Bli plusskunde hos LOS - bestill LOS Nærstrøm Pluss

LOS Nærstrøm Pluss

Spesialtilpasset strømavtale for deg som produserer strøm.

  • 100 øre/kWh for overskuddstrømmen
  • Øvrig strøm til innkjøpspris

Fra 1. januar 2017 åpnes det for at kunder som produserer egen strøm skal kunne selge sin overskuddsproduksjon til strømselskapet sitt.

LOS Nærstrøm Pluss er en spesialtilpasset strømavtale for deg som produserer strøm. Du betaler innkjøpspris og får muligheten til å sørge for at strømmen du ikke lager selv også er garantert fornybar. Avtalen har en fast pris på kun 39 kr i måneden.

Avtalevikår
Avtalevilkår LOS Nærstrøm Pluss

Avtalevilkår LOS Nærstrøm Pluss

LOS Nærstrøm Pluss er en spesialtilpasset strømavtale for privatkunder som i enkelttimer har overskudd av kraft som kan mates inn i nettet - definert som plusskunde i henhold til regelverk fra NVE. Tilknytning til distribusjonsnett, måling og levering av overskuddskraft skal være i overensstemmelse med netteiers krav. Overskudd av kraft leveres LOS og avregnes etter fastsatt kraftpris inntil 500 kWh pr. år.

Ved forbruk følger LOS Nærstrøm Pluss prisvariasjonene i spotprisen på kraftbørsen Nord Pool på timenivå. Prisen er basert på spotprisen i området der kraften blir levert inklusive regulerkraftkostnad. LOS Nærstrøm Pluss har et månedlig fastbeløp som er uavhengig av strømforbruk. Avtalen har et ørepåslag per kWh som inkluderer myndighetspålagt elsertifikatkostnad. Påslaget kan endres som følge av markedsituasjonen. Avtalen har bindingstid på 12 måneder regnet fra kalenderårets start. LOS Nærstrøm Pluss forutsetter i tillegg LOS Fornybar energi garanti.


Generelt 
På bakgrunn av denne avtale gis LOS fullmakt til å melde oppsigelse av kundens avtale med nåværende leverandør etter NVEs retningslinjer, og ordne alle formelle forhold knyttet til leverandørskiftet. På bakgrunn av samme fullmakt kan LOS innhente nødvendig informasjon vedrørende skiftet fra netteier og nåværende kraftleverandør. Ved flytting følger avtalen kunden til ny adresse. LOS gis ved denne avtale fullmakt til innhenting av nødvendig informasjon fra netteier for registrering av LOS som leverandør på den nye adressen. 


Leveringsvilkår 
Standard kraftleveringsavtale fremforhandlet av Forbrukerombudet og Energibedriftenes landsforening EBL, samt særvilkår gjøres gjeldende for kontraktsforholdet såfremt ikke noe annet er avtalt mellom LOS og kunden. Det tas forbehold om prisendringer som følge av endringer avgifter/pålegg samt endringer i øvrige rammebetingelser. LOS har rett til å foreta kredittvurdering av kunder, og kunne avslå/avslutte leveranse eller kreve garanti eller forskuddsbetaling i de tilfellene det foreligger saklig grunn for det.


Betalingsvilkår 
I de tilfeller der LOS fakturerer sammen med netteier så følger fakturering i henhold til nettselskapets rutiner. Privatkunder med årsforbruk over 8 000 kWh avregnes etterskuddsvis månedlig, mens privatkunder med et lavere årsforbruk enn dette som hovedregel mottar a-kontofaktura gjennom året og avregning til nyttår. Kunder med fritidsbolig mottar kvartalsvis a-kontofaktura og avregning pr. 1. Januar. 
I de tilfeller LOS ikke fakturerer sammen med netteier, og vi regelmessig mottar måleverdier kan kunden velge månedlig eller to måneders avregning etter faktisk forbruk. Øvrige kunder vil som hovedregel motta a-kontofaktura fire ganger per år med årsavregning til nyttår. Ved a-kontofakturering legges til grunn gjeldende kraftpris og forventet forbruk. Fakturering foregår da midt i perioden, altså delvis etterskudd, og delvis forskudd.


Fakturavilkår
Faktura sendes som hovedregel til kunden som epostfaktura, eFaktura eller annen elektronisk forsendelsesmåte. Ved papirfaktura  tilkommer fakturagebyr  etter de til enhver tid gjeldende satser, for tiden kr. 49 per faktura. Dersom kunden har AvtaleGiro med tilsendt giro vil fakturagebyr bortfalle.


Angrefrist
Kunden har angrerett i henhold til bestemmelsene i lov om angrerett. Melding om bruk av angreretten må sendes skriftlig til LOS innen angrefristen utløper. Partene er enige om at levering av produktet kan påbegynnes før utløpet av angrefristen, og at kunden skal betale for levering av strøm i henhold til disse vilkår frem til opphør er gjennomført i henhold til angreretten.

Angrefristskjema

Stanadard leveringsvilkår


LOS Særskilte vilkår 
Disse vilkårene gjelder foran vilkårene i Standard Kraftleveringsavtale (utarbeidet av  Energibedriftenes landsforening i samarbeid med Forbrukerombudet, med virkning for LOS fra 1. januar 2007). Henvisningene refererer til de aktuelle paragrafene i Standard Kraftleveringsavtale.
§ 1-2, første avsnitt erstattes av følgende Avtaleforholdet mellom partene består av særskilt avtalte vilkår mellom partene samt Standard 

Kraftleveringsavtale. Ved bestilling av kraftavtale skal LOS sende kunden en skriftlig ordrebekreftelse. Skriftlig ordrebekreftelse kan sendes uten å vedlegge Standard Kraftleveringsavtale. Det vil da framgå av ordrebekreftelsen at dette finnes, og at kunden kan få det tilsendt ved å kontakte LOS. Både Standard Kraftleveringsavtale og Særskilte vilkår LOS er tilgjengelig på internett (www.los.no) i sin helhet. 

§ 4-1, erstattes av følgende: For kunder innenfor Agder Energi Nett AS sitt konsesjonsområde, og der LOS er kraftleverandør, forestår LOS AS normalt gjennomfakturering av nettleie. 

LOS er gjennom avtale med Agder Energi Nett AS legitimert til å motta betaling for nettleie fra kunde slik at betalingen har befriende virkning i forholdet mellom kunde og Agder Energi Nett AS. 

LOS AS fakturerer og krever i disse tilfellene inn nettleien, men kravet overdras ikke fra netteier til kraftleverandør. 

Kraftleverandøren er forpliktet til å levere elektrisk kraft og gjennomfakturert nettleie i henhold til kundens løpende behov/uttak.

§ 4-2, første avsnitt, første setning utgår og erstattes av følgende: Kraftleverandøren kan stanse levering av kraft og / eller gjennomfakturert nettleie dersom kunden ikke betaler innen betalingsfristen. 

§ 4-3, første avsnitt, første setning utgår og erstattes av følgende: Kraftlevering og viderefakturert nettleie som er rettmessig stanset av kraftleverandør på grunn av manglende betaling, vil normalt ikke bli gjenopptatt før all gjeld til kraftleverandøren, inkludert kostnader ved stansing og gjenopptagelse er betalt.

Prisinformasjon LOS Nærstrøm Pluss
LOS Plusskunde kr 39,- pr mnd*. Avtalen har 3,75 øre/kWh i påslag pr mnd (inkl el.sert) Det er 0,- gebyr ved eFaktura og eller AvtaleGiro. Ved bruk av papirfaktura kommer der et papirfakturagebyr på 49,-. Garantert Fornybar Energi 1,- pr dag, gratis 3 mnd. 100 øre/kWh for overskuddsstrømmen**. Avtalen har 12 mnd binding. *Gjelder kun privatkunder ** Maksimalt 500 kWh pr år. Krever godkjent måler og at netteier sender måledata til LOS.
Fant du ikke det du lette etter?