Forsikringsbevis

For LOS trygg gjelder forsikringsbeviset, forsikringsvilkårene og Gruppeforsikringen mellom LOS AS og Maiden General Försäkring AB. Videre gjelder også Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989, nr. 69 (FAL), og norsk lovgivning ellers, dog slik at vilkårene går foran der de skiller seg fra lovbestemmelser som kan fravikes.

Forsikringstaker: LOS AS (LOS)

Forsikringsselskapet: Maiden General Försäkrings AB, Klarabergsviadukten 70, Postboks 70396, 107 24 Stockholm, Sverige (Org.nr. 516406-1003) er ansvarlig for forsikringsdekningene sykmelding, ufrivillig arbeidsledighet og egenandel Innboforsikring.

Hva dekker LOS trygg?
LOS trygg gir dekning i tilfelle sykmelding og ufrivillig arbeidsledighet (permittering dekkes ikke) og vil da kunne dekke betalingen av de månedlige fakturaene som omfattes av Avtalen med LOS. Forsikringssummen er kr 3 000 per måned i inntil 4 måneder. Er erstatningsbeløpet høyere enn fakturabeløpet, vil det overskytende bli utbetalt til Forsikrede. Hva Avtalen omfatter, beskrives under del 1 Definisjoner i Forsikringsvilkårene. Forsikringen dekker også egenandelen på innboforsikring grunnet elektriske fenomener eller lyn. Ytterligere detaljer er beskrevet i Forsikringsvilkårene.

Hvem kan være forsikret og hvordan?
Forsikringsdekningen er tilgjengelig for privatkunder som har et avtaleforhold med LOS og som har inngått en avtale om LOS trygg (“Forsikrede”). Forsikringen dekker også Forsikredes ektefelle/partner/samboer (“Medforsikrede”). Den Forsikrede og eventuelle Medforsikrede må ha fast bostedsadresse i Norge, være medlem av den norske folketrygden, være under 67 år og må være skikket til å jobbe og aktivt i jobb ved Startdato for forsikringen.

Når gjelder forsikringen og hvordan kan den avsluttes?
Hvis den Forsikrede har valgt å kjøpe LOS trygg, trer forsikringen i kraft for alle forsikrede personer når forsikringsdekningen er registrert på den Forsikredes Avtale med LOS. Det fremkommer av Avtalen med LOS hvilken Leveringsadresse som er dekket av forsikringen. Gjeldende forsikringsperiode er oppgitt på den Forsikredes faktura fra LOS. Forsikringen fornyes månedlig ved betaling av den månedlige forsikringspremien. Forsikringsdekningen opphører ved det som kommer først av følgende: Den Forsikrede sier opp forsikringen med en måneds varsel, Avtalen med LOS avsluttes, LOS stopper leveranse i henhold til Avtalen, Forsikret dør. Gruppeforsikringen kan sies opp av Forsikringsselskapene eller LOS, minimum tre måneder før fornyelse. Forsikringsselskapene forbeholder seg retten til å avslutte eller endre Gruppeforsikringen når som helst i sin helhet dersom forsikringsordningen ikke er lønnsom. Oppsigelse eller endringer for hele Gruppeforsikringen trer i kraft en måned etter at den Forsikrede er varslet.

Når og hvordan betales forsikringspremien?
Den Forsikrede må betale forsikringspremien til LOS hver måned sammen med fakturaen som Avtalen gjelder for.

Hvem er forsikringsselskapet?
Maiden General Försäkrings AB, Klarabergsviadukten 70, Postboks 70396, 107 24 Stockholm, Sverige (Org.nr. 516406-1003) gir forsikringsdekning for risikoen ved arbeidsuførhet, ufrivillig arbeidsledighet og egenandelforsikring. Maiden General er ikke en del av det norske Sikringsfondet.

Hvordan melde et skadekrav?
Søknad om erstatning skal uten ugrunnet opphold meldes skadeoppgjørsselskapet Insurance Management Administration & Advisors AS (IMAA), via LOS Min side: minside.los.no/login.

For spørsmål og oppfølging vedrørende en løpende skadesak, kan skadeoppgjørsselskapet (IMAA), kontaktes på følgende måter:
via nettportalen https://maiden.skadeserviceportal.no
E-post: skadeservice@imaa.no
Telefon: 400 34 440
Post: IMAA, postboks 165, 3571 Ål

Hva er fristen for å melde et skadekrav?
Krav må fremmes innen 12 måneder fra hendelsesdatoen som kravet gjelder. Krav som meldes etter denne datoen vil det eventuelt ikke kunne kreves dekning for fra Forsikringsselskapene.

Hvem mottar erstatningsutbetalingen?
Erstatningsutbetalinger ved sykmelding og ufrivillig arbeidsledighet betales til LOS som godskriver Forsikredes strømfaktura. Erstatningsutbetaling ved egenandel på innboforsikring vil bli utbetalt direkte til den Forsikrede.

Viktige unntak i forsikringen
Krav som følge av sykmelding dekkes ikke hvis de oppstår i løpet av de første 30 dagene (Ventetid) etter at forsikringsdekningen startet. Ved ufrivillig arbeidsledighet gjelder 90 dager ventetid. Deretter er krav som følge av sykmelding og ufrivillig arbeidsledighet bare gyldige hvis de varer i mer enn 30 dager (Karens). Krav som følge av sykmelding og ufrivillig arbeidsledighet dekkes ikke om forsikret person ikke har vært fast ansatt i minst 50 % stilling sammenhengende 6 måneder forut for dato for sykmelding eller ufrivillig arbeidsledighet. Ethvert krav som oppstår ved bevisst eller ulovlig handling fra en forsikret person, dekkes ikke. Dekning ved sykmelding og ufrivillig arbeidsledighet gis kun frem til dagen før Forsikrede eller Medforsikrede fyller 67 år. Ytterligere unntak er beskrevet i forsikringsvilkårene.

Hvordan fremme en klage?
Klager i tilknytning til LOS trygg vedrørende skadebehandling rettes til IMAA på vegne av Maiden General. Klager vedrørende forsikringen eller måten forsikringen er blitt solgt eller administrert på, rettes til LOS. Klager kan også rettes til Finansklagenemnda for utenrettslig behandling.