Avtalevilkår LOS live

Avtalevilkår i forbindelse med kjøp av Oss-brikken og tilhørende tjeneste Avtale om kjøp av Oss-brikken og tilhørende tjeneste LOS live er inngått mellom Selger og Kjøper i henhold til vilkår beskrevet i denne avtale.

1. Definisjoner

Selger/en betyr LOS AS, org.nr.: 982 974 062, Kjøita 18, 4630 Kristiansand, tlf: 38 60 8500

Kjøper/en betyr forbrukeren som foretar bestillingen av Oss-brikken og tilhørende tjeneste

Partene er fellesbetegnelse for Selger og Kjøper

Ordrebekreftelsen er den bekreftelse som sendes Kjøper etter at Kjøper har utført bestillingen

Oss-brikken betyr produktet bestilt av Kjøper

Tjenesten betyr tjenesten LOS live som Kjøper abonnerer på for å kunne følge strømforbruket i sanntid i LOS app

Avtaleinngåelsen betyr tidspunktet når kjøper har utført bestillingen

2. Bilagsprotokoll

Bilag 1 Angrerettskjema LOS-Live

3. Anvendelse

Avtalen gjelder kjøp av Oss-brikke og abonnementstjenesten LOS Live fra Selger. Avtalen regulerer levering av Oss-brikken og tilhørende Tjeneste. Vilkår og rettigheter i denne avtale utfylles av aktuelle lover knyttet til forbrukerrettigheter, i første rekke Forbrukerkjøpsloven og Angrerettloven.

Kjøper aksepterer avtalevilkårene når bestillingen bekreftes.

4. Avtalen

Kjøper inngår avtalen med Selger ved Avtaleinngåelsen. Oss-brikken videreselges av Selger for Oss Norge AS.  

Det er en forutsetning at Kjøper er forbruker i forbrukerkjøpslovens forstand og over 18 år. I tillegg forutsettes det at Kjøper enten er eller blir strømkunde hos Selger, og at dette kundeforholdet fortsetter gjennom hele avtalens varighet. Dersom Kjøper ikke er kunde ved Avtaleinngåelsen kan Selger opprette kundeforholdet dersom Kjøper aksepterer dette. I motsatt tilfelle faller avtalen i sin helhet bort.

5. Bestillingen

Selger forbeholder seg retten til å kansellere Kjøpers bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil Kjøper få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva Selger kan tilby i stedet. Kjøper vil få muligheten til å akseptere Selgers nye tilbud med de endringer angitt i bestillingen, eller kansellere bestillingen. Videre tas det forbehold om kansellering av ordrer beregnet for videresalg.

Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Selger sin side, i annonser o.l. og/eller i nettbutikken som er større enn 15% av normal utsalgspris, kan Selger ensidig endre, slette eller avvise ordre. Dette gjelder selv om Kjøper har mottatt ordrebekreftelse.

6. Om Oss-brikken

Oss-brikken er en enhet som måler strømforbruket i sanntid fra Kjøpers strømmåler. Oss-brikken sender informasjon om strømforbruk fra Kjøpers strømmåler til Selger slik at forbruket kan bearbeides og presenteres i LOS-appen i form av Tjenesten.

7. Retningslinjer for bruk av Oss-brikken

Oss-brikken skal bare installeres slik det er angitt ved levering og i installasjonsbeskrivelsen. Installering av Oss-brikken kan bare skje i den strømmåleren som Kjøper står som registrert eier av. Kjøper kan ikke installere Oss-brikken i andre strømmålere, husstander eller enheter.

Det er ikke tillatt å åpne eller endre Oss-brikken for å gjøre egne konfigurasjoner. Dersom Kjøper åpner Oss-brikken og/eller gjør endringer forbeholder Selger seg retten til å sperre Kjøpers abonnement.

Informasjonen fra strømmåleren er Kjøpers personopplysninger. Øvrige rettigheter og alt materiale som gjelder Oss-brikken, herunder varemerker, programkode, tekst, bilder og lignende tilhører Selger.

8. Abonnement på Tjenesten

Tjenesten LOS live faktureres ved aktivering eller senest 30 dager etter bestilling av Oss-brikken.

Selger tilbyr Tjenester og funksjonalitet i LOS-appen basert på Kjøpers strømdata. Ved kjøp og oppkobling av Oss-brikken, samtykker Kjøper til at Selger og Oss Norge AS deler personopplysninger for slikt formål. Samtykke kan når som helst trekkes tilbake. Vern om personopplysninger ivaretas gjennom inngåelse av databehandleravtale med involverte parter som pålegges samme forpliktelser som gjelder for Oss-brikken.

9. Pris og betaling

a. Oss-brikken faktureres og betales til Selger over første påfølgende strømfaktura etter bestilling i henhold til Selgers faktureringsrutiner. I tillegg kommer et månedlig fast beløp for å benytte Tjenesten.

b. Dersom Kjøper vesentlig misligholder betalingsforpliktelsen kan Selger heve avtalen, kreve erstatning og rente og/eller holde Tjenesten tilbake.

c. Ved flytting videreføres abonnementet på Tjenesten

10. Kredittvurdering

Etter Avtaleinngåelsen vil Selger foreta en kredittvurdering av Kjøper. Dersom resultatet av kredittvurderingen ikke er tilfredsstillende, kan Selger heve avtalen.

11. Selgerens plikter

Selgeren er ansvarlig for levering av Oss-brikken og tilhørende Tjeneste.

12. Kjøpers plikter

Oss-brikken er avhengig av mobildatadekning for å kunne levere data til Tjenesten. Tilstrekkelig dekning på installasjonsstedet er Kjøpers ansvar.

Kjøper er selv ansvarlig for åpning av Home Area Network-port (HAN). Det gjøres via Kjøpers nettleverandør.

13. Ekspedering, levering og forsinkelse

Levering av Oss-brikken skjer på den måten som er angitt på ordrebekreftelsen. Ordrer ekspederes som hovedregel to ganger i uken. Selger har risikoen for produktet inntil overtatt av Kjøper, det vil si når Kjøper har fått produktet i sin besittelse.

Ved eventuelle endringer i leveringsdato skal det etter beste evne informeres Kunden om ny leveringsdato og årsaken til dette. Ved endringer i leveringsdato kan Kunden enten opprettholde ordren med ny leveringsdato, eller heve kjøpet uten kostnad såfremt produktet ikke er sendt fra lager.

14. Avbestilling og angrerett

a. Avbestilling
Dersom Kjøper avbestiller bestillingen før tidspunkt for levering av Oss-brikken kan Selger ikke fastholde kjøpet, men i stedet kreve erstatning for tap som følge av avbestillingen samt eventuelle påløpte kostnader hos Selger.

b. Angrerett
Kjøper har rett til å gå fra denne avtalen ved å gi melding til Selger før utløpet av angrefristen som følger av Angrerettloven. Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Melding kan fremsettes ved bruk av utfylt angreskjema eller ved annen utvetydig erklæring.

Angrefristen for kjøp av Oss-brikken utløper 14 dager etter at Kjøper har fått Oss-brikken fysisk levert. Dersom Kjøper gjør angreretten gjeldende må Kjøper selv bære kostnadene ved å returnere Oss-brikken. Selger kan kreve dekket verdireduksjon av Oss-brikken som følge av Kjøpers undersøkelse og håndtering.

Produktet sendes tilbake om mulig med sporingsnummer og i originalemballasjen, sammen med angrerettskjema (vedlagt i ordrebekreftelsen).

Oss-brikken skal returneres til følgende adresse:
Oss Norge AS
Grønland 67
3045 Drammen

15. Oppsigelse, flytting og overdragelse

Kjøper kan si opp avtaleforholdet på Tjenesten med en måneds varsel. Oppsigelsestiden regnes fra den første dagen i den påfølgende måneden etter oppsigelsen. Selger kan med øyeblikkelig virking si opp avtalen ved vesentlig mislighold fra kundens side.

16. Reklamasjon

Dersom det foreligger en mangel ved Oss-brikken og dette ikke skyldes Kjøper eller forhold på Kjøpers side, kan Kjøper gjøre misligholdsbeføyelser gjeldende. Kjøper må da, innen rimelig tid etter at vedkommende oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen, gi Selgeren melding om at mangelen vil bli påberopt.

Dersom det foreligger en mangel plikter Selger å avhjelpe mangelen. Dersom det viser seg at det ikke var noen mangel på Oss-brikken kan Selger kreve betaling for undersøkelsen og eventuelt foretatt reparasjon.

17. Tilgjengelighet og ansvar

Oss-brikken kan i sjeldne tilfeller være helt eller delvis utilgjengelig, enten på grunn av vedlikehold, feil eller annet. Dette kan i verste fall føre til at overføring av data ikke blir gjennomført. Selger skal i disse tilfeller forsøke å gi informasjon om eventuelle begrensninger i tilgjengeligheten, men kan ikke utelukke at Oss-brikken ikke alltid kan benyttes som forutsatt. Selger er ikke ansvarlig for noen direkte eller indirekte følger av begrenset tilgjengelighet eller feil i Tjenesten, verken økonomisk eller på annen måte.

18. Taushetsplikt, personopplysninger og kommunikasjon mellom Partene

Kjøper skal gi Selger informasjon om sin epostadresse og mobiltelefonnummer og aksepterer at Selger kan benytte disse til varsling til Kunden som omhandler kundeforholdet.

All personinformasjon innhentet i anledning inngåelse av Avtalen og kundeforholdet behandles i overensstemmende med Selgers til enhver tid gjeldende personvernerklæring som finnes på los.no.

19. Endringer i avtalen

Ved endringer i pris - og/eller tjenestetilbud vil Selger varsle Kjøper 14 dager før endringene trer i kraft. Dersom Kjøper ikke aksepterer nye og/eller endrede vilkår, kan Kjøper si opp Avtalen.

20. Tvister og lovvalg

Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som ellers angår handel fra Selger følger norsk rett og hører inn under de ordinære tvisteløsningsorganer og domstoler, med Kristiansand tingrett som verneting ved eventuell behandling for tingrett.