Avtalevilkår for LOS forutsigbar

Særvilkår for LOS forutsigbar

1. Partene og avtaleinngåelse 
Denne avtalen om LOS forutsigbar («Avtalen») er inngått mellom deg og LOS AS, heretter kalt LOS. Avtalen inngås ved at du aksepterer Avtalen i forbindelse med din bestilling. 

2. Om LOS forutsigbar  
LOS forutsigbar er et konsept fra LOS hvor du har du en mulighet til å velge fastpris på ditt strømforbruk i relevante perioder gjennom høsten og vinteren. LOS forutsigbar er et tilleggsprodukt tilknytte din strømavtale.

Avtalen består av:

  • Avtalevilkår LOS 
  • Produktvilkår tilknyttet din strømavtale
  • Disse særvilkår for LOS forutsigbar

3. Produkt 
Produktet som leveres er LOS forutsigbar. Tjenesten er et selvstendig produkt og reguleres av vilkårene i denne Avtalen. Oppdatert produktinnhold i LOS forutsigbar finnes til enhver tid på los.no.

Produktvilkår LOS-forutsigbar

Avtalen gjelder fastpris på kraft for en tidsbestemt periode. Avgifter kommer i tillegg til kraftprisen, og det tas forbehold om endring av offentlige avgifter i fastprisperioden. LOS forutsigbar har et månedlig fastbeløp som er uavhengig av strømforbruk. Prisen som oppgis er inklusive merverdiavgift og myndighetspålagt el-sertifikatkostnad. Avtalen innebærer en gjensidig forpliktelse og kan ikke sies opp i avtaleperioden med mindre kunden avbryter fastprisavtalen. Kunden kan kjøpe seg fri fra avtalen ved å dekke LOS sitt tap som følge av at avtalt levering ikke fullføres. Minimumsbeløp for frikjøp er uansett kr 500-, dette for å dekke kostnad for behandling av frikjøp fra avtale. Dette særskilte vilkåret kommer i tillegg til §5.1 i Standard kraftleveringsavtale

4. Produktinnhold 
LOS forutsigbar innebærer at LOS overvåker kraftmarkedet for kunden, for å kunne tilby kunden en fast strømpris i utsatte perioder. Tilbudet vil gis i form av en e-post eller over telefon, og vil inneholde informasjon om LOS sin markedsvurdering samt et konkret tilbud om en fastpris. Kunden velger deretter på selvstendig grunnlag om det mottatte tilbudet benyttes. LOS har intet erstatningsansvar overfor kunden i forhold til markedsvurderingene, med mindre LOS har opptrådt grovt uaktsomt.

5. Nærmere om fastpris 
Som en del av LOS forutsigbar kan kunden velge fastpris for en gitt periode. Prisen som oppgis er inkludert mva og myndighetspålagte elsertifikat-kostnader, og gjelder energileddet. Fastbeløp følger av kundens strømprodukt i fastprisperioden. Inngått fastpris er bindende for hele perioden, både for kunde og for LOS.

Dersom kundens opprinnelige produkt er et garantiprodukt, inngår ikke fastprisperioden i garantiberegningen. Ved utløp av fastprisperioden vil kunden gå tilbake til sin opprinnelige avtale med tilhørende pris. Dersom kunden avbryter fastprisleveransen før utløpet av avtalt periode er kunden ansvarlig for LOS sitt økonomiske tap ved at leveransen ikke fullføres. Det økonomiske tapet beregnes etter alminnelige erstatningsrettslige prinsipper. Vi tar forbehold om endring av offentlige avgifter i bindingsperioden. Dette gjelder både ved økning og reduksjon i slike avgifter.

6. Offentlig regulering av kraftmarkedet
Fastpris i henhold til disse vilkårene gjelder ikke dersom det vedtas iverksettelse av tiltak som er hjemlet i kap. 6 i Energiloven av 29.06.1990 nr. 50, og disse tiltakene påvirker LOS sin mulighet til å levere elektrisk kraft som forutsatt til kunden. I slike tilfeller vil kundene bli varslet direkte eller på Min side dersom avtalt med kunden. Fastpris vil være suspendert inntil myndighetene avvikler innførte tiltak og normal leveranse kan gjenopptas. 

Punktene 5 og 6 erstatter Standard kraftleveringsavtale § 3-1. 

7. Kommunikasjon 
Kunden får kommunikasjon via e-post. Kunden er selv ansvarlig for at e-postadresse til enhver tid er oppdatert. Dersom kunden ønsker å benytte seg av tilbud i LOS forutsigbar, må kunden informere LOS enten via los.no/minside eller muntlig pr telefon.

8. Behandling av personopplysninger 
Vår personvernerklæring inneholder informasjon om hvordan LOS behandler personopplysninger. Vi anbefaler kunden å lese denne. Se los.no/personvern-i-los-as/

9. Betaling 
LOS forutsigbar faktureres på kundens strømfaktura fra LOS. Betaling for LOS forutsigbar beregnes for den tid kunden har hatt produktet, og avregning foretas etterskuddsvis. LOS forutsigbar faktureres i henhold til den til enhver tid gjeldende pris og vilkår som fremkommer på los.no.

10. Endring 
LOS kan endre innholdet i og prisen for LOS forutsigbar. Endring av innhold foretas med 2 ukers varsel og meldes direkte til kunden eller på Min side dersom avtalt med kunden. Såfremt kunden melder oppsigelse av LOS forutsigbar etter at det er varslet om slik endring og før endringen trer i kraft, vil kunden kun bli avregnet for perioden frem til endringen trer i kraft og da til tidligere kostnad for LOS forutsigbar.

11. Oppsigelse 
Tilleggsproduktet LOS forutsigbar kan sies opp av begge parter. Oppsigelse fra kunden kan gjøres ved utløp av kundens fastprisperiode. Ut over dette gjøres oppsigelse umiddelbart via LOS kundeservice på telefon 38 60 85 00. Ved oppsigelse fra LOS sin side gjelder en oppsigelsestid på 3 uker. 

12. Angrerett 
Kunden har 14 dagers angrerett. Melding om angring må sendes skriftlig til LOS innen angrefristen utløper. Partene er enige om at levering av strøm kan påbegynne før utløp av angrefristen, og kunden må betale for strømforbruket frem til opphør er gjennomført i henhold til vilkår og angrerettloven. Last ned angreskjema.