pixel code

Avtalevilkår LOS energikonto

1. Beskrivelse av tjenesten Energikonto
Tjenesten som leveres er Energikonto. Energikonto er en Kontokreditt med en tilgjengelig Kredittramme som benyttes til å dekke betalingsforpliktelsene knyttet til kraft og nettleiefakturaer fra LOS AS. Kontohaver vil bli fakturert månedlig fra LOS hvor anbefalt månedsbeløp, minimumsbeløp og tildelt Kredittramme bestemmes ut i fra et estimert årlig strømforbruk og forventet strømpris, samt foretatt kredittvurdering.

2. Definisjoner
I disse vilkår har ord og utrykk følgende betydning:

«LOS» er LOS AS, org.nr. 982 974 062, Postboks 603 Lundsiden, 4606 Kristiansand. LOS er leverandøren av strøm og tjenester, og tilbyder av Energikonto hvor «Avtalen» om Energikonto kan benyttes.
«Energikonto» er en konto med Kredittramme som brukes til dekning av strømfakturaer. Energikonto dekker utestående strømfaktura til LOS på forfallsdato, forutsatt at det er tilgjengelig kreditt.
«Kontohaver» er kredittkunde/forbruker og kunde av LOS. Kontohaver har fått innvilget Energikonto med avtalt kreditt av LOS. Kontohaver må ha fast bostedsadresse i Norge og være medlem av folketrygden jf. Lov om folketrygd kapittel 2
«Avtalen» er avtale om «Energikonto» inngått mellom LOS og Kontohaver som beskrevet i vilkår pkt. 1 ovenfor.
Strømfaktura er den fakturaen LOS utsteder for strømleveranse og eventuelt gjennomfakturert nettleie fra netteier.
Avtalevilkår består av disse vilkår og til enhver tid gjeldende prisliste og avtalebetingelser.
Innvilget kredittgrense er den kreditt Kontohaver er innvilget på Energikonto.
«Benyttet kreditt» er den andelen av kreditten som er belastet Energikonto.
«Anbefalt månedsbeløp» er det beløp på fakturaen LOS anbefaler Kontohaver å betale for å opprettholde en jevn betaling.
«Minstebeløp» er det månedlige beløp som minimum skal betales på fakturaforfall fra LOS for å unngå betalingsmislighold.
«Positiv saldo» er innestående beløp på Energikontoen.
«Behandlingsansvarlig» er en tredjepart som på vegne av LOS har nødvendige rettigheter og konsesjon til å utføre og forvalte tjenester knyttet til LOS (herunder
skatterapportering, oppbevaring av personnummer mm), eksempelvis:Opprettelse av Energikonto
Søk mot Det sentrale folkeregisteret
Fakturering
Purring
Inkasso
Varsling om oppsigelse ved mislighold
Reskontroarbeid ved mottak av faktura, innbetaling, avskrivning, inntektsføring, og utbetaling til kunder
Opprettelse av betalingsplaner på avsluttet konto
Avvikshåndtering

3. Utsendelse av årsoppgave og rapportering til skattemyndighetene
Årsoppgave vil bli sendt pr e-post der dette er avtalt. Der e-postutsendelse ikke er avtalt vil årsoppgave bli sendt pr post til kontohaver. LOS AS vil påse at nødvendig skatterapportering vil bli oversendt til Skatteetaten.

4. Søknad og aksept
Søknad om Energikonto sendes til LOS for behandling. Søker samtykker til at bindende Avtale om Energikonto foreligger dersom den er levert elektronisk til LOS. Den eller de som leverer søknaden, fysisk eller elektronisk, innestår for riktigheten av opplysningene som gis. Ved søknad om Energikonto erkjenner og aksepterer søkeren de vilkår og betingelser som fremkommer av Avtalen. Den endelige inngåelsen av Avtalen skjer i den utstrekning LOS innvilger Energikonto, med tilhørende tildelt Kredittramme.
LOS er berettiget til å innhente nødvendige kredittopplysninger om søker. Søker samtykker til at LOS innhenter og utveksler opplysninger (herunder navn, adresse,
anleggsinformasjon, forbrukshistorikk og annen kontaktinformasjon) med eksterne kredittbyrårer.
Opplysningene brukes til kredittvurdering, for å bestemme Kredittramme, Anbefalt månedsbeløp, Minstebeløp og administrering av LOS sine forpliktelser i relasjon til denne Avtale. Søknaden vurderes ved bruk av LOS sine til enhver tid gjeldende kredittscoremodeller samt beregning av forventet årlig strømkostnad. Eventuelt avslag begrunnes ikke.
Ordinære strømfakturaer vil ved opprettelse av denne Avtale bli oversendt for belastning av Kontohavers Energikonto, slik at betaling på vegne av Kontohaver kan skje til LOS. I tilfeller hvor Kontohaver får ordinære strømfakturaer fra LOS tilsendt på Avtalegiro eller eFaktura, vil dette opphøre så lenge Energikonto er aktiv. Ordinære strømfakturaer vil være tilgjengelig på Kontohavers «Min Side» hos LOS.

5. Generelle bestemmelser
Kontoen er personlig og kan kun disponeres av Kontohaver for betaling av Kontohavers strømfaktura fra LOS.
LOS forbeholder seg retten til å endre vilkår, priser og betalingsbetingelser. Endringer vil i tilfelle skje i samsvar med Finansavtaleloven § 49 jf. § 50.
Kontohaver er forpliktet til å varsle LOS om navn- og/eller adresseforandringer. Eventuelle tap/omkostninger som måtte påføres LOS som følge av manglende varsling, kan kreves erstattet av Kontohaver. Det samme gjelder dersom den økonomiske situasjonen endres i en slik grad at evnen til å betale i henhold til betingelsene kan påvirkes.
Denne avtale er underlagt Norsk Lov. Rettslige skritt vil ved mislighold av avtalen, betalingsmislighold og innsigelser bli tatt ut ved Kontohavers verneting.

6. Bruk, utveksling og oppbevaring av opplysninger/informasjon
Vår personvernerklæring inneholder informasjon om hvordan LOS behandler personopplysninger. Kontohaver bes lese personvernerklæring her.

LOS samarbeider med Kredinor SA FakturaService i forbindelse med forvaltning av Energikonto. Ved inngåelse av denne avtalen vil personopplysninger om deg som er nødvendig for å administrere Avtalen bli utlevert til Kredinor SA FakturaService. Kredinor SA FakturaService er databehandler og behandler personopplysninger på vegne av LOS.

Ved mislighold av Avtalen vil kravet blir overført til Kredinor SA for innfordring. I den forbindelse vil personopplysninger om deg bli utlevert til Kredinor SA. For behandling av personopplysninger som blir utlevert til Kredinor SA vil Kredinor SA være behandlingsansvarlig.

Ved sin aksept av denne avtale med tilhørende disse vilkår samtykker Kontohaver til at:

Alle opplysninger relatert til kundeforholdet kan benyttes, oppbevares, behandles og utleveres til tredjepart i den grad det er nødvendig for at LOS skal kunne oppfylle en avtale med Kontohaver eller etter gjeldende lovgivning. Opplysninger kan utleveres til og behandles av LOS under streng konfidensialitet og innenfor de rammer som følger av norsk lovgivning, avgitt samtykke for bruk til markedsførings- og kredittstyringsformål og LOS sine kunderegistre.
Dersom Kontohavers e-postadresse eller mobiltelefonnummer foreligger, samtykkes det til at LOS kan sende ut informasjon og markedsføringsmateriell ved bruk av elektronisk kommunikasjon til den epostadresse som er oppgitt av kontohaver.
Det samtykkes til at LOS kan gi tredjepart direkte innsyn/tilgang til person-/faktura-/kredittinformasjon om Kontohaver med det formål å kunne betjene Kontohaver hos LOS innenfor gjeldende lovgivning og denne Avtalen.
LOS kan foreta fornyet kredittvurdering av Kontohaver, der det foreligger saklig behov, for å overholde LOS sin gjeldende kredittstyring innenfor gjeldende lovgivning og denne Avtalen.
LOS vil løpende overvåke markedspriser og Kontohavers strømforbruk med det formål å varsle Kontohaver om eventuelle nødvendige endringer på Kredittrammer og/eller Anbefalt månedsbeløp og/eller Minstebeløp.
Bruk av opplysninger og Kontohavers rettigheter reguleres for øvrig av reglene i Personopplysningsloven, Finansavtaleloven med tilhørende forskrifter og gitte konsesjoner.
Kontohaver kan ved skriftlig henvendelse til LOS når som helst reservere seg mot at kundeopplysninger benyttes til markedsføringsøyemed.
Behandlingsansvarlig for personopplysningene fremkommer av pkt 6.

7. Priser, kredittreserve, betaling og betalingsbetingelser
Priser og betingelser for Energikonto finnes på LOS sine nettsider om annet ikke er avtalt.
Kontohaver samtykker til at faktura for strømforbruk fra LOS automatisk belastes av tilgjengelig kreditt på Energikonto ved forfall på fakturaen.
Energikonto er etablert med innvilget kreditt. Energikonto er en gebyrbelastet tjeneste som belastes Kontohaver uavhengig av benyttet kreditt. Ved utnyttelse av kredittrammen belastes det en avtalt kredittrente. Kredittrente og gebyr fremkommer i til enhver tid gjeldende prisliste jf. pkt. 7a
Kontohaveren blir skyldig LOS den til enhver tid benyttede kreditt med tillegg av påløpte renter og omkostninger i henhold til gjeldende pris- og betalingsbetingelser jf. pkt. 7a.
Kontohaver er innforstått med at oppgitt Minstebeløp på faktura må minimum betales til forfall og at Anbefalt månedsbeløp på faktura bør betales for å opprettholde jevn månedlig betaling.
Kontohaver er innforstått med at det belastes etterskuddsvis månedsrenter etter gjeldende pris- og betalingsbetingelser av den til enhver tid trukket kreditt.
Kontohaver kan når som helst betale et høyere beløp enn Minstebeløp og Anbefalt månedsbeløp, herunder kan Kontohaver når som helst innfri gjelden.
Hvis det ikke fremgår av sammenhengen hvilken post innbetalingen skal dekke vil enhver delbetaling gå til dekning av eldste poster på Energikontoen.
Energikonto-fakturaen forfaller til betaling 14 dager fra fakturadato.
Ved overtrekk av Kredittramme må Kontohaver betale det overskytende beløpet ved første påfølgende forfall, i tillegg til Minstebeløp.
Renter og andre omkostninger kan justeres ved endringer i LOS sine interne og eksterne rammebetingelser, så som endringer i det generelle rentenivå, endringer av andre omkostninger av betydning for LOS sine generelle driftsomkostninger m.m. LOS forbeholder seg retten til å endre rentesatser og øvrige vilkår for Energikontoen. Dette vil bli endret og varslet i henhold til Finansavtaleloven § 49 og 50.

8. Angrerett, oppsigelse og mislighold
Kontohaver kan fritt benytte seg av angrerett i 14 dager etter innvilget kreditt (jf. Finansavtaleloven § 51b). Dersom melding gis skriftlig anses fristen å være overholdt om melding er avsendt innen fristens utløp. Ved å benytte seg av angreretten skal benyttet kreditt i sin helhet, inkludert påløpte renter og gebyrer betales til LOS innen 30 dager etter at angreretten er benyttet. Ved bruk av angreretten faller partenes øvrige plikter til oppfyllelse av Avtalen bort.
Avtalen kan skriftlig sies opp av Kontohaver med 1 - en - måneds varsel. Restgjelden forfaller ved utløpet av oppsigelsesfristen. Nye strømfakturaer som på oppsigelsestidspunktet ikke er belastet Energikonto, vil bli fakturert direkte fra LOS til Kontohaver. Eventuell restgjeld skal betales av Kontohaver innen forfall og eventuell positiv saldo utbetales av LOS innen 30 dager.
Opphører Avtalen mellom Kontohaver og LOS blir mottatte ordinære strømfakturakrav, renter og omkostninger fratrukket en eventuell positiv saldo.
Ved betalingsmislighold vil inkassoomkostninger kunne påløpe i samsvar med inkassolovens og inkassoforskriftens bestemmelser. Eventuell rettslig inndrivelse av kravet vil kunne medføre omkostninger.
LOS kan, dersom det er saklig grunn til det, redusere den innvilgede Kredittrammen. LOS skal så langt det er mulig varsle Kontohaver før en slik beslutning iverksettes.
Ved vesentlig mislighold av Energikonto er Avtalen å anse for oppsagt av LOS. Eventuell benyttet kreditt forfaller til betaling 14 dager etter at LOS har sagt opp Avtalen jf.
Finansavtaleloven § 52. LOS har i denne sammenheng også rett til å si opp øvrige avtaler Kontohaver måtte ha med LOS.
LOS har rett til å si opp Avtalen og øvrige avtaler Kontohaver måtte ha jf. pkt. 7f, med øyeblikkelig virkning, dersom Kontohaver klart har handlet i strid med redelighet og god tro før eller etter opprettelse av denne Avtalen.
Ved aksept av denne Avtale og vilkårene samtykker jeg i at LOS kan innhente opplysninger hos konsesjonsgitte kredittopplysningsbyråer, for å kunne skaffe til veie opplysninger for behandling av denne søknad om Energikonto. Opplysningene skal benyttes i henhold til formål omtalt i punktene 3 og 6 over.
Standardiserte Europeiske opplysninger om Forbrukerkreditt (SEF)

LOS AS 03.04.2019