Vilkår Homely

Bruks- og avtalevilkår Avtalevilkår for Homely AS

1. Generelt og Definisjoner

Disse avtalevilkårene regulerer Homely’s leveranse av Tjenester til kunden. 

Definisjoner: 


App
Homely applikasjonen
Alarmstasjonen
Homely´s til enhver tid gjeldende leverandør av
Alarmstasjonstjenester
Avtalen
Akseptert Brukervilkår samt disse Avtalevilkårene ved registrering i App
Bestilling
Bestilling av Tjenester i App, på web, pr e-post, tlf, eller hos forhandler
Bruker
Bruker som Kunden registrerer i Appen og som gis rettigheter til å styre App i henhold til de rettigheter som Kunden tilordner den enkelte Bruker
Leveringsadresse
Den adresse hvor Tjenesten skal leveres og som fremgår av Bestilling
Homely
Homely AS, org.nr 820 227 492,
Lilleakerveien 8,
0283 OSLO
Homely Alarmsystem
Fysiske komponenter (Hjemmesentral og øvrige ulike sensorer mv) som er installert hos Kunden
Hjemmesentral 
Hjemmesentralen kommuniserer med alle enheter og Alarmstasjonen (HomeGate)
Kunden 
Den privatperson som er registrert av Homely som kunde og avtalepart for leveranse av Tjenesten
Tjenesten 
De til enhver tid gjeldende produkter og tjenester som leveres av Homely til Kunden

Denne avtalen er inngått mellom Homely og Kunden. Vilkårene gjelder kun for privatkunder. Gyldig avtale forutsetter at Kunden er over 18 år. Avtalen gjelder Tjenester fra Homely. Avtalen gjelder fra det tidspunkt Avtalen er akseptert av Kunden. Kunden må ha akseptert Avtalen før Tjenestene tas i bruk. Avtalen med Homely innebærer at Homely behandler personopplysninger om Kunden. Informasjon om behandlingen av personopplysninger er gitt i Homely´s personvernerklæring. Avtalen løper inntil den sies opp skriftlig av en av partene, se nærmere punkt 10. Denne Avtalen omfatter kun Tjenester levert fra Homely, herunder alarmtjenesten, og dermed ikke fysiske komponenter som, sensorer, kamera, Hjemmesentral, betjeningspanel etc.

2. Forutsetninger for leveranse av tjenesten

Avtalen forutsetter at Kunden har et Homely Alarmsystem eller en Hjemmesentral
som er godkjent av Homely for bruk for Tjenester levert av Homely, og at
enhetene er blitt montert og installert i henhold til den til enhver tid gjeldene
veiledning om god installasjon.
Bruk av Tjenesten, herunder bruk av Homely Alarmsystem og Hjemmesentral,
krever at Kunden har et aktivt abonnement hos oss,
se https://www.homely.no/tjenester/.Videre må Kunden ha lastet ned App og
gjennomført den registreringsprosessen som fremgår når App åpnes og
installeres. Kunden må ha godkjent de tilganger som foreslås når Kunden laster
ned App (push varsel), samt akseptert Brukervilkår, Avtalevilkår for Homely og
Personvernerklæringen. Kunden og Bruker må også ha internettilgang for å motta varsel fra App samt dekning for mottak av SMS på den enheten App er installert på.

3. Installasjon

Kunden er selv ansvarlig for installasjon, vedlikehold (f.eks. batteribytte) og at
Hjemmesentral og tilknyttede komponenter er plassert i henhold til veiledning og
er innenfor trådløs rekkevidde for Hjemmesentralen. For en nærmere beskrivelse
av installasjon og vedlikehold vises til den veiledningen som Kunden finner i App
og på www.homely.no. Kunden kan om ønskelig benytte eksterne partnere av
Homely for montering- og installasjon, samt vedlikehold mot en ekstra kostnad
der slike tjenester kan tilbys.
Installasjonen krever at Hjemmesentralen er tilkoblet et fast strømpunkt og er
tilkoblet til internettforbindelse (bredbånd) via Ethernet/nettverkskabel. Etter
førstegangsinstallasjon kan Hjemmesentralen være tilkoblet bredbånd trådløst
via god og stabil WiFi-dekning.
Hjemmesentral benytter internettforbindelse over bredbåndslinje via
Ethernet/nettverkskabel og WiFi som primærkommunikasjon, og GSMkommunikasjon
som backup-kommunikasjon. Backupløsningen forutsetter god
GSM-dekning. Backup via GSM skal kun benyttes som en kortvarig midlertidig
backupløsning hvis WiFi-tilkoblingen eller bredbåndslinjen midlertidig er nede.
Kunden er derfor ansvarlig for å sørge for at Hjemmesentralen er tilkoblet til
internett over bredbåndslinje via Ethernet/nettverkskabel eller WiFi som hoved
kommunikasjonsvei. I de tilfeller Hjemmesentralen er tilkoblet GSM over lenger tid
så forbeholder Homely AS seg retten til å fakturere for påløpte ekstraordinære GSM-kostnader.

4. Oppstart av Tjenesten

Tjenesten anses levert (og betalingsplikten begynner å løpe) fra det tidspunktet Kunden har gjennomført registreringsprosessen i App. Hjemmesentralen og
overføring til alarmstasjon etableres automatisk ved tilkobling av Hjemmesentralen i App.
Dette gjelder med unntak av hvor annet er spesifisert på produkt eller i kampanje.
I forbindelse med enkelte kampanjer vil abonnement aktiveres ved kjøp eller på oppgitte datoer.

5. Nærmere om tjenestens omfang og innhold

Tjenesten kan ha ulike tjenestenivåer. Pris for de ulike nivåene fremgår av Kundens valg ved bestilling. Den til enhver tid gjeldene prisliste vil også være
tilgjengelig på www.homely.no.
5.1 Alarmovervåkning
De tjenester som inkluderer tilkobling til Alarmstasjon som omfatter 24 timers
overvåkning fra sertifisert Alarmstasjon.
Ved mottak av alarmsignal til Alarmstasjon, følger Alarmstasjonen en generell
alarminstruks, nærmere beskrevet i punkt 5.2.
5.2 Tjenester ved mottatt alarmsignal
Ved mottatt alarm på Alarmstasjon vil Kunden motta en «Push-melding» på sin
telefon med melding om hendelse. Kunden kan avbestille videre assistanse ved
enten å slå inn sin personlige kode i App/Kodepanel og/eller ringe
Alarmstasjonen og oppgi korrekt kodeord (nærmere om dette kodeordet i punkt 6
kundens plikter). Er alarmen utløst ved feiltakelse, plikter kunden å avstille alarmen
ved korrekt kode i Homely-appen og/eller straks ringe Alarmstasjon og avmelde
alarmen ved å oppgi riktig kodeord.
Dersom alarmstasjonen ikke umiddelbart mottar korrekt avstilling av alarm vil
Alarmstasjonen alltid ringe opp registrerte kontaktperson(er).
Dersom Alarmstasjonen ikke oppnår kontakt eller har mottatt korrekt avstilling vil
Alarmstasjonen følge den til enhver tid gjeldende instruks. Dersom kunden har
valgt tjeneste med vekterutrykning, og registrert bolig ligger innenfor et
geografisk område som har vekterdekning, vil vekter bli sendt til kunden. Ved
misbruk kan Homely fakturere kunden for vekterutrykning.
Utenfor disse områdene, eller dersom kunden har valgt tjeneste uten
vekterutrykning vil Alarmstasjonen sende en SMS om hendelsen til 1.
kontaktperson og deretter ikke foreta ytterligere handlinger.

6. Kundens plikter

Ved opprettelse og registrering av Tjeneste med tilkobling til Alarmstasjon skal
Kunden angi et kodeord som skal benyttes ved henvendelse til Alarmstasjonen
bl.a. i forbindelse med avmelding av alarm og testing av alarmsystemet. Kunden
administrerer selv kodeordet via Homely-appen.
Ved opprettelse og registrering av alarmtjenesten skal Kunden også angi en
personlig kode som brukes til å avmelde alarmutløsing, ved å taste inn dette i
kodepanel eller i Homely-appen.
Kunden plikter å sørge for at hverken kodeordet eller koden blir tilgjengeliggjort
for uvedkommende. Homely er ikke ansvarlig for skade og tap som påføres
kunden ved misbruk av kode eller kodeord.
Kunden plikter at øvrig kontaktinformasjonen (som navn, telefonnummer, epostadresse
og adresse som alarmoverføringstjenesten er knyttet til) er registrert
hos Homely og er korrekt og oppdatert til enhver tid.
Kunden plikter å teste alarmoverføringen jevnlig. Dette gjøres gjennom å følge
nærmere beskrivelse på www.homely.no.
Kunden vil også se i App om Hjemmesentral og tilkoblete detektorer er «offline»
eller «online». Er Kunden usikker på forbindelsen til Alarmstasjon, kan Kunden følge
beskrivelse som nevnt ovenfor for å teste overføringen.
Dersom Homely Alarmsystemet ønskes flyttet til annen Leveringsadresse skal
kunden snarest kontakte Homely på kundeservice@homely.no. Hvis kunden velger
å flytte alarmutstyret uten å kontakte Homely i forkant, vil flyttingen ses som et
mislighold, og Homely vil være berettiget til tiltak som angitt i punkt 10

7. Betalingsbetingelser

Kunder som har tegnet abonnement på Tjenesten gjennom Homely´s distributør
LOS vil bli fakturert direkte fra LOS og derfor ha egne betingelser for kreditsjekk,
fakturering og kostnader for forsinket betaling.
7.1 Kredittsjekk
Homely foretar rutinemessig kredittsjekk av alle nye kundeforhold siden det
foreligger et element av kreditt fra Homely på tross av at Tjenesten i all hovedsak
forskuddsbetales. Det vil i denne forbindelse bli innhentet personnummer. Homely
kan terminere en bestilling eller inngått Avtale dersom kredittsjekken ikke
godkjennes.
7.2 Vederlag
Fakturering skjer som standard forskuddsvis per 3 mnd med 10 dagers forfall. Alle
priser oppgitt i avtalen er inklusiv merverdiavgift. Fakturering for Tjenesten og
eventuelt kjøp av utstyr kan overdras fra Homely til ekstern partner.
Homely tilbyr betaling via de til enhver tid gjeldende betalingsløsninger for
betaling av faktura.
7.3 Kostnader ved forsinket betaling
Dersom faktura ikke betales ved forfall, tilkommer forsinkelsesrenter etter
forsinkelsesrenteloven, og purregebyr og omkostninger i henhold til inkassoloven
med tilhørende forskrifter. Kunden kan ikke motregne med krav hun eller han
mener å ha mot Homely AS med mindre motkravet er erkjent eller rettskraftig
avgjort ved dom eller forlik.

8. Endring av avtalen

Homely kan foreta endringer i vilkårene herunder priser. Homely skal varsle på en
hensiktsmessig måte og senest 1 måned før endringen trer i kraft. Ved endring kan
Kunden som ikke har en avtale med gjenværende bindingstid heve avtalen uten
omkostninger fra det tidspunktet endringen trer i kraft. Dersom Kunden har avtale
med bindingstid, vil eventuelle prisendringer først tre i kraft når bindingstiden har
utløpt. Varsel kan skje gjennom henvendelse på elektronisk adresse oppgitt av
Kunde i forbindelse med opprettelse av kundeforholdet, gjennom push-varsel i
App eller gjennom påtegnelse på faktura.

9. Ansvar og erstatning

Selv om alarmoverføringstjenesten har som formål å bedre sikkerheten i kundens
hjem, innebærer Tjenesten ingen garanti fra Homely mot uønskede hendelser som
tyveri. Homely påtar seg intet generelt ansvar for tap påført Kunden ved slike
uønskede hendelser.
Homely er ansvarlig for å dekke Kundens økonomiske tap dersom dette som
direkte skyldes manglende varsling om hendelser fra Alarmstasjonen via pushvarsel,
telefonoppringning fra Alarmstasjonen og som ikke skyldes feil på den
enheten hvor App er installert. Ansvaret omfatter også manglende
vekterutrykning dersom kunden har valgt tjenesten med vekterutrykning. Det
forannevnte gjelder kun dersom det foreligger forsett eller grov uaktsomhet fra
Homely´s side.
Det presiseres at denne Avtalen kun gjelder for Tjenester og ikke inkluderer
Homely Alarmsystemet og tilknyttede komponenter. Homely kan ikke holdes
ansvarlig for feil på slike komponenter.
Eventuelle reklamasjoner på utstyr og komponenter knyttet til Homely
Alarmsystemet må rettes til der Kunden kjøpte utstyret.
Homely kan heller ikke holdes ansvarlig for manglende varsling eller uttrykning
dersom dette skyldes feil ved slike fysiske komponenter eller feil på
system/plattform og kommunikasjon mellom enhetene.
Homely hefter hverken for følgeskader eller indirekte tap, herunder driftstap eller
tap ved skader som Kunden kan sikre seg dekning for ved å tegne skadeforsikring
i et forsikringsselskap. Homely´s ansvar for tap eller skade er videre begrenset slik
at Tjenesten fra Homely ikke overflødiggjør kundens egen forsikringsdekning, og
kunden anbefales å tegne forsikring mot brann, hærverk vannskade, tyveri og
liknende.
Homely er ikke ansvarlig for skader eller tap som er utenfor Homely’s kontroll og
som det ikke var rimelig at Homely kunne forutse på avtaleinngåelsestidspunktet
og med rimelighet kunne overkomme, slik som, men ikke begrenset til: krig,
terroranslag, naturkatastrofer, brann på Alarmstasjon, feil på tele- eller datanett,
linjefeil/skader eller manglende mobil-, WiFi-, radio- eller internettdekning, streik,
lockout og andre arbeidskraftforstyrrelser og hendelser som medfører plutselig
eller uforutsett stort frafall av personell.
Ansvaret er oppad begrenset til kr. 100.000,- pr. skadetilfelle. Slik utbetaling
baseres på skriftlig meddelelse til Homely AS med vedlagt kopi av
forsikringsoppgjør og politianmeldelse ved innbrudd/skade.
Kunden plikter å underrette Homely AS omgående om forhold som kan medføre
erstatningskrav.

10. Varighet, oppsigelse og Heving

Kunder som har tegnet abonnement på Tjenesten gjennom Homely´s distributør
LOS, vil ikke ha avtale med bindingstid eller avtaleperiode. Homely
Produktpakker som forutsetter bindingstid på Tjenesten vil ikke være tilgjengelig
for LOS kunder. LOS kunder vil derfor ikke ha bindingstid, og reguleringer i denne
avtalen som omhandler bindingstid vil ikke være gjeldende for LOS kunder.
Avtalen løper fra aktivering av Tjenesten frem til oppsigelse eller heving. Kunden
kan si opp Tjenesten med en skriftlig oppsigelsesfrist på 1 måned etter slutt på
eventuell bindingstid. Oppsigelsesfristen regnes fra den første dagen i måneden
etter oppsigelsen er inngitt.
Kunden må være myndig/fremvise prokura rettigheter for å inngå avtale om
abonnement med bindingstid. Produkter med tilhørende abonnement og/eller
binding er unntatt åpent kjøp.
Ved kjøp av utstyr som delbetales i kombinasjon med abonnement med
bindingstid, vil Homely ha anledning til å starte fakturering av avtalt månedlig
beløp fra dagen etter at Kunden har mottatt utstyret, uavhengig av om Kunden
på det tidspunktet har aktivert Tjenesten.
Ved valg av fast avtaleperiode er bindingstiden 12 måneder, med mindre det er
opplyst annet om bindingstidens varighet. Dersom Kunden velger å fortsette
avtaleforholdet etter at den faste avtaleperioden er over, vil abonnementet løpe
videre uten fast avtaleperiode. Homely kan si opp Avtalen dersom det foreligger
en saklig grunn. Dersom noen av partene vesentlig misligholder sine plikter etter
Avtalen og slikt mislighold ikke er rettet innen en rimelig frist kan den andre part
umiddelbart heve avtalen, ved utløpet av en slik rimelig frist. Som vesentlig
mislighold regnes blant annet:
1. Betalingsmislighold på mer enn 14 dager
2. Brudd på punkt 11 om immaterielle rettigheter (i «Avtalevilkår for Homely AS»)
10.1 Bruddgebyr ved oppsigelse innenfor fast avtaleperiode
(bindingstid)
I forbindelse med enkelte kampanjer vil Homely operere med bindingstid for
abonnement, det vil si en fast avtaleperiode. For kunder som eventuelt vil ut av
avtalen de har med oss før avtaleperioden utløper opererer vi med såkalt
bruddgebyr i tråd med retningslinjer fra Forbrukerombudet.
Bruddgebyret tilsvarer den økonomiske fordelen vi gir deg ved å inngå Avtale
med en fast avtaleperiode. Bruddgebyrets størrelse avhenger av hvor lenge du
som kunde har vært abonnent i løpet av avtaleperioden. Ved en fast
avtaleperiode på 12 måneder, nedjusteres gebyret med 1/12 hver måned, slik at
gebyret blir lavere jo lenger du står i Avtalen. Dersom du sparer kr 1 200 ved å
binde deg, starter også bruddgebyret på kr 1 200 – og justeres deretter ned med
1/12 for hver måned.
Dersom avtalen også omfatter kjøp av utstyr som nedbetales over
avtaleperioden vil resterende del av nedbetaling på utstyret legges til på
bruddgebyret.
Dersom du mottar en utstyrsstartpakke til en redusert pris ved å inngå Avtale
med en fast avtaleperiode, vil forholdet mellom alminnelig pris for utstyret og
prisen du betalte for utstyrspakken ved avtaleinngåelsen, betales ned med en
forholdsmessig, like stor sum hver måned. Etter 12 måneder anses du å ha
nedbetalt utstyrspakken. Den månedlige summen du betaler, tilsvarer da en
månedlig nedbetalaling av utstyrspakken, i tillegg til en abonnementskostnad.
Dersom du forlater Avtalen før avtaleperioden er over, vil du belastes et
bruddgebyr tilsvarende den del av utstyrspakken du ikke har nedbetalt på det
tidspunktet du forlater Avtalen, sett i sammenheng med den forholdsmessige
besparelsen du får ved å betale en lavere månedlig abonnementskostnad enn
etter de alminnelige avtalevilkårene.[1]
[1] Eks: Dersom utstyrspakken fås til kampanjepris kr. 1, og med en månedlig
abonnementspris kr. 299, mens du ellers ville betalt kr. 3199 for utstyrspakken og
en månedlig abonnementspris kr. 159, vil du nedbetale kr. 267 på utstyrspakken
månedlig (3199/12 = 267). Dine abonnementskostander tilsvarer kr. 32 per måned
(299-267 = 32). Du sparer derfor kr. 127 hver måned på abonnementet, dvs. kr. 1524
i løpet av et år. Hvis du sier opp avtalen etter 6 måneder, utgjør bruddgebyret
derfor kr. 2361 (kr. 1599 i gjenstående kostnader til utstyr + kr. 762 i besparelser i
abonnementskostnader).

11. Immaterielle rettigheter

Alle rettigheter til Homely-appen, programvaredokumentasjon, modifikasjoner,
endringer, adapsjoner, oversettelser, verker eller andre immaterielle rettigheter i
programvaren, utformingen av Homely-appen eller
programvaredokumentasjonen eies eller lisensieres av Homely eller dets
underleverandører. Kunden gis en personlig ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig
lisens til å bruke disse rettighetene som en del av sin bruk av Homely-appen og
Homely´s alarmtjenester. Lisensen er betinget av at kunden ikke:
1. Kopierer, publiserer, leier ut eller på andre måter gjøre innholdet i Homelyappen
eller Homely-appen programvaredokumentasjon tilgjengelig for
allmenheten, eller medvirker til dette;
2. Endrer, fjerner, utleder eller på andre måter omgår eller manipulerer
sikkerhetsfunksjoner krypteringer e.l.
Overtredelse av de ovennevnte utgjør et vesentlig mislighold og medfører at
Homely umiddelbart kan heve denne avtalen.
Brudd på det ovennevnte kan også medføre erstatnings- og straffeansvar.

12. Overdragelse av avtale

Homely kan, ved overdragelse av hele eller deler av sin virksomhet, overføre avtalen til virksomhetens erverver.

13. Angrerett for forbrukere

Forbruker som kjøper Tjenesten ved fjernsalg, herunder telefonsalg eller
netthandel eller utenfor fast forretningslokale, kan gå fra avtalen uten å oppgi
noen grunn innen 14 dager etter at Homely har oppfylt sin opplysningsplikt i
henhold til angrerettloven.
Om kunden ønsker å benytte seg av angrerett, kan dette gjøres ved å fylle ut
skjema som finnes her:
https://signform.no/dss/component/signform/?view=form&id=1096 og sende
det til kundeservice@homely.no innen 14 dager etter avtaleinngåelse.
Kunden kan ved bestilling akseptere at Tjenesten begynner å leveres før
angrefristen går ut. I slike tilfeller plikter Kjøper å betale for bruken av Tjenesten
og eventuelle avgifter i forbindelse med opprettelse av Tjenesten frem til
angreretten ble utøvd.

14. Personvern

Ved etablering av kundeforholdet til Homely og Kundens bruk av Tjenesten behandler Homely personopplysninger. Hvilke personopplysninger vi samler inn og
til hvilke formål beskrives i vår personvernerklæring som Kunden og Bruker hadde
tilgang til ved nedlastning av Homely appen og som Kunden og Bruker til enhver
tid finner på www.homely.no.
Ved registrering i Appen vil Kunden også se hvilke samtykker Kunden må avgi for
å få aksess til Tjenesten.

15. Lovvalg og tvisteløsning

Vilkårene i Avtalen er underlagt norsk lov.
Tvister mellom Kunden og Leverandøren skal i utgangspunktet søkes løst i
minnelighet. Om det ikke oppnås enighet kan hver av partene reise sak for
ordinære norske domstoler i henhold til tvistelovens bestemmelser.
Dersom du er forbruker kan du også klage til forbrukerrådet.

Brukervilkår Homely App

Hva vilkårene gjelder

Disse vilkårene gjelder for bruk av Homely App. Disse vilkår omhandler ikke avtalevilkår for tjenesten og avtale om eventuell alarmoverføring til Alarmstasjon som benyttes av Homely.

Om Homely App og tjenesten

Homely App forutsetter at det er installert en Hjemmesentral med tilknyttede smarthus- eller sikkerhetskomponenter som er godkjent av Homely. Det forutsettes også at Hjemmesentralen er online for at appen kan gi deg tilgang til å styre nevnte komponenter.

Bruk av Homely App

Eier av Hjemmesentralen opprettes alltid med Administratortilgang i appen. Eier kan invitere inn flere brukere og tildele følgende brukerroller:

Administrator: Full tilgang til alle tjenester i appen.
Bruker: Begrenset tilgang til tjenester i appen.
Alle brukere må opprette passord og PIN-kode ved registrering i App. Appen krever at mobilen har internettforbindelse. For å få motta pushmeldinger ved eksempelvis alarmer og andre hendelser, må bruker være pålogget appen. 

Registrering og behandling av personopplysninger

For å kunne benytte app, er det et krav at brukeren deler visse personopplysninger og brukerdata med Homely. Se Homely´s personvernerklæring på www.homely.no/om-homely/personvern

Homely´s ansvar for Homely App

Homely er ansvarlig for at Homely App fungerer til enhver tid. Homely har ikke ansvar for manglende tilganger i appen hvis Hjemmesentralen er offline eller at mobilen ikke har internettforbindelse. Oppdager du feil er det fint om du kontakter kundeservice@homely.no.

Brukerens ansvar

Brukeren har ansvar for å sikre at brukernavn og passord eller tilgang ikke gis til uvedkommende, og at tjenesten ikke misbrukes. Brukeren har ansvar for å sette seg inn i de produktene og tjenestene som er tilknyttet Homely-løsningen, slik at digital dørlås, varmestyring, boligalarm osv. blir styrt på en trygg måte i forhold til å kunne påføre skader på mennesker eller verdier ved avvik.

Kontakt

Dersom du har spørsmål til bruk av tjenesten, så finnes informasjon på:
www.homely.no
Homely kundeservice kan kontaktes via: kundeservice@homely.no