forsikringen har ingen bindingstid, og koster kun 1,50 kroner pr. dag. Det er mindre enn hva du betaler for en bærepose i butikken. Dersom du får bruk for LOS Trygg én gang i løpet av fem år, så har du dekket inn det forsikringen koster i perioden, og enda litt til. Kanskje du også burde ha litt mere trygghet i hverdagen?

LOS Trygg leveres i samarbeid med Tryg Forsikring

Avtalevilkår
FORSIKRINGSVILKÅR LOS TRYGG

FORSIKRINGSVILKÅR LOS TRYGG

Gjeldende fra 1.9.2018

For LOS Trygg gjelder Forsikringsbeviset, Forsikringsvilkårene og Gruppeavtalen mellom LOS AS og Tryg Forsikring. For øvrig gjelder Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989, nr. 69 (FAL) og norsk lovgivning ellers, dog slik at vilkårene går foran der de skiller seg fra lovbestemmelser som kan fravikes. 

1.MEDLEMSKAP I FORSIKRINGEN LOS TRYGG

Forsikringen gjelder privatpersoner (Forsikrede) som har inngått avtale om LOS Trygg som en del av strømavtalen med LOS og er navngitt på strømfakturaen. 

For Egenandelsforsikringen pkt. 3.3. i vilkårene er det ingen aldersgrense ved tegning, men forsikrede må ha fast bostedsadresse i Norge og være medlem av Norsk Folketrygd. Forsikringen gjelder også for Forsikredes ektefelle/partner/samboer som er medlem av Norsk Folketrygd og har samme adresse som Forsikrede.  

For øvrige dekninger under pkt 3.1 og 3.2.  må Forsikrede må være under 67 år, ha fast bostedsadresse i Norge og være medlem av Norsk Folketrygd. Forsikringen gjelder også for Forsikredes ektefelle/partner/samboer under 67 år som er medlem av Norsk Folketrygd og har samme adresse som Forsikrede.

 

2.DEFINISJONER

Forsikringsselskap: Tryg Forsikring (Selskapet), 

Folke Bernadottesvei 50, Postboks 7070, 5020 Bergen. Filial av Tryg Forsikring A/S, Erhvervsstyrelsen, CRV-nr. 

242 06 066, Klausdalsbrovej 601, DK 2750 Ballerup.

Forsikringstaker: LOS AS (LOS)

Forsikrede: Privatperson som har inngått avtale om

LOS Trygg, samt dennes ektefelle/partner/samboer.

Forsikringens Startdato: Forsikringen gjelder fra den dato LOS har registrert Forsikredes kjøp av LOS Trygg.

Arbeidsledighet/Permittering: Forsikredes arbeidsforhold har opphørt etter utløpet av en oppsigelsestid tilsvarende lovens minstekrav, eller er permittert ihht. Permitterings-lønnsloven av 6.5.1988, nr. 22. Forsikrede skal være registrert hos NAV, ha fått utstedt meldekort, motta dagpenger og ikke utøve sitt vanlige arbeid eller delta i annen inntektsgivende virksomhet.

Oppsigelse/Oppsagt: Forsikrede mister arbeidet som en direkte følge av at arbeidsgiver innstiller eller reduserer virksomheten som Forsikrede er fast ansatt i.

Sykemeldt/Sykemelding: Forsikrede må være 100 % sykemeldt og forhindret fra å utføre sitt vanlige arbeid, et tilsvarende arbeid eller annet arbeid fra sin arbeidsplass/ virksomhet.

Egenandelsforsikring: Forsikredes egenandel på innbo- og løsøreforsikring (hjem-, villa-, og hytteforsikring) i forbindelse med skade som følge av lynnedslag, kortslutning, elektrisk fenomen eller annen tilsvarende skade.

Hendelsestidspunkt: Den dagen Forsikrede blir Sykemeldt Arbeidsledig, eller den dagen Elektrisk fenomenskade inntreffer.

 

3.FORSIKRINGSDEKNING OG FORSIKRINGSSUM

3.1 Forsikring ved Sykemelding 

3.1.1Vilkår for erstatning ved Sykemelding

Rett til forsikringsutbetaling gjelder kun dersom sykemeldingen skyldes sykdom som har vist symptomer tidligst 30 dager etter forsikringens startdato.

Med de unntak som er beskrevet i vilkårets pkt. 4 og 5, inntrer retten til erstatningsutbetaling tidligst når Forsikrede har vært 100 % sykemeldt i forsikringsperioden, i minst 30 dager sammenhengende (karenstid). Erstatningsutbetaling etterbetales tilbake til dag 1.

Det må fremlegges sykemelding fra lege hvor Forsikredes diagnose fremgår, samt at Forsikrede er under behandling av lege så lenge Sykemeldingsperioden varer. Selskapet kan kreve at Forsikrede underlegges vurdering av en uavhengig lege.

Forsikrede kan ikke fremme nytt krav for samme lidelse de 12 påfølgende månedene etter friskmelding. 

3.1.2 Forsikringssum og erstatningsberegning ved Sykemelding

Forsikringssummen er kr 3 000 per måned i inntil 6 måneder.

Etter 30 dager med sammenhengende sykemelding, beregnes erstatning i forhold til antall dager sykemeldings-perioden varer. Selskapet erstatter 1/30 av månedlig forsikringssum for hver dag med sykemelding. Beregnet erstatningsbeløp godskrives Forsikredes strømfaktura hos LOS og Forsikrede får tilsvarende reduksjon på sin strømfaktura. Er erstatningsbeløpet høyere enn fakturabeløpet, vil det overskytende bli utbetalt til Forsikrede.

3.2 Forsikring ved ufrivillig Arbeidsledighet

3.2.1Vilkår for erstatning ved Arbeidsledighet

Forsikringen gjelder bare for personer som har vært fast ansatt i minst 50 % stiling sammenhengende de siste 6 måneder.

Forsikringen gjelder ikke for selvstendig næringsdrivende eller personer som ikke har betalt arbeid.

Med de unntak som er beskrevet i dette punktet, samt vilkårets pkt.4 og 5, inntrer retten til erstatningsutbetaling tidligst 90 dager etter forsikringens startdato og Forsikrede har vært Arbeidsledig i minst 30 dager sammenhengende (karenstid). Det utbetales ingen erstatning for de 30 første dagene med arbeidsledighet (ovennevnte karenstid).

Selskapet utbetaler ingen erstatning for Arbeidsledighet dersom: 

a) Forsikrede selv har sagt opp sitt arbeid, eller 

b) Arbeidsledigheten skyldes frivillig oppsigelse eller oppsigelse på grunn av Forsikredes eget mislighold.

Forsikrede kan ikke fremme nytt krav for Arbeidsledighet de 12 påfølgende månedene etter å ha vendt tilbake til lønnet arbeid.

3.2.2Forsikringssum og erstatningsberegning ved arbeidsledighet

Forsikringssum er kr 3 000 per måned i inntil 6 måneder.

Etter 30 dager med sammenhengende arbeidsledighet/ permittering, beregnes erstatning i forhold til antall dager denne perioden varer. Selskapet erstatter 1/30 av månedlig forsikringssum for hver dag med arbeidsledighet/ permittering. Beregnet erstatningsbeløp godskrives Forsikredes strømfaktura hos LOS og Forsikrede får tilsvarende reduksjon på sin strømfaktura. Er erstatnings-beløpet høyere enn fakturabeløpet, vil det overskytende bli utbetalt til Forsikrede.

3.3EGENANDELSFORSIKRING

3.3.1Vilkår for erstatning på Egenandelsforsikringen

Egenandelsforsikringen dekker Forsikredes egenandel på innbo- og løsøreforsikring (hjem-, villa-, og hytteforsikring) for skade som følge av lynnedslag, kortslutning, elektrisk fenomen eller annen tilsvarende skade.

Det forutsettes at Forsikrede har mottatt forsikringsoppgjør fra sitt innbo- og løsøreforsikringsselskap (hjem-, villa-, og hytteforsikring) og at utbetalingen overstiger egenandelen.

3.3.2Forsikringssum og erstatningsberegning for Egenandelsforsikringen

Erstatningen er begrenset til Forsikredes egenandel, maksimalt kr 4 000. Utbetalingen skjer direkte til Forsikrede.

 

4.UNNTAKSBESTEMMELSER 

Forsikringsselskapet utbetaler ingen ytelser som direkte eller indirekte skyldes:

• Følgende sports- og fritidsaktiviteter: Motorsport,

  paragliding, bob-sleigh, dykking, fjellklatring, krigslek,

  boksing, sportsdykking, fallskjermhopping, basehopping,

  hanggliding, ballongferd eller flyvning med mikrolette/

  ultralette fly o.l.

  - ekspedisjoner i Arktis/Antarktis, på Grønland og i 

    Himalaya

• Medisinske behandlinger som ikke er medisinsk påkrevet, 

  herunder kosmetisk kirurgi

• Krig, kamphandling fra fremmed makt, fiendtlighet (enten 

  det erklæres krig eller ikke), terrorisme eller terrorhandling,

  opprør eller forstyrrelser av den offentlige orden 

• Ioniserende stråling eller radioaktiv forurensning fra

  atomavfall som fremstilles ved forbrenning av kjernebrensel

  eller radioaktive, giftige, eksplosive eller andre farlige

  egenskaper til atominnretninger og komponenter.

 

5.FORHOLDET MELLOM FORSIKRINGENE SYKEMELDING OG ARBEIDSLEDIGHET

Forsikrede har ikke krav på erstatningsutbetaling for Sykemelding og Arbeidsledighet samtidig. Selskapets ansvar er uansett begrenset til totalt 6 månedlige ytelser per 12 måneders periode.

 

6.PREMIE, VARIGHET, ENDRING, OPPSIGELSE

Forsikringen gjelder fra registrert startdato hos LOS. Forsikringsperioden er angitt på Forsikredes strømfaktura. 

Forsikringspremien fremgår av og inkluderes på strømfakturaen fra LOS og belastes i henhold til avtalte betalingsterminer. 

Ved manglende betaling opphører forsikringen samtidig med at strømavtalen med LOS opphører. Forsikringen opphører uansett ved siste fakturaforfall før Forsikrede fyller 67 år. 

Dersom Forsikredes strømavtale gjenopptas, vil forsikringen tre i kraft igjen og Selskapets ansvar løper fra dagen etter at utestående premiebeløp er betalt.

 

7.GENERELLE VILKÅR

Dersom Forsikrede gjør seg skyldig i svik mot Selskapet, mister Forsikrede ethvert krav mot Selskapet i anledning samme hendelse, jfr. FAL §§ 8-1, 4. ledd og 13-2, 1. ledd. 

Dersom Forsikrede ellers har forsømt sin opplysningsplikt, og det bare ikke er lite å legge vedkommende til last, kan Selskapets ansvar settes ned eller falle helt bort,

jfr. FAL §§ 4-1 og 13-1, 2. ledd. 

 

8.MELDING AV SKADE

Søknad om erstatning skal uten ugrunnet opphold sendes til:

Tryg

Email: lostrygg@tryg.no 

Tlf: 04040

Kontaktperson: Anne Ragnhild Indrebø

 

Avhengig av hvilken forsikringsdekning det søkes erstatning for, skal følgende dokumentasjon fremlegges:

- Dokumentasjon som viser at Forsikrede er 100 % 

  Sykemeldt eller Arbeidsledig

- Dokumentasjon fra Forsikredes innbo- og løsøre 

  forsikringsselskap (hjem-, villa-, og hytteforsikring) på at 

  erstatningsmessig skade som skyldes Elektrisk fenomen er 

  utbetalt.

 

9. FRIST FOR Å MELDE SKADE

Skade/krav må meldes Selskapet innen ett år etter at Forsikrede fikk kunnskap om de forhold som begrunner kravet. Ellers kan retten til erstatning falle bort, jfr. 

FAL §§ 8-5 og 18-5. 

 

10. LOVVALG

Forsikringsavtalen er underlagt norsk rett. Tvister avgjøres av norsk domstol.

 

11. PERSONOPPLYSNINGER

Dersom krav fremmes under forsikringen, plikter Forsikrede å gi Selskapet samtykke til å innhente opplysninger fra lege og helseinstitusjoner hvor Forsikrede har vært til undersøkelse og/eller behandling. Dette gjelder både forut for startdato for forsikringen og senere. Forsikrede forplikter seg likeledes til å frita legene og helseinstitusjonene for sin taushetsplikt, selv om opplysningene skulle innebære tap eller reduksjon av rettigheter under forsikringen.

 

12. NEMNDBEHANDLING

Dersom Forsikrede mener Selskapet har gjort feil i erstatningsoppgjøret, kan Forsikrede kontakte: 

Finansklagenemnda: Postboks 53 Skøyen, 0212 Oslo

Telefon: 23 13 19 60, firmapost@finkn.no  

Bestill LOS Trygg

Fant du ikke det du lette etter?