pixel code

LOS trygg avtalevilkår

FORSIKRINGSVILKÅR LOS TRYGG

Gjeldende fra 1.9.2020 - Erstatter vilkår gjeldende fra 1.9.2019

For LOS Trygg gjelder Forsikringsbeviset, Forsikringsvilkårene og Gruppeavtalen mellom LOS AS og Tryg Forsikring. For øvrig gjelder Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989, nr. 69 (FAL) og norsk lovgivning ellers, dog slik at vilkårene går foran der de skiller seg fra lovbestemmelser som kan fravikes.

1. MEDLEMSKAP I FORSIKRINGEN LOS TRYGG
Forsikringen gjelder privatpersoner (Forsikrede) som har inngått avtale om LOS Trygg som en del av strømavtalen med LOS og er navngitt på strømfakturaen.

For Egenandelsforsikringen pkt. 3.3. i vilkårene er det ingen aldersgrense ved tegning, men forsikrede må ha fast bostedsadresse i Norge og være medlem av Norsk Folketrygd. Forsikringen gjelder også for Forsikredes ektefelle/partner/samboer som er medlem av Norsk Folketrygd og har samme adresse som Forsikrede.

For øvrige dekninger under pkt 3.1 og 3.2. må Forsikrede må være under 67 år, ha fast bostedsadresse i Norge og være medlem av Norsk Folketrygd. Forsikringen gjelder også for Forsikredes ektefelle/partner/samboer under 67 år som er medlem av Norsk Folketrygd og har samme adresse som Forsikrede.


2. DEFINISJONER
Forsikringsselskap: Tryg Forsikring (Selskapet),
Folke Bernadottesvei 50, Postboks 7070, 5020 Bergen. Filial av Tryg Forsikring A/S, Erhvervsstyrelsen, CRV-nr. 242 06 066, Klausdalsbrovej 601, DK 2750 Ballerup.

Forsikringstaker: LOS AS (LOS)

Forsikrede: Privatperson som har inngått avtale om LOS Trygg, samt dennes ektefelle/partner/samboer.

Forsikringens Startdato: Forsikringen gjelder fra den dato LOS har registrert Forsikredes kjøp av LOS Trygg.

Arbeidsledighet/Permittering: Forsikredes arbeidsforhold har opphørt etter utløpet av en oppsigelsestid tilsvarende lovens minstekrav, eller er permittert ihht. Permitterings-lønnsloven av 6.5.1988, nr. 22. Forsikrede skal være registrert hos NAV, ha fått utstedt meldekort, motta dagpenger og ikke utøve sitt vanlige arbeid eller delta i annen inntektsgivende virksomhet.

Oppsigelse/Oppsagt: Forsikrede mister arbeidet som en direkte følge av at arbeidsgiver innstiller eller reduserer virksomheten som Forsikrede er fast ansatt i.

Sykemeldt/Sykemelding: Forsikrede må være 100 % sykemeldt og forhindret fra å utføre sitt vanlige arbeid, et tilsvarende arbeid eller annet arbeid fra sin arbeidsplass/ virksomhet.

Egenandelsforsikring: Forsikredes egenandel på innbo- og løsøreforsikring (hjem-, villa-, og hytteforsikring) i forbindelse med skade som følge av lynnedslag, kortslutning, elektrisk
fenomen eller annen tilsvarende skade.

Hendelsestidspunkt: Den dagen Forsikrede blir Sykemeldt Arbeidsledig, eller den dagen Elektrisk fenomenskade inntreffer.


3. FORSIKRINGSDEKNING OG FORSIKRINGSSUM

3.1 Forsikring ved Sykemelding
3.1.1 Vilkår for erstatning ved Sykemelding
Rett til forsikringsutbetaling gjelder kun dersom sykemeldingen skyldes sykdom som har vist symptomer tidligst 30 dager etter forsikringens startdato.

Med de unntak som er beskrevet i vilkårets pkt. 4 og 5, inntrer retten til erstatningsutbetaling tidligst når Forsikrede har vært 100 % sykemeldt i forsikringsperioden, i minst 30 dager sammenhengende (karenstid). Erstatningsutbetaling etterbetales tilbake til dag 1.

Det må fremlegges sykemelding fra lege hvor Forsikredes diagnose fremgår, samt at Forsikrede er under behandling av lege så lenge Sykemeldingsperioden varer. Selskapet kan kreve at Forsikrede underlegges vurdering av en uavhengig lege.

Forsikrede kan ikke fremme nytt krav for samme lidelse de 12 påfølgende månedene etter friskmelding.

3.1.2 Forsikringssum og erstatningsberegning ved Sykemelding Forsikringssummen er kr 3 000 per måned i inntil 6 måneder.
Etter 30 dager med sammenhengende sykemelding, beregnes erstatning i forhold til antall dager sykemeldings-perioden varer. Selskapet erstatter 1/30 av månedlig forsikringssum for hver dag med sykemelding. Beregnet erstatningsbeløp godskrives Forsikredes strømfaktura hos LOS og Forsikrede får tilsvarende reduksjon på sin strømfaktura. Er erstatningsbeløpet høyere enn fakturabeløpet, vil det overskytende bli utbetalt til Forsikrede.

3.2 Forsikring ved ufrivillig Arbeidsledighet
3.2.1 Vilkår for erstatning ved Arbeidsledighet
Forsikringen gjelder bare for personer som har vært fast ansatt i minst 50 % stiling sammenhengende de siste 6 måneder. Forsikringen gjelder ikke for selvstendig næringsdrivende eller personer som ikke har betalt arbeid.
Med de unntak som er beskrevet i dette punktet, samt vilkårets pkt.4 og 5, inntrer retten til erstatningsutbetaling tidligst 90 dager etter forsikringens startdato og Forsikrede har vært Arbeidsledig i minst 30 dager sammenhengende (karenstid). Det utbetales ingen erstatning for de 30 første dagene med arbeidsledighet (ovennevnte karenstid).

Selskapet utbetaler ingen erstatning for Arbeidsledighet dersom:
a) Forsikrede selv har sagt opp sitt arbeid, eller
b) Arbeidsledigheten skyldes frivillig oppsigelse eller oppsigelse på grunn av Forsikredes eget mislighold.

Forsikrede kan ikke fremme nytt krav for Arbeidsledighet de 12 påfølgende månedene etter å ha vendt tilbake til lønnet arbeid.

3.2.2 Forsikringssum og erstatningsberegning ved arbeidsledighet Forsikringssum er kr 3 000 per måned i inntil 6 måneder.
Etter 30 dager med sammenhengende arbeidsledighet/ permittering, beregnes erstatning i forhold til antall dager denne perioden varer. Selskapet erstatter 1/30 av månedlig forsikringssum for hver dag med arbeidsledighet/ permittering.
Beregnet erstatningsbeløp godskrives Forsikredes strømfaktura hos LOS og Forsikrede får tilsvarende reduksjon på sin strømfaktura. Er erstatnings-beløpet høyere enn fakturabeløpet, vil det overskytende bli utbetalt til Forsikrede.

3.3 Egenandelsforsikring
3.3.1 Vilkår for erstatning på Egenandelsforsikringen
Egenandelsforsikringen dekker Forsikredes egenandel på innbo- og løsøreforsikring (hjem-, villa-, og hytteforsikring) for skade som følge av lynnedslag, kortslutning, elektrisk
fenomen eller annen tilsvarende skade.

Det forutsettes at Forsikrede har mottatt forsikringsoppgjør fra sitt innbo- og løsøreforsikringsselskap (hjem-, villa-, og hytteforsikring) og at utbetalingen overstiger egenandelen.

3.3.2 Forsikringssum og erstatningsberegning for Egenandelsforsikringen
Erstatningen er begrenset til Forsikredes egenandel, maksimalt kr 4 000. Utbetalingen skjer direkte til Forsikrede.


4. UNNTAKSBESTEMMELSER
Forsikringsselskapet utbetaler ingen ytelser som direkte eller indirekte skyldes:

• Følgende sports- og fritidsaktiviteter: Motorsport, paragliding, bob-sleigh, dykking, fjellklatring, krigslek, boksing, sportsdykking, fallskjermhopping, basehopping, hanggliding, ballongferd eller flyvning med mikrolette/ultralette fly o.l.
- ekspedisjoner i Arktis/Antarktis, på Grønland og i Himalaya
• Medisinske behandlinger som ikke er medisinsk påkrevet, herunder kosmetisk kirurgi
• Krig, kamphandling fra fremmed makt, fiendtlighet (enten det erklæres krig eller ikke), terrorisme eller terrorhandling, opprør eller forstyrrelser av den offentlige orden
• Ioniserende stråling eller radioaktiv forurensning fra atomavfall som fremstilles ved forbrenning av kjernebrensel eller radioaktive, giftige, eksplosive eller andre farlige egenskaper til atominnretninger og komponenter.
• Pandemi
(Med pandemi menes epidemisk sykdom (smittsom som sprer seg hurtig) som brer seg fra land til land. En pandemi anses å inntreffe og opphøre når FHI (Folkehelseinstituttet) og/eller WHO (World Gealth Oranization) erklærer at en pandemi er oppstått/opphørt. FHI definerer pandemi som et sykdomsutbrudd som rammer svært mange mennesker og sprer seg over store deler av verden. Begrepet brukes hovedsaklig om infeksjonssykdommer. Se https://www.fhi.no/sv/influensa/influensapandemier/hva-er-en pandemi/.


5. FORHOLDET MELLOM FORSIKRINGENE SYKEMELDING OG ARBEIDSLEDIGHET
Forsikrede har ikke krav på erstatningsutbetaling for Sykemelding og Arbeidsledighet samtidig. Selskapets ansvar er uansett begrenset til totalt 6 månedlige ytelser per 12 måneders periode.


6. PREMIE, VARIGHET, ENDRING, OPPSIGELSE
Forsikringen gjelder fra registrert startdato hos LOS. Forsikringsperioden er angitt på Forsikredes strømfaktura. Forsikringspremien fremgår av og inkluderes på strømfakturaen fra LOS og belastes i henhold til avtalte betalingsterminer.
Ved manglende betaling opphører forsikringen samtidig med at strømavtalen med LOS opphører. Forsikringen opphører uansett ved siste fakturaforfall før Forsikrede fyller 67 år.
Dersom Forsikredes strømavtale gjenopptas, vil forsikringen tre i kraft igjen og Selskapets ansvar løper fra dagen etter at utestående premiebeløp er betalt.


7. GENERELLE VILKÅR
Dersom Forsikrede gjør seg skyldig i svik mot Selskapet, mister Forsikrede ethvert krav mot Selskapet i anledning samme hendelse, jfr. FAL §§ 8-1, 4. ledd og 13-2, 1. ledd.
Dersom Forsikrede ellers har forsømt sin opplysningsplikt, og det bare ikke er lite å legge vedkommende til last, kan Selskapets ansvar settes ned eller falle helt bort,
jfr. FAL §§ 4-1 og 13-1, 2. ledd.


8. MELDING AV SKADE
Søknad om erstatning skal uten ugrunnet opphold meldes til Tryg via: LOS Min side: minside.los.no/login

For spørsmål vedr. en løpende skadesak: Tryg

Email:lostrygg@tryg.no
Telefon: 55 18 16 85

Avhengig av hvilken forsikringsdekning det søkes erstatning for, skal følgende dokumentasjon fremlegges:
- Dokumentasjon som viser at Forsikrede er 100 % Sykemeldt eller Arbeidsledig
- Dokumentasjon fra Forsikredes innbo- og løsøre forsikringsselskap (hjem-, villa-, og hytteforsikring) på at erstatningsmessig skade som skyldes Elektrisk fenomen er utbetalt.


9. FRIST FOR Å MELDE SKADE
Skade/krav må meldes Selskapet innen ett år etter at Forsikrede fikk kunnskap om de forhold som begrunner kravet. Ellers kan retten til erstatning falle bort, jfr.
FAL §§ 8-5 og 18-5.


10. LOVVALG
Forsikringsavtalen er underlagt norsk rett. Tvister avgjøres av norsk domstol.


11. PERSONOPPLYSNINGER
Dersom krav fremmes under forsikringen, plikter Forsikrede å gi Selskapet samtykke til å innhente opplysninger fra lege og helseinstitusjoner hvor Forsikrede har vært til undersøkelse og/eller behandling. Dette gjelder både forut for startdato for forsikringen og senere. Forsikrede forplikter seg likeledes til å frita legene og helseinstitusjonene for sin taushetsplikt, selv om opplysningene skulle innebære tap eller reduksjon av rettigheter under forsikringen.


12. NEMNDBEHANDLING
Dersom Forsikrede mener Selskapet har gjort feil i erstatningsoppgjøret, kan Forsikrede kontakte:
Finansklagenemnda: Postboks 53 Skøyen, 0212 Oslo
Telefon: 23 13 19 60, firmapost@finkn.no