Følger markedsprisen

LOS Strøm Innkjøpspris

Dette er avtalen for deg som ønsker å følge markedsprisen. Du betaler innkjøpspris og får strøm til samme pris som vi kjøper den for på strømbørsen. Strømavtalen har et fastbeløp på kr 49 per måned. Forbrukereksperter anbefaler denne avtaletypen.

  • En populær strømavtale
  • Samme pris som vi betaler
  • Følger utviklingen i markedet
Avtalevilkår
Avtalevilkår LOS

1. Generelt 
På bakgrunn av denne avtale gis LOS fullmakt til å melde oppsigelse av kundens avtale med nåværende leverandør etter NVEs retningslinjer, og ordne alle formelle forhold knyttet til leverandørskiftet. På bakgrunn av samme fullmakt kan LOS innhente nødvendig informasjon vedrørende skiftet fra netteier og nåværende kraftleverandør. Ved flytting følger avtalen kunden til ny adresse. LOS gis ved denne avtale fullmakt til innhenting av nødvendig informasjon fra netteier for registrering av LOS som leverandør på den nye adressen. 

2. Leveringsvilkår 
Standard kraftleveringsavtale fremforhandlet av Forbrukerombudet og Energibedriftenes landsforening EBL, samt særvilkår gjøres gjeldende for kontraktsforholdet såfremt ikke noe annet er avtalt mellom LOS og kunden. Det tas forbehold om prisendringer som følge av endringer avgifter/pålegg samt endringer i øvrige rammebetingelser. LOS har rett til å foreta kredittvurdering av kunder, og kunne avslå/avslutte leveranse eller kreve garanti eller forskuddsbetaling i de tilfellene det foreligger saklig grunn for det. 

3. Betalingsvilkår 
I de tilfeller der LOS fakturerer sammen med netteier så følger fakturering i henhold til nettselskapets rutiner. Privatkunder med årsforbruk over 8 000 kWh avregnes etterskuddsvis månedlig, mens privatkunder med et lavere årsforbruk enn dette som hovedregel mottar a-kontofaktura gjennom året og avregning til nyttår. Kunder med fritidsbolig mottar kvartalsvis a-kontofaktura og avregning ved nyttår. I de tilfeller LOS ikke fakturerer sammen med netteier, og vi regelmessig mottar måleverdier kan kunden velge månedlig eller to måneders avregning etter faktisk forbruk. Øvrige kunder vil som hovedregel motta a-kontofaktura fire ganger per år med årsavregning til nyttår. Ved a-kontofakturering legges til grunn gjeldende kraftpris og forventet forbruk. Fakturering foregår da midt i perioden, altså delvis etterskudd, og delvis forskudd.

4. Betingelser LOS Strøm Flytende
LOS Strøm Flytende er en standard variabel strømavtale der prisendringer vanligvis varsles med en ukes frist. Prisendringer kunngjøres på www.los.no eller sendes på e-post eller SMS. LOS Strøm Flytende har et månedlig fastbeløp som er uavhengig av strømforbruk.

Prisen som oppgis er inklusive merverdiavgift og myndighetspålagt el-sertifikatkostnad. Avtalen løper inntil den blir sagt opp med 3 ukers oppsigelsestid. Særvilkårene for levering av kraft mellom kunden og LOS, kan etter denne avtale endres av LOS, med 3 ukers varsel på LOS sine websider, eller ved direkte melding til kunden. Gjeldende standardvilkår og særvilkår finnes til enhver tid på LOS sine nettsider (los.no).

4. Betingelser LOS Strøm eKunde
LOS Strøm eKunde er en standard variabel strømavtale der prisendringer vanligvis varsles med en ukes frist.   Prisendringer kunngjøres på www.los.no eller sendes på e-post eller SMS. LOS eKunde har et månedlig fastbeløp som er uavhengig av strømforbruk. Prisen som oppgis er inklusive merverdiavgift og myndighetspålagt el-sertifikatkostnad. LOS Strøm eKunde forutsetter eFaktura eller epost faktura, samt elektronisk kundekommunikasjon. Avtalen løper inntil den blir sagt opp med 3 ukers oppsigelsestid. Særvilkårene for levering av kraft mellom kunden og LOS, kan etter denne avtale endres av LOS, med 3 ukers varsel på LOS sine websider, eller ved direkte melding til kunden. Gjeldende standardvilkår og særvilkår finnes til enhver tid på LOS sine nettsider (los.no).

4. Betingelser LOS Strøm Innkjøpspris
LOS Strøm Innkjøpspris følger prisvariasjonene i spotprisen på kraftbørsen Nord Pool på timenivå. Prisen er basert på spotprisen i området der kraften blir levert inklusive regulerkraftkostnad. LOS Innkjøpspris har et månedlig fastbeløp som er uavhengig av strømforbruk. Avtalen har et ørepåslag per kWh som inkluderer myndighetspålagt elsertifikatkostnad. Påslaget kan endres som følge av markedsituasjonen. Avtalen løper inntil den blir sagt opp med 3 ukers oppsigelsestid. 

4. Betingelser LOS Strøm Topp 10-garanti
LOS Strøm Topp 10-garanti sikrer at kundens pris på årlig basis skal være en av de 10 rimeligste målt mot en representativ liste over landets kraftleverandører hentet fra Konkurransetilsynets prislister eller leverandørenes egne hjemmesider. Referanselisten kan endres fra år til år. Oppdatert referanseliste fremkommer løpende på LOS sine nettsider. Garantiperioden regnes pr. kalenderår. Ukeprisene vektes i forhold til LOS privatkunders forbruksprofil slik at eksempelvis prisene om vinteren teller mer enn prisene om sommeren. Kunden får fullt utbytte av garantien ved å være kunde et helt kalenderår. Kundens pris fremkommer løpende på fakturaene. Strømprisen endres umiddelbart etter at dette er varslet på LOS sine nettsider. Prisene som oppgis er inklusive merverdiavgift og myndighetspålagt el-sertifikatkostnad. LOS tar forbehold om endringer i offentlige avgifter, samt endringer av rammebetingelser for drift av omsetningsselskaper Garantien i henhold til denne avtalen gjelder ikke dersom det vedtas iverksettelse av tiltak som er hjemlet i Energiloven av 29.06.1990 nr. 50, og disse tiltakene påvirker LOS sine muligheter eller betingelser for å levere elektrisk kraft som forutsatt til kunden.

Garantien vil opphøre inntil myndighetene avvikler innførte tiltak, og normal leveranse kan gjenopptas. Videre forbeholder LOS seg retten til, ved etablering av nye eller sammenslåing av eksisterende prisområder, eller ved vesentlige avvik i innkjøpspris mellom ulike prisområder, å foreta nødvendige tilpasninger i garantien. Slike tilpasninger vil kunne medføre endringer i innholdet og omfang av referanselisten og prisgarantien. Tidspunkter for når slike endringer kan benyttes, herunder oppstarts- og avslutningstidspunkt, vurderes av LOS. I slike tilfeller vil kundene bli varslet på LOS sine nettsider. Avtalen kan sies opp av partene med 3 ukers gjensidig oppsigelsestid. Særvilkårene for levering av kraft mellom kunden og LOS, kan etter denne avtale endres av LOS, med 3 ukers varsel på LOS sine websider, eller ved direkte melding til kunden. Gjeldende standardvilkår og særvilkår finnes til enhver tid på LOS sine nettsider (los.no).

Referanseliste

4. Betingelser LOS Ung Innkjøpspris
LOS Ung Innkjøpspris følger prisvariasjonene i spotprisen på kraftbørsen Nord Pool på timenivå. Prisen er basert på spotprisen i området der kraften blir levert inklusive regulerkraftkostnad. LOS Ung Innkjøpspris har et månedlig fastbeløp som er uavhengig av strømforbruk. Avtalen har et ørepåslag per kWh som inkluderer myndighetspålagt elsertifikatkostnad. Påslaget kan endres som følge av markedsituasjonen. Avtalen løper inntil den blir sagt opp med 3 ukers oppsigelsestid. 

Avtalen forutsetter at faktura betales via eFaktura og Avtalegiro eller epost faktura og Avtalegiro. 

Dersom det ikke er inngått avtale om betaling via eFaktura og Avtalegiro eller epost faktura og Avtalegiro innen en måned fra mottak av første faktura blir kundeforholdet overført til LOS Strøm Innkjøpspris. Avtalen forutsetter elektronisk kommunikasjon ved kundehenvendelser. Dersom bestilling og kundehenvendelser ikke skjer elektronisk overføres kundeforholdet til LOS Strøm Innkjøpspris. LOS Ung Innkjøpspris er tilgjengelig for kunder i alderen 18 til 30 år. Fra og med det året kunden fyller 30 år overføres kundeforholdet til LOS Strøm Innkjøpspris.

4. Betingelser Strømsparing for unge
Strømsparing for unge (SSU) er en ordning forbeholdt strømkunder ved LOS mellom 18 og 30 år. SSU kan kun opprettes en gang pr. kunde, og innebærer at du som kunde ved oppstart får tildelt 500 bonus kWh. Det gis deretter et tillegg på 250 bonus kWh pr. år. Det kan maksimalt opparbeides 4000 bonus kWh pr. kundeforhold.

SSU opphører fra og med det året du fyller 30 år. Innløsing av oppspart SSU bonus kWh skjer ved ett samlet uttak. Oppspart SSU må innløses innen det året du som kunde fyller 35 år, hvis ikke bortfaller den oppsparte bonusen.  Det forutsettes at du har vært LOS kunde på strøm de siste 12 måneder ved uttak av SSU. Vi gjør oppmerksom på at dersom du avslutter kundeforholdet ditt på strøm hos LOS før du fyller 30 år og ikke gjenopptar kundeforholdet innen 12 måneder, bortfaller retten til å hente ut din SSU (Strømsparing for unge). Betingelsene for verdien pr. kWh justeres årlig. Verdien på 1 kWh tilsvarer 25 øre per 1. mai 2015.

4. Betingelser LOS Digitalspot
LOS Digitalspot følger prisvariasjonene i spotprisen på kraftbørsen Nord Pool og beregnes gjennomsnittlig pr. måned. Prisen er basert på spotprisen i området der kraften blir levert inklusive regulerkraftkostnad. Avtalen har et ørepåslag per kWh som inkluderer myndighetspålagt elsertifikatkostnad. Påslaget kan endres som følge av markedsituasjonen. LOS Digitalspot har ingen faste månedsbeløp. Avtalen løper inntil den blir sagt opp med 3 ukers oppsigelsestid. Avtalen forutsetter at faktura betales via eFaktura og Avtalegiro eller epost faktura og Avtalegiro. Dersom det ikke er inngått avtale om betaling via eFaktura og Avtalegiro eller epost faktura og Avtalegiro innen en måned fra mottak av første faktura blir kundeforholdet overført til LOS Strøm Innkjøpspris. Avtalen forutsetter elektronisk kommunikasjon ved bestilling og kundehenvendelser. Dersom bestilling og kundehenvendelser ikke skjer elektronisk overføres kundeforholdet til LOS Strøm Innkjøpspris. 

4. Betingelser LOS Strøm Fastpris
Avtalen gjelder fastpris på kraft for en tidsbestemt periode. Avgifter kommer i tillegg til kraftprisen. LOS Strøm Fastpris har et månedlig fastbeløp som er uavhengig av strømforbruk. Prisen som oppgis er inklusive merverdiavgift og myndighetspålagt el-sertifikatkostnad. Avtalen innebærer en gjensidig forpliktelse og kan ikke sies opp i avtaleperioden med mindre kunden ønsker å kjøpe seg fri. Kunden kan kjøpe seg fra avtalen ved å dekke LOS sitt tap som følge av at avtalt levering ikke fullføres. Minimumsbeløp knyttet til frikjøp er kr 500. Særvilkårene for levering av kraft mellom kunden og LOS, kan etter denne avtale endres av LOS, med 3 ukers varsel på LOS sine websider, eller ved direkte melding til kunden. Gjeldende standardvilkår og særvilkår finnes til enhver tid på LOS sine nettsider (los.no).

4. Betingelser LOS Fornybar Energi Garanti
LOS Fornybar Energi Garanti en avtale som kommer i tillegg til din ordinære strømavtale hos LOS.
En opprinnelsesgaranti gir forbrukeren muligheten til å premiere fornybar kraftproduksjon ved å kjøpe opprinnelsesgaranterte strømavtaler. Avtalen tilbys uavhengig av hvilken annen strømavtale kunden har hos LOS. En opprinnelsesgaranti sikrer at det produseres fornybar energi tilsvarende ditt strømforbruk.

På vegne av kunde som har LOS Fornybar Energi Garanti gir LOS 100 kroner per år til miljøstiftelsen Zero for å fremme arbeid for fornybar energi. En opprinnelsesgaranti dokumenterer at elektrisk kraft er produsert med fornybare energikilder. Opprinnelsesgarantien gir deg mulighet til å utøve forbrukermakt og skal stimulere til økt produksjon av fornybar energi. Strøm fra en rekke ulike kraftkilder går inn i det samme distribusjonsnettverket for strøm. Dette gjør det umulig å spore strømmen direkte fra produksjonsstedet til kunden. Strøm med opprinnelsesgaranti sikrer imidlertid at det produseres like mye fornybar kraft som du bruker.

LOS kjøper opprinnelsesgarantiene fra Agder Energi Vannkraft

 

5. Fakturavilkår
Faktura sendes som hovedregel til kunden som e-postfaktura, e-faktura eller annen elektronisk forsendelsesmåte. Ved papirfaktura  tilkommer fakturagebyr  etter de til enhver tid gjeldende satser, for tiden kr 49 per faktura. Dersom kunden har AvtaleGiro med tilsendt giro vil fakturagebyr bortfalle.

6. Angrefrist
Kunden har angrerett i henhold til bestemmelsene i lov om angrerett. Melding om bruk av angreretten må sendes skriftlig til LOS innen angrefristen utløper. Partene er enige om at levering av produktet kan påbegynnes før utløpet av angrefristen, og at kunden skal betale for levering av strøm i henhold til disse vilkår frem til opphør er gjennomført i henhold til angreretten.

Angrefristskjema

LOS Særskilte vilkår 
Disse vilkårene gjelder foran vilkårene i Standard Kraftleveringsavtale (utarbeidet av  Energibedriftenes landsforening i samarbeid med Forbrukerombudet, med virkning for LOS fra 1. januar 2007).  Henvisningene refererer til de aktuelle paragrafene i Standard Kraftleveringsavtale. 

§ 1-2, første avsnitt erstattes av følgende:  Avtaleforholdet mellom partene består av særskilt avtalte vilkår mellom partene samt Standard Kraftleveringsavtale. Ved bestilling av kraftavtale skal LOS sende kunden en skriftlig ordrebekreftelse. Skriftlig ordrebekreftelse kan sendes uten å vedlegge Standard Kraftleveringsavtale. Det vil da framgå av ordrebekreftelsen at dette finnes, og at kunden kan få det tilsendt ved å kontakte LOS. Både Standard Kraftleveringsavtale og Særskilte vilkår LOS er tilgjengelig på internett (www.los.no) i sin helhet. 

§ 3-2, første avsnitt erstattes av følgende:  LOS Strøm Flytende (Standard variabel kraftpris) kan som hovedregel endres med 1 ukes varsel. LOS kan fravike hovedregelen om 1 ukes varsling av prisendringer i ekstraordinære situasjoner: Ved rasjonering eller for eksempel om myndighetene utøver systemansvaret i kraftsystemet ved å opprette egne prisområder for å påvirke kraftsituasjonen. I slike situasjoner kan LOS endre prisen med umiddelbar virkning uten direkte varsel til den enkelte kunde.
LOS vil informere om prisendringen på internett (www.los.no) så snart som mulig etter at slik prisendring har trådt i kraft. 

§ 3-2, annet avsnitt, første setning utgår og erstattes med følgende: Ved prisendringer skal slikt varsel gis direkte til kunden dersom kunden på forhånd har meddelt til LOS at han ønsker dette. Direkte prisvarsel sendes i form av e-post eller SMS melding. Prisendringer som er varslet på egnet måte, gjelder uansett både for de kunder som har rett på direktevarsel og de øvrige.

§ 4-1, erstattes av følgende: For kunder innenfor Agder Energi Nett AS sitt konsesjonsområde, og der LOS er kraftleverandør, forestår LOS AS normalt gjennomfakturering av nettleie. 

LOS er gjennom avtale med Agder Energi Nett AS legitimert til å motta betaling for nettleie fra kunde slik at betalingen har befriende virkning i forholdet mellom kunde og Agder Energi Nett AS.  LOS AS fakturerer og krever i disse tilfellene inn nettleien, men kravet overdras ikke fra netteier til kraftleverandør.  Kraftleverandøren er forpliktet til å levere elektrisk kraft og gjennomfakturert nettleie i henhold til kundens løpende behov/uttak.

§ 4-2, første avsnitt, første setning utgår og erstattes av følgende: Kraftleverandøren kan stanse levering av kraft og / eller gjennomfakturert nettleie dersom kunden ikke betaler innen betalingsfristen. 

§ 4-3, første avsnitt, første setning utgår og erstattes av følgende: Kraftlevering og viderefakturert nettleie som er rettmessig stanset av kraftleverandør på grunn av manglende betaling, vil normalt ikke bli gjenopptatt før all gjeld til kraftleverandøren, inkludert kostnader ved stansing og gjenopptagelse er betalt.

Prisinformasjon
Strømprisen forandrer seg fra time til time og henger sammen med utviklingen i det nordiske kraftmarkedet. Prisen er basert på spotprisen i området der kraften blir levert. Påslag på 3,75 øre/kWh inkluderer myndighetspålagt el-sertifikatordning fra 1. januar 2012. Dette påslaget kan endres som følge av markedssituasjonen.
Vårt produkt heter LOS Strøm Innkjøpspris
Dette er avtalen for deg som ønsker å følge markedsprisen Du betaler innkjøpspris og får strøm til samme pris som vi kjøper den for på strømbørsen.
Produktet er av typen Innkjøpspris og månedsgebyret er 49kroner
3,75 Etterskudd 0 0 0 49,00 www.los.no/stromavtaler/los-strom/innkjopspris/ 2,9 False False