Forkjøpsinformasjon LOS trygg

Informasjonen er gjeldende for personer som har et avtaleforhold med LOS og som har inngått en avtale om LOS trygg. Denne informasjonen er en oversikt over forsikringen, og utgjør ikke fullstendige forsikringsvilkår. Vi anbefaler deg å gjøre en utskrift eller lagre dette dokumentet. Her følger informasjon om forsikringen, angrerettloven og forsikringsformidling som du har rett til å opplyses om i henhold til norsk lov.

Hva forsikringen omfatter

Forsikringen LOS trygg betaler strømregningen din fra LOS med et beløp på kr 3000 per måned i opptil 4 måneder i tilfelle du eller din ektefelle/samboer skulle bli arbeidsledig eller sykmeldt utover 30 dager. I tillegg omfatter LOS trygg en egenandelforsikring på din innbo- og løsøreforsikring ved skader som følge av lyn og elektriske fenomener.

Slik fungerer forsikringen

Sykmelding
Hvis du blir 100 % sykmeldt mens du er dekket av LOS trygg, vil forsikringsselskapet etter 30 dager kontinuerlig sykmelding erstatte per dag 1/30 av det månedlige erstatningsbeløpet på 3000 kroner for skadeperioden i inntil 4 måneder. Maksimalt erstatningsbeløp per skadeperiode er kr 12.000. Dersom du har lavere strømutgifter enn 3000 kroner i måneden, får du utbetalt mellomlegget til din konto.

Ufrivillig arbeidsledighet
Hvis du blir ufrivillig arbeidsledig mens du er dekket av LOS trygg, vil forsikringsselskapet etter 30 dager kontinuerlig arbeidsledighet erstatte per dag 1/30 av det månedlige erstatningsbeløpet på 3000 kroner for skadeperioden i inntil 4 måneder. Maksimalt erstatningsbeløp per skadeperiode er kr 12.000. Dersom du har lavere strømutgifter enn 3000 kroner i måneden, får du utbetalt mellomlegget til din konto.

Egenandel ved elektrisk fenomen og lyn
Hvis innboforsikringen din erstatter skader grunnet elektriske fenomener eller lyn, dekker forsikringen egenandelen på innboforsikringen for gjeldende skade. Maksimumsbeløp som erstattes for en enkelt skadehendelse er 4000 kroner.

Forutsetninger for å tegne forsikringen

Personen som har eller inngår strømavtale med LOS og som foretar de månedlige betalingene av regningen, må oppfylle følgende krav på Startdatoen for å bli medlem av gruppeforsikringen som en Forsikret. På samme måte må din ektefelle/samboer som ønsker å bli dekket som en forsikret person oppfylle de samme kravene på Startdatoen:

  • Må være 100 % arbeidsdyktig og i arbeide med minimum 50 % stilling på Startdato for forsikringen.
  • Må være en privat (ikke kommersiell) kunde hos LOS, som har inngått en strømavtale med LOS, eller være ektefelle/samboer bosatt i husstanden til Forsikrede.
  • Må være medlem av norsk folketrygd.
  • Må være under 67 år.


Dersom du ikke oppfyller betingelsene, får du ikke tegne forsikring. Dersom du for eksempel bekrefter at du er i heltidsjobb, men i realiteten er arbeidsledig, vil forsikringsselskapets ansvar kunne nedsettes eller falle bort, og forsikringen kan sies opp. Forsikringsvilkår Fullstendige forsikringsvilkår blir tilsendt per e-mail eller ligger tilgjengelig på www.los.no Min Side ved kjøp av forsikringen.

Begrensninger

Punktene om hva som ikke dekkes og begrensninger i forsikringen ser du i forsikringsvilkårene under punktene 4.1, 4.2, 4.3 og 4.4. Blant annet for alle dekninger så dekkes ikke skadehendelse(r) som har sitt utspring fra før startdatoen for forsikringen, bevisste eller ulovlige handlinger, ved påvirkning av alkohol eller narkotika.

For arbeidsledighet og sykemelding gjelder forsikringen bare for personer som har vært fast ansatt minst 50 % stilling sammenhengende de siste 6 måneder forut for dato for ufrivillig arbeidsledighet eller sykemelding. Forsikringen dekker ikke hvis arbeidsforhold avsluttes etter avtalt tid i form av tidsbestemte kontrakter, ufrivillig arbeidsledighet inntreffer tidligere enn 90 dager etter forsikringens startdato eller dersom sykemeldingen inntreffer tidligere enn 30 dager etter forsikringens startdato. Det er også krav om at du ved dekning for arbeidsledighet mottar Dagpenger fra NAV. Permittering dekkes ikke.

Angrerett og oppsigelse

Du har 30 dagers angrerett fra ikrafttredelsesdato for forsikringen. Eventuelt innbetalt forsikringspremie vil da bli refundert. Ved bruk av angrerett kan skjema du får sammen med forsikringsvilkårene benyttes. Etter angrerettstiden kan du si opp forsikringen når du vil. Send skriftlig til LOS, Postboks 603 Lundsiden, N-4606 Kristiansand eller ved å benytte e-post kundesenter@los.no.

Spørsmål

Spørsmål om forsikringen kan rettes til LOS på e-post: kundesenter@los.no eller på telefon 38608500.

Annet nyttig

Forsikringspremie: Premien utgjør 1,90 NOK per dag. Premien betales etterskuddsvis per måned sammen med faktura du får fra LOS. Forsikringsperioden: Forsikringen løper for 30 dager av gangen og fornyes når du betaler premien. Forsikringsdekningen ved sykemelding og ufrivillig arbeidsledighet opphører blant annet ved fylte 67 år. Ved tvungen eller tidligere pensjonering inntreffer før fylte 67 år, opphører dekning ved sykemelding og ufrivillig arbeidsledighet.
Ventetid: Ventetiden er det antall dager fra og med startdato av forsikringen som det ikke gis dekning for. Varsel om arbeidsledighet som du mottar innen 90 dager og sykemelding innen 30 dager gir ikke dekning.
Detaljer om salget: Etter tegning av forsikringen vil du motta forsikringsbevis og vilkår per e-post, sammen med angrerettskjema. Forsikringen kan kjøpes via Min Side på LOS sin hjemmeside samt eventuelt ved direkte henvendelse av telemarketing byrå på vegne av LOS eller via LOS. Ved salg gjennom telemarketing byrå vil samtalen for din egen sikkerhet bli tapet og du vil deretter skriftlig samtykke med SMS. All informasjon og kommunikasjon foregår på norsk. Norsk lov skal anvendes for forsikringsavtalen og markedsføring. Selskapet har rett til å endre avtalevilkårene underveis.

Forsikringsselskap

LOS AS formidler forsikringsavtaler på vegne av Maiden General. Maiden General håndterer personopplysninger i samsvar med gjeldende personopplysningslovgivning og lover. Maiden Generals personvernpolicy og annen informasjon relatert til personopplysninger finnes på https://www.maidenlg.com/privacy_notice_no. Maiden General er ikke medlem av det norske Garantifondet.

Informasjon om forsikringsformidling

LOS AS (organisasjonsnummer NO 982 974 962) er registrert som forsikringsformidler. Registreringen er gjort av Maiden General. Formidlingen gjelder for forsikringsklasser som omfatter forsikringene Betalingsforsikring og Ulykkesforsikring. Registreringen kan kontrolleres hos Bolagsverket, 851 81 Sundsvall, alternativt på telefon: 0046 060-18 40 00, e-post: bolagsverket@bolagsverket.se, nettsted: www.bolagsverket.se. LOS har strømvirksomhet som hovedvirksomhet.

For formidlingen og administrasjon av LOS trygg har LOS rett til å ta ut kompensasjon som utgjør 52,6 % av den totale premien. Forsikringsselskapet er ansvarlig for det økonomiske tapet som kan ramme en kunde, en forsikringsgiver eller noen som utleder sin rett fra kunden, som følge av at LOS forsettlig eller uaktsomt tilsidesetter sine plikter i henhold til forsikringsformidlingsloven. Forsikringsformidleren yter ikke rådgivning basert på objektiv analyse.

Hvordan fremsetter jeg en klage?

Om du ikke er fornøyd med formidlingen av forsikringen eller den informasjon vi har gitt, ønsker vi at du kontakter klageansvarlig hos LOS. Se telefonnummer og adresse til forsikringsselskapet og LOS over. De vil gjøre det de kan for å løse eventuelle uklarheter. Dersom du ikke skulle være fornøyd med svaret du får, kan du kontakte Finansklagenemnda per telefon 23 13 19 60. Finansklagenemnda prøver upartisk og uten kostnad privatpersoners tvister i slike saker. Mer informasjon om Finansklagenemnda finner du på www.finkn.no. Ovenstående vil ikke begrense din adgang til domstolsbehandling.