Vilkår LOS Homely

Avtalevilkår i forbindelse med kjøp av Homely Alarm inkludert montering


Avtale om kjøp og montering av Homely Alarm er inngått mellom Selger og Kjøper i henhold til vilkår beskrevet i denne avtale.

1. Definisjoner

Selger / en betyr LOS AS, org.nr.: 982 974 062, Kjøita 18, 4630 Kristiansand. Tlf: 38.60.85.00.
Kjøper / en betyr forbrukeren som foretar bestillingen av Homely Alarm.
Partene er fellesbetegnelse for Selger og Kjøper.
Ordrebekreftelsen er den bekreftelse som sendes Kjøper etter at Kjøper har utført bestillingen.
Installatør/ en Betyr montører godkjent av Homely og LOS.
Grunnpakke betyr produktpakken bestilt av Kjøper inkludert standard montering.
Avtaleinngåelsen betyr tidspunktet når kjøper har utført bestillingen.

2. Bilagsprotokoll

Bilag 1 Salgsbetingelser Homely
Bilag 2 Angrerettskjema

3. Anvendelse

Avtalen gjelder kjøp og standard montering av Homely Alarm fra Selger. Fysisk montering foretas av Installatøren som underleverandør. Standard montering gjelder inntil 50 km kjøring t/r fra kontoret til installatør til installasjonssted. Ved kjørelengde for installatør som overstiger denne avstanden kan det komme en ekstra monteringskostnad, som faktureres direkte fra Homely til kjøper. Kjøper vil bli opplyst om dette før montering. Avtalen regulerer levering av Grunnpakken. Vilkår og rettigheter i denne avtale utfylles av aktuelle lover knyttet til forbrukerrettigheter, i første rekke Forbrukerkjøpsloven og Angrerettloven, samt Homely AS («Homely») sine egne salgsvilkår tilgjengelig her:(https://www.homely.no/salgsbetingelser-los/).


Avtale om alarmtjenester inngås direkte med Homely, og på dennes vilkår. Fakturering av løpende alarmtjenester skjer av praktiske årsaker imidlertid sammen med strømregningen gjennom Selger. Selger har intet faktisk, rettslig eller økonomisk ansvar for utførelsen av alarmtjenestene, og alle henvendelser må rettes til Homely.

4. Avtalen

Kjøper inngår avtalen med Selger ved Avtaleinngåelsen. Det er en forutsetning at Kjøper er forbruker i forbrukerkjøpslovens forstand og over 18 år. I tillegg forutsettes det at Kjøper enten er eller blir strømkunde hos Selger, og at dette kundeforholdet fortsetter gjennom hele avtalens varighet. Dersom Kjøper ikke er kunde ved Avtaleinngåelsen kan Selger opprette kundeforholdet dersom Kjøper aksepterer dette. I motsatt tilfelle faller avtalen i sin helhet bort.

5. Pris og betaling

a. Selve Grunnpakken faktureres og betales til Selger i henhold til Selgers faktureringsrutiner. Kjøper kan velge enten kontant betaling av kjøpesummen for Grunnpakken eller etter avtalt nedbetaling slik det fremgår av Ordrebekreftelsen og eventuelt nedbetalingsplanen.
b. Ved avtalt nedbetaling faktureres Kjøper rente- og kostnadsfritt etter avtalt nedbetalingsplan. Nedbetalingsbeløpet vil fremkomme på samme faktura som strømavtalen. Kjøper kan når som helst avslutte nedbetalingsavtalen ved å betale den resterende delen av kjøpesummen.

c. Selger har salgspant i Homely Alarm inntil hele kjøpesummen er betalt. jf. panteloven § 3-17 1. ledd.

d. Dersom Kjøper vesentlig misligholder betalingsforpliktelsen kan Selger heve avtalen, kreve erstatning og rente og/eller holde ytelsen tilbake.

6. Kredittvurdering

Etter Avtaleinngåelsen vil Selger foreta en kredittvurdering av Kjøper. Dersom resultatet av
kredittvurderingen ikke er tilfredsstillende, kan Selger heve avtalen.

7. Selgerens plikter

Selgeren er ansvarlig for levering av selve Grunnpakken.
Tidspunktet for når Selger skal levere og utføre monteringen hos Kjøper fremgår enten av ordrebekreftelsen eller avtales direkte mellom Kjøper og Installatør.

8. Kjøperens plikter

Kjøperen plikter å bistå slik at Installatør og evt. andre som deltar ved leveringen har god tilgang til monteringssted. Kjøper plikter videre å fremskaffe den informasjon Selger, eller installatør etterspør både før og under installasjonen.


Dersom Kjøper ikke yter nødvendig medvirkning, herunder gir nødvendig tilgang til eiendommen, slik at levering blir forhindret eller forsinket kan selger kreve eventuelt tap og/eller påførte kostnader dekket av kjøper. Det samme gjelder dersom Kjøper ikke har oppfylt sin informasjonsplikt og dette medfører merarbeid for selger eller installatøren.

9. Avbestilling og angrerett

a. Avbestilling
Dersom Kjøper avbestiller bestillingen før avtalt tidspunkt for levering av Homely Alarm kan selger og installatør ikke fastholde kjøpet, men i stedet kreve erstatning for tap som følge av avbestillingen samt eventuelle påløpte kostnader både hos Selger og Installatør.
I tillegg kommer Installatørens eventuelle avslutningskostnader med et avtalt avbestillingsgebyr.
b. Angrerett
Kjøper har rett til å gå fra denne avtalen ved å gi melding til Selger før utløpet av angrefristen som følger av Angrerettloven. Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Melding kan fremsettes ved bruk av utfylt angreskjema
eller ved annen utvetydig erklæring.
Sensitivity: Internal
For alle arbeider som følge av installasjon av Homely Alarm, er angrefristen 14 dager fra avtaleinngåelsen. Kjøper kan anmode Selger om å utføre installasjonen før utløpet av angrefristen. Dersom Kjøper likevel benytter angreretten kan Selger belaste Kjøper for påløpte kostnader. Dersom installasjonen er fullført anses angreretten frafalt.


Angrefristen for kjøp av Homely Alarm utløper 14 dager etter at Kjøper har fått Homely Alarm fysisk levert. I denne perioden har Kjøper rett til å gå fra sine forpliktelser selv om montering av Homely Alarm er påbegynt. Dersom kjøper gjør angreretten gjeldende må kjøper selv bære kostnadene ved å returnere Homely Alarm til Selger. Tilleggsutstyr kan returneres pr post til den adresse Selger oppgir. Selger kan kreve dekket verdireduksjon av Homely Alarm som følge av Kjøpers undersøkelse og håndtering av Homely Alarm. Dersom Homely Alarm er montert må Kjøper uansett betale for monteringen selv om angreretten gjøres gjeldende for Homely Alarm. Kjøpers kostnader ifm. internettilkobling refunderes ikke.

10. Oppsigelse, flytting og overdragelse

Dersom Kjøper sier opp strømavtalen vil eventuell resterende del av kjøpesummen forfalle til betaling uten ytterligere varsel. Det samme gjelder hvis Kjøper flytter fra den eiendommen Homely Alarm er montert i eller eiendommen blir overdratt til ny eier.

11. Reklamasjon

Dersom det foreligger en mangel ved monteringen eller Homely Alarm og dette ikke skyldes Kjøper eller forhold på Kjøpers side, kan Kjøper gjøre misligholdsbeføyelser gjeldende. Kjøper må da, innen rimelig tid etter at vedkommende oppdaget eller burde ha oppdaget
mangelen, gi Selgeren melding om at mangelen vil bli påberopt. Dersom det foreligger en mangel plikter Selger å avhjelpe mangelen. Dersom det viser seg at det ikke var noen mangel ved monteringen eller Homely Alarm kan Selger kreve betaling for undersøkelsen og eventuelt foretatt reparasjon.

12. Taushetsplikt, personopplysninger og kommunikasjon mellom Partene

Kjøper skal gi Selger informasjon om sin epostadresse og mobiltelefonnummer og aksepterer at Selger kan benytte disse til varsling av kunden i anledning kundeforholdet. All personinformasjon innhentet i anledning inngåelse av avtalen og kundeforholdet
behandles overensstemmende med LOS til enhver tid gjeldende personvernerklæring som finnes på los.no.

Salgsbetingelser

Vi gjør oppmerksom på at betingelsene nedenfor gjelder for produkter som er kjøpt i nettbutikken på www.homely.no eller hos vår distributør LOS AS. Vilkår for tjenester levert av Homely AS er regulert under «Bruks- og avtalevilkår».

Vi forbeholder oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgt situasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen. Videre tas det forbehold om kansellering av ordrer
beregnet for videresalg. Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Selger sin side, i annonser o.l. og/eller i nettbutikken som er større enn 5% av normal utsalgspris, kan Selger ensidig endre, slette eller avvise ordre. Dette gjelder selv
om kunde har mottatt ordrebekreftelse eller lignende.


Priser
Priser oppgis inkl. mva. All fakturering baseres på de til enhver tid gjeldende priser på ekspedisjonsdagen. Selger forbeholder seg retten til å endre priser, rabatter, konstruksjoner og mål uten varsel. Prisene er basert på underleverandørers tilbud og gjeldende tollsatser, avgifter, råvarepriser og valutakurser. Det tas forbehold om rett til justering i tilfelle endring av disse.


Levering og transport
Forsendelsen skjer for kundens regning og risiko. Ved transportskade, må transportør kontaktes.


Fri frakt
Ved fri frakt forbeholder vi oss retten til å endre fraktmetode og/eller befrakter.


Feil eller manko
Feil eller manko ved forsendelser må meldes straks og senest 8 dager etter mottakelsen til kundeservice@homely.no.

Betaling
Våre produkter på homely.no selges mot kontant betaling. Ved alternative betalingsformer vil dette fremkomme ved utsjekk i nettbutikk eller på gjeldende landingsside på homely.no, hos samarbeidspartner, eller hos vår distributør LOS. Uavhentet pakke
Vil bli belastet reel frakt samt ekspedisjonsgebyr på kr. 200,-. Dette gjelder også «hent-i-butikk».


Avbestilling
Ved avbestilling må det gis beskjed så snart som mulig, via e-post til kundeservice@homely.no. Dersom vi kan bekrefte avbestillingen før varen er sendt fra vårt lager vil du unngå gebyr for uavhentede pakker.


Salgspant
Vi forbeholder oss salgspant i solgte gjenstander for kjøpesummen inklusive eventuelle omkostninger inntil varen er betalt. Vi har rett til å ta gjenstandene tilbake hvis kunden misligholder sin betalingsplikt.


Leveringstid
Leveringstider er angitt etter beste skjønn. Vi tar forbehold om endringer som skyldes forhold utenfor vår kontroll. Med leveringsdato menes den dato varen overleveres transportøren og/eller er klargjort for henting av Kunden, avhengig av valgt leveringsmåte. Ved valg av leveringsmåte opplyses estimert levering til Kunden fra transportør. Ved eventuelle endringer i leveringsdato skal det etter beste evne informeres Kunden om ny leveringsdato og årsaken til dette. Ved endringer i leveringsdato har Kunden rett til å heve kjøpet uten kostnad, kunne kreve at kjøpet blir oppfylt eller kreve erstatningsvare.
Ved heving av kjøpet skal eventuelt kreditering og/eller tilbakebetaling finne sted innen 14 dager etter at kjøpet er hevet.


Ekspedering
Ordre ekspederes fra vår logistikkpartner sitt sentrallager som hovedregel samme dag ved mottatt før klokken 14:00, mottak etter 14:00 ekspederes påfølgende virkedag. Kunder som bestiller hjelp til installasjon/montering vil bli kontaktet for å avtale tid for montering og koordinering av vareforsendelse. Ved avvikende lagersaldo og/eller bestillingsvarer ved ekspedering, kan
bestillingen, uten varsel, hvis Kunden ikke eksplisitt har valgt fullevering ved bestilling, delleveres. Restleveringen skal da leveres Kunden innenfor rimelig tid og uten ekstra kostnader.


Retur for kreditering
Retur blir kun akseptert etter avtale med selger. Retur uten originalemballasjen, eller hvor originalemballasjen er skadet eller forringet på noen måte, eller varen ikke fremstår som ny forbeholder vi oss retten til å beregne kontrollomkostninger etter regning. Dette gjelder også uavhentede pakker. Bestillingsvarer kan ikke returneres.
Kreditering og/eller tilbakebetaling skal finne sted innen 14 dager etter at retur er akseptert og returen mottatt, men likevel ikke før 2 dager etter at vi har mottatt returen fra deg, eller dokumentasjon fra deg for at du har sendt returen tilbake til
oss.


Angrerett
Som forbruker (privatperson) gir Angrerettloven rett til å angre ditt kjøp uten ekstra kostnad for deg som Kunde. Angreretten forutsetter at du så snart som mulig, senest innen 14 dager, etter mottak av leveransen gir oss beskjed om at du vil benytte angreretten, ved å benytte mottatt angrerettskjema. Angrerettskjema sendes deg på e-post sammen med bekreftelsen på mottatt ordre. Dersom du ikke mottar angrerettskjema utvides denne fristen til 12 måneder. For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende må produktet være returnert oss, helst med originalemballasjen, i tilnærmet samme mengde og stand som ved mottak. Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Kjøper må selv bære kostnader for retur.
Produktene kan returneres til:
Homely AS
c/o Elektroimportøren AS
Stormåsan 13,
1540 Vestby


Returnering av produkter med original emballasje hvor produktet kun er sjekket og fremstår som nytt, tilbakebetales hele kjøpesummen. Returnering av produkter uten originalemballasjen, eller hvor originalemballasjen er skadet eller forringet på noen måte, eller produktet ikke fremstår som nytt, forbeholder vi oss retten til å beregne kontrollomkostninger etter regning. Er produktet brukt (i angrerettsperioden) og dette har ført til en verdireduksjon på produktet, forbeholder vi oss retten til fradrag i kjøpesummen tilsvarende verdireduksjonen, før resten av kjøpesummen tilbakebetales. Tilbakebetaling skal finne sted innen 14 dager etter at vi har mottatt angremeldingen, men likevel ikke før 2 dager etter at vi har mottatt returen fra deg, eller dokumentasjon fra deg for at du har sendt returen tilbake til oss. Angreretten kan ikke benyttes på produkter med begrenset levetid og/eller
kapasitet eller som forringes raskt, hvis original forpakning er brutt. Dette gjelder for eksempel batterier, lyskilder, enkelte brann- og røykvarslere. Utfylt angrerettskjema, med referanse til ordrenummer, kan sendes Homely AS
som e-post til kundeservice@homely.no. og/eller
Homely AS
c/o Elektroimportøren AS
Stormåsan 13,
1540 Vestby


Reklamasjon – Forbrukerkjøpsloven av 21. juni nr. 34 2002. Hvis det oppdages en feil eller mangel må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget, eller burde oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok produktet. Dersom produktet eller deler av det ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. En mangel som viser seg innen seks måneder etter at forbrukeren overtok produktet (normalt leveringstidspunktet) skal formodes å ha eksistert ved risikoens overgang. Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Av bevishensyn anbefaler vi at reklamasjonen sendes oss skriftlig til kundeservice@homely.no. Dersom det foreligger en mangel ved produktet og forbrukeren har reklamert innen de nevnte fristene kan forbrukeren gjøre gjeldende følgende mangelsbeføyelser:
• Holde kjøpesummen tilbake
• Under visse forutsetninger velge mellom retting eller omlevering
• Kreve heving dersom mangelen ikke er uvesentlig (forutsetning at produktet er i
samme stand og mengde, § 51)
• Kreve erstatning


Ved heving av kjøpet skal kreditering og/eller tilbakebetaling finne sted innen 14 dager etter at kjøpet er hevet. I tilfeller der produktet er bestilt inkludert montering og installasjon hos sluttkunde vil garanti- og reklamasjonsansvar kun gjelde for produktet eksklusiv montering og installasjon. Unntak for dette er i tilfeller hvor det er utført feil ved monteringen/installasjonen.


Garanti
Alle våre produkter kan benyttes i Norge og tilfredsstiller alle krav til sikkerhet så lenge plassering, bruk og vedlikehold er i tråd med produsentens anvisninger. For at garantier skal være gjeldene må produktet være installert i henhold til installasjonsveiledning og eventuelle forholdsregler og begrensninger. For elektrisk materiell beregnet på å kunne inngå i et fast elektrisk anlegg må installasjonen utføres av en registrert installasjonsvirksomhet. Garantitiden regnes fra forsendelsesdato og gjelder i den utstrekning selgeren er dekket av leverandørens garantibestemmelser. Fraktutlegg og andre omkostninger i forbindelse med garantireparasjoner og vanlig service dekkes av kunden. I tilfeller der produktet er bestilt inkludert montering og installasjon hos sluttkunde vil garanti- og reklamasjonsansvar kun gjelde for produktet eksklusiv montering og installasjon. Unntak for dette er i tilfeller hvor det er utført feil ved monteringen/installasjonen.


Tvister og lovvalg
Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som ellers angår handel på homely.no eller hos våre samarbeidspartnere følger norsk rett og hører inn under de ordinære tvisteløsningsorganer og domstoler, med Oslo
tingrett som verneting ved eventuell behandling for tingrett. Ved å være Trygg e-Handel sertifisert forplikter foretaket seg til å følge Forbrukerklageutvalgets avgjørelser ved en eventuell tvist.