LOS trygg avtalevilkår

FORSIKRINGSVILKÅR LOS TRYGG

Gjelder fra 01.03.2021

Formålet med LOS Trygg er å tilby en dekning for dine betalingsforpliktelser som følge av Avtaler med LOS i tilfelle du eller din ektefelle/partner/samboer med samme adresse som deg blir arbeidsufør eller ufrivillig arbeidsledig, eller må betale en egenandel på din Innboforsikring på grunn av elektriske fenomener eller lyn.

LOS Trygg er basert på en gruppeforsikring mellom LOS og Maiden General Försäkrings AB (kalt “Maiden General”). Hvis du oppfyller de krav som settes for å kjøpe denne forsikringen beskrevet i punkt 2.1 i Forsikringsvilkårene og ønsker å ha denne forsikringsdekningen, velger du selv å tilslutte deg forsikringsordningen. Forsikringsdekningen gjelder Leveringsadressen som Avtalen for ditt strømabonnement er knyttet til.

 

1. Definisjoner

Når de brukes i disse vilkårene, skal disse ordene og begrepene ha følgende betydning:
Avtale: Omfatter Avtalen mellom LOS og deg for levering av strøm på Leveringsadressen som omfattes av Avtalen, og som denne forsikringen gir dekning for som spesifisert i forsikringsbeviset.
Deltidsarbeid: menes vanlig arbeid som er mindre enn 18 timer per uke.
Du, din osv.: Betyr den eller de forsikrede
Fakturabeløp: er det månedlige beløpet som belastes deg av LOS for levering i henhold til Avtalen.
Forsikrede: Du som kunde med en Avtale med LOS og ektefelle/partner/samboer (Medforsikret) som bor på samme Leveringsadresse, hvis du har valgt å kjøpe LOS Trygg. Medforsikrede er kun dekket av forsikringen så lenge den Forsikrede har en gyldig forsikring.
Forsikret: Privatperson som har inngått avtale om LOS Trygg, samt dennes ektefelle/partner/samboer.
Forsikringsselskapet: Maiden General Försäkrings AB, Klarabergsviadukten 70, Postboks 70396, 107 24 Stockholm, Sverige (Org.nr. 516406-1003) er ansvarlig for forsikringsdekningene arbeidsuførhet, ufrivillig arbeidsledighet og egenandel Innboforsikring.
Forsikringstaker: LOS AS. Postboks 603 Lundsiden, N-4606 Kristiansand. I forsikringsbeviset og forsikringsvilkårene omtalt som LOS.
Gruppeforsikringen: Dette er en kollektiv avtale – omtalt som gruppeavtale - inngått mellom LOS og Forsikringsselskapet om LOS Trygg og hvor LOS sine kunder kan bli medlem av Gruppeforsikringen.
Innboforsikring Egenandel: betyr Forsikredes egenandel på innbo- og løsøreforsikring (hjem-, villa-, og hytteforsikring) i forbindelse med skade som følge av lynnedslag, kortslutning, elektrisk fenomen eller annen tilsvarende skade
Karens: Forsikringen dekker skader ved ufrivillig arbeidsledighet og sykemelding med varighet mer enn 30 dager sammenhengende etter hendelsesdato for skade.
Leveringsadresse: er leveringsadressen der anleggsnummer for strøm leveres.
LOS Trygg: Forsikringen som gir dekning ved sykemelding, ufrivillig arbeidsledighet og egenandelforsikring, omtales som LOS Trygg.
Medforsikret: Ektefelle/partner/samboer av Forsikrede og som har samme adresse som Forsikrede.
Midlertidig arbeid: betyr arbeid som er tilfeldig, sporadisk eller for en spesifikk oppgave. Arbeid også som er sesongbasert eller uregelmessig, eller i en periode med trening.
Rekvalifiseringsperiode: er perioden etter utbetaling av et krav under forsikringsdekningen, der det ikke gis forsikringsdekning.
Skadebehandler: er Insurance Management Administration & Advisors AS (IMAA), registrert i Norge med org.nr. 890620302, postboks 165, 3571 Ål.
Startdato: betyr den første dagen i den perioden forsikringsdekningen er registrert på Forsikredes faktura, forutsatt at Forsikrede har valgt å kjøpe LOS Trygg.
Sykdom: betyr enhver fysisk eller mental tilstand som medfører sykemelding fra lege for en nærmere angitt periode.
Sykemelding: betyr sykemelding som et resultat av ulykke eller sykdom hvor du midlertidig ikke er i stand til å utføre din profesjonelle virksomhet, ikke delta i annen inntektsgivende aktivitet og din manglende evne til å arbeide blir dokumentert og godkjent av en allmennlege som praktiserer i Norge.
Ufrivillig arbeidsledighet: betyr å være uten lønnet arbeid uten egen skyld. Arbeidsledigheten må ikke være en følge av midlertidig ansettelse eller sesongarbeid, skyldes frivillig oppsigelse eller oppsigelse på grunn av eget mislighold, streik eller en form for ulovlig handling fra din side.
Du er ansett som ufrivillig arbeidsledig dersom du ikke er i arbeide på grunn av at du er blitt oppsagt og er registeret ved NAV og mottar dagpenger.
Ulykke: betyr en plutselig og uforutsett hendelse som skjer ved en tilfeldighet og resulterer i ufrivillig kroppsskade på grunn av en plutselig ytre innvirkning på kroppen din.
Ventetid: er perioden fra Startdato for forsikringen der det ikke gis forsikringsdekning.
Vi, oss, våre: betyr forsikringsselskapet i Gruppeforsikringen, som er Maiden General Försäkrings AB

2. Generelt

2.1 Vilkår for å kunne tegne forsikringen
Personen som signerer Avtale med LOS og som foretar de månedlige betalingene av regningen som omfattes av Avtalen, må oppfylle følgende krav på Startdatoen for å bli medlem av gruppeforsikringen som en forsikret. På samme måte må Medforsikret oppfylle de samme kravene på Startdatoen for å være omfattet av LOS Trygg:
• Må være i arbeide på Startdato for forsikringen.
• Må være en privat (ikke kommersiell) kunde hos LOS, som har inngått en Avtale med LOS, eller være ektefelle/partner/samboer av Forsikrede bosatt på samme adresse.
• Må være medlem av norsk folketrygd.
• Må være under 67 år.

2.2 Ikrafttredelse og opphør av forsikring
Hvis Forsikret har valgt å kjøpe LOS Trygg, trer forsikringen i kraft for alle Forsikrede personer når forsikringsdekningen er registrert på Forsikredes faktura. Gjeldende forsikringsperiode er oppgitt på Forsikredes faktura.

Forsikringen vil bli automatisk fornyet månedlig. Du vil bli dekket fra Startdato for den periode som er angitt på fakturaen din, og som du har betalt forsikringspremien for, inntil den tidligste datoen for følgende hendelser, som vil bringe forsikringen til opphør:
• Forsikret sier opp sin avtale om LOS Trygg i henhold til punkt 2.4;
• Avtalen med LOS avsluttes;
• LOS stopper leveranse i henhold til Avtalen;
• Forsikret dør; eller
• LOS Trygg kanselleres enten av Forsikringsselskapet eller av LOS

2.3 Forbehold om endring av forsikringsdekningene
Forsikringsselskapet forbeholder seg retten til å gjøre endringer i forsikringsdekningene eller premien på et hvilket som helst tidspunkt. Endringene vil tre i kraft en måned etter at Forsikret er blitt varslet (med mindre endringene er lovpålagte).

2.4 Hvordan kan forsikringsdekningen avsluttes?
Oppsigelse av LOS Trygg
Forsikret kan når som helst si opp LOS Trygg med en måneds skriftlig varsel til LOS. Forsikringsselskapet og LOS forbeholder seg retten til når som helst å avslutte Forsikredes LOS Trygg med en måneds skriftlig varsel. Hvis Forsikret ikke betaler forsikringspremien, forbeholder Forsikringsselskapet og LOS seg retten til å kansellere forsikringen.

Oppsigelse av gruppeforsikringen
Forsikringsselskapet eller LOS kan avslutte Gruppeforsikringen ved å gi tre måneders skriftlig varsel før fornyelsesdatoen for gruppeforsikringen. Forsikringsselskapet kan når som helst si opp gruppeforsikringen hvis forsikringsordningen ikke er lønnsom for Forsikringsselskapet. Slik oppsigelse trer i kraft en måned etter at Forsikret er blitt varslet.

3. Angrerett ved kjøp av forsikringen

Forsikret har rett til å trekke seg fra forsikringen innen de første 14 dagene etter Startdato. I slike tilfeller har Forsikret rett til full refusjon av allerede betalt premie for de første 14 dagene.

4. Hva dekker forsikringen?

4.1 Del A: Sykemelding
Hva er dekket ved sykemelding?
Forsikringen gjelder bare for personer som har vært fast ansatt i minst 50% stilling sammenhengende de siste 6 måneder forut for dato for sykemelding.
Forsikringssummen er kr 3 000 per måned i inntil 4 måneder for et enkelt skadekrav. Den maksimale erstatningen som skal betales for et enkelt krav ved sykemelding er derfor 12.000 kroner.
Hvis en forsikret person blir 100 % sykemeldt mens Du er dekket av LOS Trygg, vil Forsikringsselskapet etter 30 dager kontinuerlig sykmelding erstatte 1/30 per dag av forsikringssummen for skadeperioden.
Det er en Ventetid på 30 dager fra Startdatoen ved sykemelding. Dvs. at sykemeldingen må inntreffe mer enn 30 dager etter startdato for forsikringen for å gi rett til erstatning.

Det er et krav om Karens på 30 dager som gjelder for dekningen på sykemelding. Dette betyr at du må være ute av stand til å jobbe på grunn av en ulykke eller sykdom i en sammenhengende periode på mer enn 30 dager før kravet ditt blir erstattet av Forsikringsselskapet. Sykemeldingen må dokumenteres med sykemelding fra lege som praktiserer i Norge. Sykemeldingen må inneholde informasjon om startdato for sykemeldingen, periode for sykemeldingen og navn på den sykemeldte. Når du har vært sykemeldt i mer enn 30 dager sammenhengende, utbetales kravet ditt fra første dag fra utløpet av karensperioden. Erstatningen beregnes i forhold til antall dager sykemeldingsperioden varer.

Hvilke unntak gjelder i tilfelle sykemelding?
Forsikringsselskapene vil ikke erstatte for sykemelding under noen av følgende omstendigheter:
- Dersom sykemeldingen inntreffer tidligere enn 30 dager etter forsikringens Startdato.
- Du kan ikke gi tilstrekkelig dokumentasjon på sykefravær fra legen din, som angir tydelig navnet ditt, perioden du er sykemeldt og sykemeldingsårsak;
- Du er sykemeldt som følge av deltakelse i kriminalitet eller forsøk på kriminalitet;
- Du er sykemeldt på grunn av ulykke eller sykdom knyttet til dine reiser i land eller deler av land som det norske utenriksdepartementet har sendt ut en advarsel om;
- Du er sykemeldt på grunn av ikke-nødvendig medisinsk behandling (f.eks. skjønnhetsoperasjoner);
- Dekning gis kun frem til dagen før Forsikrede eller Medforsikrede fyller 67 år.

4.2 Del B: Ufrivillig arbeidsledighet
Hva dekkes ved ufrivillig arbeidsledighet?
Forsikringen gjelder bare for personer som har vært fast ansatt i minst 50 % stilling sammenhengende de siste 6 måneder forut for dato for ufrivillig arbeidsledighet.
Forsikringssummen er kr 3 000 per måned i inntil 4 måneder for et enkelt skadekrav. Den maksimale erstatningen som skal betales for et enkelt krav ved ufrivillig arbeidsledighet er derfor 12.000 kroner.

Hvis en forsikret person blir 100 % ufrivillig arbeidsledig mens Du er dekket av gruppeforsikringen, vil Forsikringsselskapet etter 30 dager kontinuerlig ufrivillig arbeidsledighet erstatte 1/30 per dag av forsikringssummen for skadeperioden.
Det er en Ventetid på 90 dager fra Startdatoen ved ufrivillig arbeidsledighet. Dvs. at kjennskap til eller varsel om den ufrivillige arbeidsledigheten må inntreffe mer enn 90 dager etter startdato for forsikringen for å gi rett til erstatning.
Et krav om Karens på 30 dager gjelder for å få dekning for ufrivillig arbeidsledighet. Dette betyr at du må være dokumentert og godkjent av NAV og motta dagpenger som arbeidsledig i minst 30 dager før kravet ditt kan dekkes av Forsikringsselskapet. Når du har vært ufrivillig arbeidsledig i mer enn 30 dager sammenhengende, utbetales kravet ditt fra første dag fra utløpet av karensperioden. Erstatningen beregnes i forhold til antall dager den ufrivillige arbeidsledigheten varer.

Hvilke unntak gjelder ved ufrivillig arbeidsledighet?
Forsikringsselskapene vil ikke utbetale erstatning for ufrivillig arbeidsledighet under noen av følgende omstendigheter:
- Arbeidet ditt er midlertidig eller sesongbetont;
- Du var ufrivillig arbeidsledig eller hadde fått varsel om ufrivillig arbeidsledighet ved Startdato for forsikringen;
- Arbeidsledigheten varsles tidligere enn 90 dager etter forsikringens Startdato;
- Du har vært selvstendig næringsdrivende eller arbeidet deltid de siste 6 månedene forut for skadens hendelsesdato
- Arbeidsledigheten din er frivillig eller som et resultat av avskjedigelse eller ulovlig aktivitet;
- Permittering dekkes ikke
- Du har ikke dokumentasjon fra NAV som viser at du er registrert som arbeidsledig og mottar dagpenger fra NAV; eller
- Du utfører vanlig arbeid eller deltar i andre inntektsbringende aktiviteter;
- Dekning gis kun frem til dagen før Forsikrede eller Medforsikrede fyller 67 år.

4.3 Del C: Dekning for egenandel på innboforsikring
Når gjelder dekningen for egenandel på innboforsikring?
Egenandelsforsikringen dekker Forsikredes egenandel på innbo- og løsøreforsikring (hjem-, villa-, og hytteforsikring) for skade som følge av lynnedslag, kortslutning, elektrisk fenomen eller annen tilsvarende skade.
Det forutsettes at Forsikrede har mottatt forsikringsoppgjør fra sitt innbo- og løsøreforsikringsselskap (hjem-, villa-, og hytteforsikring) og at utbetalingen overstiger egenandelen.

Maksimumsbeløp som erstattes for en enkelt skadehendelse er 4.000 kroner.
Det er ingen karens eller ventetid for egenandelsdekningen på Innboforsikring.

Hvilke unntak gjelder for egenandelsdekningen på innboforsikring?
Forsikringsselskapet erstatter ikke egenandelen i noen av følgende omstendigheter:
- Skaden ble ikke dekket av din innbo- og løsøreforsikring;
- Kravet for den skaden ble dekket av innboforsikringen uten fradrag for egenandel;
- Du kan ikke dokumentere egenandelen og kravet under innboforsikringen;
- Egenandel er for skader forårsaket av annet enn elektriske fenomener eller lynnedslag.

4.4 Del D: Alle dekninger
Unntak som gjelder alle dekninger:
Krav som skyldes noen av følgende hendelser, dekkes ikke:
- Skadehendelse(r) som har utspring fra før Startdatoen;
- Enhver omstendighet som er forårsaket av bevisste eller ulovlige handlinger fra deg;
- Enhver omstendighet som er forårsaket av deg under påvirkning av alkohol eller narkotika;
- Enhver omstendighet som direkte eller indirekte er forårsaket av opprør, terrorisme, krig eller lignende begivenheter;
- Kjernefysisk stråling, ioniserende stråling eller farlige deler av kjernefysisk utstyr;
- Følgende sports- og fritidsaktiviteter: Motorsport, paragliding, bob-sleigh, dykking, fjellklatring, krigslek, boksing, sportsdykking, fallskjermhopping, hanggliding, ballongferd eller flyvning med mikrolette/ultralette fly o.l. Ekspedisjoner i Arktis/ Antarktis, på Grønland og i Himalaya;
- Hvis dokumentasjon i henhold til punkt 6.2 ikke er sendt inn
Alle erstatningskrav må ha en hendelsesdato for skaden som er senere enn Startdato for forsikringen.

Det maksimale antallet månedlige erstatningsutbetalinger som kan gjøres for sykemelding og ufrivillig arbeidsledighet per 12 måneders rullerende periode er 4.

Hva skjer i tilfeller av tilbakevendende sykemelding eller ufrivillig arbeidsledighet?
Hvis du har mottatt maksimalt 4 månedlige erstatningsutbetalinger i løpet av en 12-måneders periode, og du ønsker å fremsette et nytt krav, vil en 12-måneders Rekvalifiseringsperiode gjelde ved ufrivillig arbeidsledighet og ved sykemelding for samme lidelse. Dette betyr at det ikke gis forsikringsdekning i 12 måneder etter betaling av dette krav uavhengig av forsikret person.

Hva skjer hvis du eller en annen forsikret person er sykemeldt og arbeidsledig på samme tid?
Så lenge du har et løpende gyldig erstatningskrav på sykemeldingsdekningen, har ingen andre forsikrede i samme husholdning rett til ytelser under dekning av ufrivillig arbeidsledighet, og omvendt. Etter at et krav om sykemelding eller ufrivillig arbeidsledighet er avsluttet, kan et annet krav fremsettes under samme eller annen dekning, med forbehold om relevant Rekvalifiseringsperiode.

5. Forsikringspremie

Premien betales per måned og Forsikret samtykker i at LOS belaster forsikredes faktura omfattet av Avtalen ved forfall. LOS vil underrette Forsikrede om premiesatsen. Forsikringsselskapet forbeholder seg retten når som helst til å endre denne. LOS vil gi Forsikrede én måneds skriftlig varsel om slik endring, som vil få virkning fra første premieforfall etter utløpet av varslingstiden. Hvis forsikringspremien ikke blir betalt, vil forsikringen bli kansellert og ikke være tilgjengelig for noen Forsikrede. Hvis den Forsikredes strømavtale gjenopptas, vil forsikringen tre i kraft igjen og forsikringsdekningen starter igjen fra dagen etter at utestående premiebeløp er betalt.

6. Hvordan melde en skade?

6.1 Hvem kan du kontakte?
Søknad om erstatning skal uten ugrunnet opphold meldes til skadeoppgjørsselskapet, Insurance Management Administration & Advisors AS (IMAA), via:
LOS Min side: app.los.no
For spørsmål og oppfølging vedrørende en løpende skadesak, kan skadeoppgjørsselskapet (IMAA) kontaktes på følgende måter:
• Internettportalen: https://maiden.skadeserviceportal.no. Her kan du administrere prosessen online og laste opp dine krav og dokumenter på en sikker måte.
• E-post på skadeservice@imaa.no.
• Post: IMAA, postboks 165, 3571 Ål
• Telefon: 400 34 440

6.2 Nødvendig dokumentasjon
Sykemelding
Hvis du ønsker å melde et krav om sykemelding må du oppgi følgende:
• Kopi av sykemelding fra behandlende lege/ e-sykemelding fra NAV som viser navn på sykemeldte, første sykemeldingsdato, periode for sykemelding (fra og til) og sykemeldingsårsak.
• Bekreftelse på at du har vært i fast arbeide mer enn 18 timer i uken de siste 6 månedene forut for første dag med sykemelding i henhold til sykemelding fra behandlende lege
• Legen din må være en allmennlege som praktiserer i Norge.

Ufrivillig arbeidsledighet
Hvis du ønsker å melde et krav under dekningen for ufrivillig arbeidsledighet, må du oppgi følgende:
• Bekreftelse på at du har vært i fast arbeide mer enn 18 timer i uken i minst 6 måneder forut for dato for da du mottok varsel om oppsigelse
• Dokumentasjon fra NAV som viser at du er registrert som arbeidsledig og har rett til å motta dagpenger
• Dokumentasjon fra NAV som viser at dagpenger er utbetalt i perioden
• Dokumentasjon fra arbeidsgiveren din som bekrefter årsaken og datoene for oppsigelse samt varigheten av arbeidsforholdet

Egenandel på innboforsikring
Hvis du ønsker å melde et krav på egenandelsdekningen må du oppgi følgende:
• Dokumentasjon fra Forsikredes innbo- og løsøre forsikringsselskap (hjem-, villa-, og hytteforsikring) på at erstatningsmessig skade som skyldes Elektrisk fenomen er utbetalt.

6.3 Hvilken frist er det for å melde en skade?
Du må sende inn kravet ditt innen 12 måneder etter kravets skadedato. Forsikringsselskapet vil eventuelt ikke være erstatningspliktige hvis erstatningskravet fremsettes senere enn dette tidspunktet.

Informasjon når du har meldt en skade
Skadebehandler vil gi deg all informasjonen du trenger mens du har krav. Vær oppmerksom på følgende:
• Mens du har et pågående krav ved sykemelding eller ufrivillig arbeidsledighet, må du fortsette å betale fakturabeløpet og forsikringspremien din til LOS. Hvis kravet ditt blir innvilget, vil beregnet erstatningsbeløp fra skademeldingstidspunktet bli utbetalt.
• Ved sykemelding og ufrivillig arbeidsledighet vil beregnet erstatningsbeløp betales til LOS som godskriver din strømfaktura. Er erstatningsbeløpet høyere enn fakturabeløpet, vil det overskytende bli utbetalt til Forsikrede. Ved egenandelsdekning vil erstatningsbeløpet bli utbetalt direkte til den navngitte personen på Avtalen.
• Hvis du har flere Leveringsadresser hos LOS, forutsatt at du har valgt å kjøpe LOS Trygg for hvert anlegg og betaler forsikringspremiene for hver av dine separate Leveringsadresser, kan du rette krav på Avtaler knyttet til hver av disse Leveringsadressene og/ eller anleggsnumrene. For å gjøre dette, må du rette separate krav for hver Avtale.

7. Bedrageri og feilaktig fremstilling

Hvis du eller noen som representerer deg blir funnet skyldige i svindel eller feilaktig fremstilling, mister du ethvert krav mot Forsikringsselskapet. Hvis du på annen måte har forsømt din opplysningsplikt, kan Forsikringsselskapets ansvar reduseres eller bortfalle.

8. Lovvalg

Gruppeforsikringen er underlagt norsk lov. Eventuelle tvister vil bli avgjort i norsk domstol.

9. Klager

Klager vedrørende skadebehandling, rettes til IMAA, skadeservice@imaa.no.
Klager vedrørende forsikringen og måten forsikringen er blitt solgt eller administrert på, rettes til LOS, Postboks 603 Lundsiden, N-4606 Kristiansand eller e-post kundesenter@los.no
Hvis klagen din til noen av de ovennevnte parter ikke blir løst til din tilfredshet, kan du kontakte Finansklagenemnda for utenrettslig behandling, jfr. FAL § 20-1 [Norsk klagenemnd]: Finansklagenemnda, Postboks 53 Skøyen, 0212 Oslo, telefon 23 13 19 60.
Ytterligere tvister ved krav
Norsk lovgivning gjelder for Gruppeforsikringen i den grad dette ikke er i strid med lov nr. 111 av 27. november 1992 om valg av lover i forsikring, eller noe annet er avtalt.
Tvister om forsikringsavtalen skal avgjøres av norske domstoler med mindre dette strider mot lovbestemmelser i gyldig lovgivning eller noe annet er avtalt.

10. Datasikkerhet

10.1 Hvordan vi bruker din informasjon
Den personlige informasjonen som gis av eller på vegne av LOS, blir samlet inn av eller på vegne av Forsikringsselskapet og kan brukes av oss, våre ansatte, agenter og tjenesteleverandører som handler under vår instruksjon med formålene om forsikringsadministrasjon, risikovurdering, skadebehandling, undersøkelser eller for statistiske formål.
Vi vil sørge for at vi kun samler inn, bruker og overfører data gitt for det spesifiserte formålet som kreves i henhold til denne Gruppeforsikringen og i tråd med lov om datasikkerhet.
Vi vil kunne behandle personlig informasjon for en rekke forskjellige formål. For hvert formål må vi ha et juridisk grunnlag for slik behandling. Når informasjonen vi behandler er klassifisert som «spesiell kategori data», må vi ha en spesifikk rettslig grunn for slik behandling i tillegg.

Generelt baserer vi oss på følgende juridiske begrunnelser:
• Når det er nødvendig for oss å behandle personlig informasjon for å tilby Gruppeforsikringen og tjenestene knyttet til den. Dette kan være i forbindelse med vurdering av søknader, håndtering av retningslinjer, håndtering av krav og ved tilbud av andre tjenester.
• Når vi har et begrunnet forretningsmessig behov for å behandle personlig informasjon, og slikt forretningsmessig behov ikke er til skade for de Forsikrede personene. Slike aktiviteter er basert på behov for å vedlikeholde våre forretningsregistre og i forbindelse med utvikling og forbedring av våre produkter og tjenester, og for å gi informasjon om våre produkter og tjenester.
• Når vi har en juridisk eller forskriftsmessig forpliktelse til å bruke slik personlig informasjon.
• Når vi må bruke slik personlig informasjon for å etablere, utøve eller forsvare våre juridiske rettigheter.

10.2 Hvordan vi deler din informasjon
For å kunne selge, administrere og tilby våre produkter og tjenester, forhindre svindel og overholde lovkrav og myndighetskrav, kan det hende vi må dele personlig informasjon med følgende tredjeparter:
• Reassurandører og skadebehandlere
• Partnere med fokus på forebyggende aktivitet
• Politi
• Leverandører som utfører en tjeneste på våre vegne
• Andre forsikringsselskaper, forretningspartnere og agenter
• Andre selskaper i Maiden Insurance Group

10.3 Markedsføring
Vi vil ikke bruke personlig informasjon eller videreformidle disse til noen annen person med det formål å markedsføre ytterligere produkter eller tjenester med mindre samtykke er innhentet.

10.4 Forebygging og påvisning av svindel
For å forhindre eller oppdage svindel og hvitvasking av penger kan vi sjekke personopplysninger mot forskjellige svindelforebyggende selskaper som kan registrere et søk. Det kan også gjøres søk mot andre forsikringsselskapers databaser. Hvis det er mistanke om svindel, vil informasjon bli delt med disse forsikringsselskapene. Andre brukere av svindelforebyggende selskaper kan bruke denne informasjonen i sine egne beslutningsprosesser.

10.5 Automatiserte beslutninger
Vi kan benytte automatiserte verktøy i prosessen for å vurdere søknader om forsikringer og skadebehandling.

10.6 Hvordan kontakte oss
Vennligst besøk https://www.maidenlg.com/privacy_notice_no for ytterligere informasjon om hvordan og når vi behandler personlig informasjon under vår fulle Personvernerklæring. Du kan også be om en papirkopi av vår Personvernerklæring ved å kontakte Personvernansvarlig på dataprotection@maideniis.com
For ytterligere informasjon om vår bruk av personlig informasjon eller for å klage på bruken, vennligst kontakt vår Personvernansvarlig på dataprotection@maideniis.com, eller skriv til oss på følgende adresse: Personvernansvarlig, Maiden Life & General, Postboks 70396 , 107 24 Stockholm, SVERIGE.